Draudimo, kelionių ir automobilių pardavimo agentų ir atsiskleidusių tarpininkų apmokestinimas

2016-03-09 11:53   Peržiūros : 718   Spausdinti


11 straipsnis. Tarpininkavimas

 

1. Šiame Įstatyme laikoma, kad atsiskleidęs tarpininkas teikia atstovavimo (agento)paslaugą tam, kieno vardu ir sąskaita jis dalyvauja sandoryje.

2. Kai sandoryje dalyvauja neatsiskleidęs tarpininkas, laikoma, kad pirmiausia prekėsbuvo patiektos arba paslaugos suteiktos neatsiskleidusiam tarpininkui, o vėliau patiestarpininko, net ir tuo atveju, kai pačios prekės perduodamos arba paslaugos faktiškaisuteikiamos galutiniam jų pirkėjui (klientui) tiesiogiai.

 

Komentaras


1. Tarpininkavimas yra paslaugų rūšis, kurios esmė surasti prekių (paslaugų) pardavėjuipirkėją, prekių gamintojui (paslaugų teikėjui) - užsakovą ir pan. Atsižvelgiant į atliekamųtarpininkavimo paslaugų specifiką ir sutarčių rūšis, tarpininkai vadinami įvairiai: komisionieriais,konsignatoriais, agentais, makleriais, brokeriais ir dar kitaip.

2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nustato specifines nuostatas tarpininkavimopaslaugoms apmokestinti PVM. Šiame įstatyme yra nustatyti dviejų tipų tarpininkai - atsiskleidę irneatsiskleidę tarpininkai. Pagrindinis kriterijus, pagal kurį galima nustatyti tarpininko tipą, yranustatyti, kieno vardu (savo, ar tikrojo prekių pardavėjo, paslaugų teikėjo ar pirkėjo) pirkėjui yrapatiekiama prekė ar suteikiama paslauga. Taip pat turi būti atsižvelgta į sutartines šaliųnuostatas bei kitas aplinkybes.

3. Atsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimoarba paslaugų teikimo sandoryje kito vardu ir sąskaita (komentuojamojo įstatymo 2 str. 6 dalis).

3.1. Jeigu sandoryje dėl prekių tiekimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas už atlygį(,,komisinius") tik ,,suveda" prekių pardavėją ir pirkėją (šiuo atveju prekės (paslaugos) pirkėjui(paslaugos gavėjui) yra patiekiamos tikrojo jų savininko (paslaugų teikėjo) vardu), tai tokstarpininkas yra laikomas ,,atsiskleidusiu" ir laikoma, kad jis suteikė tik tarpininkavimo paslaugą.Atsiskleidęs tarpininkas savo vardu teikia tik tarpininkavimo paslaugą, už kurią gauna ,,komisinįatlyginimą" ir už šią paslaugą atstovaujamam asmeniui išrašo PVM sąskaitą faktūrą. Šiuo atvejuprekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančius dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą prekiųtiekimą, paslaugų suteikimą įforminantį dokumentą) pirkėjui išrašo tikrasis prekių pardavėjas(paslaugų teikėjas).


1 pavyzdys

Draudimo agentas, PVM mokėtojas, veikiantis draudimo kompanijos vardu ir lėšomis, pagal pavedimo sutartį sudaro draudimo kompanijos vardu gyvybės draudimo sutartis, t. y. jis draudimokompanijos vardu išrašo klientams draudimo polisus. Šiuo atveju draudimo paslaugą klientui -draudėjui teikia draudimo kompanija, o draudimo agentas tik tarpininkauja surasdamas draudimokompanijai klientą. Draudimo brokeris veikia kaip ,,atsiskleidęs" tarpininkas ir draudimokompanijai išrašo suteiktos tarpininkavimo paslaugos PVM sąskaitą faktūrą (pagal PVM įstatymo27 str. nuostatas draudimo brokerio teikiamos tarpininkavimo paslaugos PVMneapmokestinamos). Draudimo polisas draudėjui yra išduodamas draudimo kompanijos vardu.


2 pavyzdys

UAB, PVM mokėtoja, su baldus gaminančia įmone, PVM mokėtoja, sudarė sutartį, kurioje bendrovė įmonei įsipareigojo surasti baldų pirkėjus. Baldus pirkėjui gaminanti įmonė tieks savovardu, tačiau už pirkėjo suradimą ji įsipareigoja UAB sumokėti 5 procentų komisinį atlyginimą nuo parduotų baldų vertės.Šiuo atveju UAB veiks kaip atsiskleidęs tarpininkas ir PVM sąskaitą faktūrą baldus gaminančiai įmonei išrašys tik už suteiktą tarpininkavimo paslaugą (t. y. tik už gaunamą,,komisinį" atlyginimą). Sandorį dėl baldų pardavimo tiesiogiai sudaro baldų pirkėjas ir baldusgaminanti įmonė, kuri baldų pirkėjui ir išrašo baldų PVM sąskaitą faktūrą ar kitą pardavimodokumentą.


3.2. Nustatant tarpininkavimo tipą bei tarpininkavimo paslaugų apmokestinamąją vertę, svarbu atsižvelgti į PVM įstatymo 15 str. 7 dalies nuostatą, kad į prekių, paslaugų PVMapmokestinamąją vertę neįtraukiamos ,,sumos, kurias pardavėjas gauna kaip kompensacijąišlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai irjo sąskaita, padengti. Kompensacijos suma šiuo atveju privalo būti lygi pardavėjo faktiškaipatirtoms išlaidoms atliekant tokius mokėjimus". Tokiu atveju, kai tarpininkas iš pirkėjo atskiraipaima mokestį už tarpininkavimo paslaugą ir atskirai sumą, kurią jis iš atstovaujamojo asmensgauna kaip kompensaciją už tretiesiems asmenims sumokėtus mokėjimus pastarojo vardu,išrašytame apskaitos dokumente (PVM sąskaitoje faktūroje, sąskaitoje faktūroje ar pan.) arišduotame kasos aparato kvite atskirai nurodo tarpininkavimo paslaugos vertę ir, kaip papildomąinformaciją, atskiroje eilutėje nurodo minėtos kompensacijos sumą, į jo teikiamos tarpininkavimopaslaugos vertę kompensacijos suma nebus traukiama. Tokiai kompensacijos sumai būtųpriskiriama ir suma už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas sandoryje, dėl kurio tarpininkasatstovavo, jeigu tarpininkas šią sumą tikrajam pardavėjui sumokėjo pirkėjo (kliento) vardu (pvz..3.1 punkte nurodytame pavyzdyje - įmokėjo sumą, lygią baldų kainai).

1 pavyzdys

Įmonė A, PVM mokėtoja, teikia tarpininkavimo paslaugas išduodant vizas į NVS šalis. Kadangi įmonė savo vardu išduoti vizų negali, įmonė iš kliento paima mokestį už savo suteiktątarpininkavimo paslaugą - 3 eurus ir konsulinio mokesčio, kurį ši įmonė turės sumokėtiatitinkamos užsienio šalies konsulatui (ambasadai), sumą - 30 eurų. Įmonė klientui išrašytameapskaitos dokumente ar išduotame kasos aparato kvite atskirai nurodo klientui tarpininkavimopaslaugos vertę - 3 eurai ir atskirai, kaip papildomą informaciją, konsulinio mokesčio sumą, kuriąįmonė turi pervesti atitinkamam konsulatui (ambasadai) - 30eurų.  Tokiu atveju įmonė veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas ir apskaitos dokumente arišduotame kasos aparato kvite nurodyta konsulinio mokesčio suma (30 eurų) į įmonės suteiktųtarpininkavimo paslaugų apmokestinamąją vertę netraukiama, nesvarbu, kad konsulinio mokesčiosumokėjimą pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyta įmonė A, o ne klientas, arba konsuliniomokesčio sumokėjimą patvirtina tik kasos aparato kvitas.


3.3. Veikti kaip atsiskleidę tarpininkai gali kelionių organizatoriai ar kelionių agentūros, parduodamos kitų kelionių organizatorių parengtus turizmo paketus ar parduodamos pavienesturizmo paslaugas. Tarpininkai paslaugų teikimo sandoryje atstovauja ne savo, o tikrojo turizmopaketo savininko ar turizmo paslaugų teikėjo vardu, t. y. veikia kaip atsiskleidę tarpininkai. Šiuoatveju klientui turizmo paslaugą ar turizmo paketą (kelialapį) parduoda tikrasis šios paslaugosteikėjas ar turizmo paketą parengęs kelionių organizatorius.


Atsiskleidusio tarpininko teikiamos paslaugos apmokestinamoji vertė yra atlygis už tarpininkavimą. Taigi, kai kelionių agentūra ar kelionių organizatorius platina kito kelioniųorganizatoriaus parengtus turizmo paslaugų rinkinius, reiškia ji atstovauja tam kitam kelioniųorganizatoriui ir jo vardu bei sąskaita teikia galutiniam vartotojui turizmo paslaugas. Šiuo atveju kelionių agentūros pajamos yra gautas (gautinas) atlyginimas už suteiktas tarpininkavimopaslaugas.

Atsiskleidusio tarpininko gautas (gautinas) atlyginimas už suteiktas tarpininkavimopaslaugas, apmokestinamas PVM pagal tai, kokias paslaugas teikiant tarpininkaujama.

Vadovaujantis PVM įstatymo 52 str. 1 dalies nuostatomis, taikant 0 (nulinį) PVM tarifąapmokestinamos tokios kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių tarpininkavimo (atstovavimo)paslaugos:

- kai tarpininkaujama turizmo paslaugų teikimo sandoriuose, kuriems pagal PVM įstatymonuostatas taikomas 0 proc. PVM tarifas, pvz., turistų vežimo tarptautiniais maršrutais sandoryje;

- kai tarpininkaujama tokių paslaugų teikimo sandoryje, kurios pagal PVM įstatymonuostatas laikomos suteiktomis ne Europos Sąjungos teritorijoje. Taigi, kai kelionių agentūratarpininkauja platinant kelionių organizatorių parengtus turizmo paslaugų rinkinius, pagal kuriuoskelionių organizatoriaus iš trečiųjų asmenų įsigytos paslaugos šių trečiųjų asmenų visos laikomossuteiktos už Europos Sąjungos teritorijos ribų, t. y. visa kelionės organizatoriaus apskaičiuota maržaapmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą, tai tarpininkavimo pajamos (tarpininkavimo paslaugosatlyginimas) taip pat apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

21 pavyzdys

Kelionių agentūra A su Lietuvos kelionių organizatoriumi B sudarė sutartį, pagal kuriąkelionių agentūra A įsipareigojo, kad už kelionės organizatoriaus B nustatytą 500 eurų kainąkelionių organizatoriaus B vardu platina turistinės kelionės į Egiptą paslaugų rinkinius. Pagal šįrinkinį visos rinkinyje nurodytos kelios trečiųjų asmenų paslaugos bus suteiktos už EuroposSąjungos teritorijos ribų ir visa už šį rinkinį kelionių organizatoriaus apskaičiuota marža busapmokestinama, taikant 0 proc. PVM tarifą.  Už tarpininkavimo paslaugą (turizmo paslaugųrinkinių platinimą) kelionių agentūrai paliekamas nustatyto dydžio - 3 proc. atlyginimas. Permokestinį laikotarpį parduota100 tokių turistinės kelionės paslaugų rinkinių. Tokiu atveju kelionių agentūra A kelionių organizatoriui B turi išrašyti turizmo paslaugųrinkinių platinimo paslaugos PVM sąskaitą faktūrą ir joje nurodyti 1500 eurų atlyginimą (500 x100x3 proc.:100), kurį apmokestina taikant 0 proc. PVM tarifą.

Pasitaiko atvejų, kai kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai sudaro su Lietuvoje įsikūrusias pavienių turizmo paslaugų teikėjais (pvz., apgyvendinimo paslaugų - kaimo turizmo arnakvynės - pusryčių, patalpų nuomos paslaugų teikėjais), kurie gali būti įsiregistravę PVMmokėtojais, arba gali būti fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą, neįsiregistravę PVMmokėtojais, tarpininkavimo sutartis dėl turistų, norinčių pasinaudoti minėtomis turizmopaslaugomis, suradimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, dalyvauja sandoryje tikrojo paslaugų teikėjovardu ir už savo paslaugas gauna sutartyje nustatytą komisinį atlyginimą. Tokiais atvejais kelioniųagentūros arba kelionių organizatoriai veikia minėtų turizmo (apgyvendinimo) paslaugų teikėjų irklientų atžvilgiu kaip atsiskleidę tarpininkai, todėl PVM jie privalo skaičiuoti tik nuo gautokomisinio atlyginimo. Jeigu kelionių agentūros arba kelionių organizatoriai iš surastų klientų,norinčių pasinaudoti minėtomis turizmo paslaugomis Lietuvoje, už suteiktas turizmo paslaugasturizmo paslaugų teikėjo vardu paima pinigus (atlygį už turizmo paslaugą), kuriuos perduodaturizmo paslaugų teikėjams, tai tokį piniginių lėšų gavimą jie turi įforminti ne PVM sąskaitafaktūra, o laisvos formos dokumentu.

 

32 pavyzdy.s

Fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą apgyvendinimo paslaugoms (kaimo turizmui) teikti,nesantis PVM mokėtoju, sudarė sutartį su kelionių agentūra dėl tarpininkavimo surandant Rusijoje turistus, norinčius pasinaudoti minėto asmens teikiamomis apgyvendinimo paslaugomis. Vienoturisto apgyvendinimo paslaugos kaina - 15 eurų už 1 parą. Pagal sutarties sąlygas iš surastų turistųatlyginimą už apgyvendinimo paslaugas surenka kelionių agentūra, o nuo gauto iš turistųatlyginimo kelionių agentūrai paliekamas 10 proc. komisinis atlyginimą. Kelionių agentūra 2015 metų gegužės mėn. surado Rusijoje 20 turistų, norinčių 30 dienų (nuobirželio 15 iki liepos 14 d.), pasinaudoti minėto fizinio asmens teikiamomis apgyvendinimopaslaugomis. Rusijos turistai sumokėjo kelionių agentūrai visą pinigų sumą už apgyvendinimopaslaugas Lietuvoje - 9000 eurų (15 x 20 x 30), iš kurių už tarpininkavimo paslaugą pagal sutartiessąlygas kelionių agentūrai priklauso 10 proc. komisinių (įskaitant PVM) - 900 eurų (9000 x 10proc.:100). Suradusi minėtus turistus, kelionių agentūra balandžio mėn. išrašė fiziniam asmeniuiPVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodė jai priklausantį komisinį atlyginimą be PVM 744 eurų ir 156eurų PVM (744 x 21 proc.:100), iš viso 900 eurų. Gautus iš turistų pinigus už jiems suteiktas apgyvendinimo paslaugas kelionių agentūraperdavė apgyvendinimo paslaugos teikėjui. Pagal sutarties sąlygas numatyta, kad kelionių agentūraipriklausantį komisinį atlyginimą, ji gauna ne atskirai iš apgyvendinimo paslaugos teikėjo, oatsiskaito nuo surinkto iš turistų atlyginimo už suteiktas jiems apgyvendinimo paslaugas. Todėlapgyvendinimo paslaugos teikėjui perduodama ne visa gauta iš turistų atlyginimo suma -9000 eurų,o atskaičius 900 eurų komisinį atlyginimą (įskaitant PVM), t. y. 8100 eurų (9000-900)

3.4. Veikti kaip atsiskleidę tarpininkai gali ir kelionių agentūros bei kitos bendrovės, kurios parduoda lėktuvų, keltų, traukinių ar autobusų bilietus (nesvarbu ar parduodamibilietai yra skirti vietiniams ar tarptautiniams maršrutams). Laikoma, kad kelionių agentūros ar kitos bendrovės, parduodamos bilietus, veikia kaip atsiskleidę tarpininkai, jei keleivio vežimo sutartis yra sudaryta tarp keleivio ir keleivio vežimą atliekančios įmonės (avialinijų ,keltų linijų, traukinių, autobusų bendrovės), t.y. keleivio vežimą atliekanti įmonė yraatsakinga tiesiogiai keleiviui už tinkamą sutarties vykdymą, o jeigu sutartis vykdomanetinkamai (transporto priemonės vėluoja, yra atšaukiamos, pametamas keleivių bagažas irpan.) keleivis pretenzijas dėl netinkamo sutarties vykdymo teikia tiesiogiai vežimą atliekančiai įmonei, o ne kelionių agentūrai, per kurią buvo pirktas bilietas.

Pažymėtina, kad įprastai, kai parduodamos bilietus kelionių agentūros ar kitosbendrovės veikia kaip atsiskleidę tarpininkai, parduodami bilietai yra išrašomi tikrojo vežėjovardu, o tais atvejais, kai bilietai privalo būti vardiniai, ant bilieto nurodomas tas fizinisasmuo, kuris naudosis konkrečia vežimo paslauga, nepriklausomai nuo to, ar bilietus įsigyjafizinis asmuo pats sau ar juridinis asmuo savo darbuotojui. Tačiau ant tokių parduodamųbilietų gali būti ir kelionių agentūros ar kitos bilietus parduodančios bendrovės rekvizitai, t.y.tokių papildomų rekvizitų nurodymas nepaneigia to fakto, kad iš esmės bilietas yra išrašomastikrojo vežėjo vardu.

Kai kelionių agentūros ar kitos bendrovės parduodamos kelionės bilietus,patvirtinančius keleivių vežimo sutartį, veikia kaip atsiskleidę tarpininkai, tai PVM sąskaitųfaktūrų už suteiktas keleivių vežimo paslaugos tokios kelionių agentūros ar bendrovės savovardu išrašyti negali. PVM sąskaitas faktūras už suteiktas vežimo paslaugas turi išrašyti arbatie asmenys, kurie suteikia keleivių vežimo paslaugas, arba tretieji asmenys, kuriuos keleiviųvežimo paslaugas suteikusios įmonės įgaliojo išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir kurie tokiasPVM sąskaitas faktūras išrašo ne savo, o vežimo paslaugas suteikusios įmonės vardu (tokiaistrečiaisiais įgaliotais asmenimis gali būti ir kelionių agentūros ar kitos bendrovės ,parduodančio atitinkamus bilietus). Kelionių agentūros ar kitos bendrovės, veikiančios kaip atsiskleidę tarpininkai,parduodamos lėktuvų, keltų, traukinių ar autobusų bilietus, PVM sąskaitas faktūras savovardu gali išrašyti tik už savo suteiktas tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimo paslaugas kelionių agentūros ar kitos bendrovės gali teikti tiek keleivių vežimo paslaugas teikiančiomsįmonėms, tiek patiems keleiviams ar keleivių darbdaviams.  Tuo atveju, jei kelionių agentūra ar kita bendrovė tarpininkavimo paslaugas teikiakeleiviui (keleivio darbdaviui), tai kelionių agentūra ar kita bendrovė keleiviui (keleiviodarbdaviui), išrašydama PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas tarpininkavimo paslaugas,tokioje PVM sąskaitoje faktūroje kaip papildomą informaciją gali nurodyti ir bilieto kainą,kuri iš esmės bus laikoma mokėjimu tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei kelionių agentūra ar kita bendrovė tarpininkavimo paslaugų keleiviui(keleivio darbdaviui) neteikia, tai kelionių agentūra ar kita bendrovė vežimo paslaugųapmokėjimui gali keleiviui (keleivio darbdaviui) išrašyti mokėjimo pranešimą, o vežimopaslaugas teikiančios bendrovės naudai iš keleivio (keleivio darbdavio) gautus pinigusįforminti kasos aparato kvitu, kasos pajamų orderiu, laisvos formos dokumentu(priklausomai nuo to, ar mokėjimas atliktas grynais pinigais ar pavedimu).  Tuo atveju, jei kelionių agentūra ar kita bendrovė tarpininkavimo paslaugas teikiakeleivio vežimo paslaugas teikiančioms įmonėms, tai už suteiktas tarpininkavimo paslaugasPVM sąskaitą faktūrą kelionių agentūra ar kita bendrovė turi išrašyti šioms įmonėms. Tuoatveju, jei kelionių agentūra ar kita bendrovė tarpininkavimo sutartis yra sudariusi netiesiogiai su konkrečia keleivių vežimo paslaugas teikiančia įmone, o su tokias keleivių vežimopaslaugas vienijančia organizacija, tai PVM sąskaitos faktūros už suteiktas tarpininkavimopaslaugas turėtų būti išrašomos tokiai organizacijai.


Pavyzdys

Kelionių agentūra X pardavinėja Tarptautinei oro transporto asociacijai (IATA)priklausančių aviakompanijų bilietus, aviakompanijos Y, nepriklausančios IATA, betįsikūrusios Lietuvoje, bei keltų linijų įmonės Z, neįsikūrusios Lietuvoje, bilietus. Visiparduodami bilietai yra skirti kelionėms, tarptautiniais maršrutais, prasidedantiemsLietuvoje. Parduodama bilietus kelionių agentūra X neprisiima jokios atsakomybės priešbilietų pirkėjus už teikiamas keleivių vežimo paslaugas, parduodami bilietai yra išrašomiaviakompanijų arba keltų linijų įmonės vardu, o visas pretenzijas dėl keleivių vežimopaslaugų kokybės, nesuteiktų keleivių vežimo paslaugų ir pan. keleiviai gali teikti tikatitinkamoms aviakompanijoms arba keltų linijų įmonei. Kaip yra apmokestinamos kelionių agentūros X teikiamos paslaugos? Kokiusdokumentus kelionių agentūra X turėtų išrašyti jos paslaugas perkantiems asmenims? Laikoma, kad kelionių agentūra X veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, kadangi jineprisiima jokios atsakomybės už pačias keleivių vežimo paslaugas. Vadinasi, kelioniųagentūra X teikia tik tarpininkavimo, o ne keleivių vežimo paslaugas. Todėl tai, kaip kelioniųagentūros X suteiktos tarpininkavimo paslaugos turi būti apmokestintos ir kaip turi būtiįformintas jų teikimas, priklauso nuo to, kam yra suteiktos tarpininkavimo paslaugos. Tarkime, kad kelionių agentūra X tarpininkavimo sutartį dėl bilietų pardavimo turi nesu kiekviena IATA priklausančia aviakompanija, o su pačia IATA. Kelionių agentūra X taippat turi tarpininkavimo sutartis su įmone Y ir įmone Z. Pagal su IATA sudarytą sutartį kelionių agentūros X atlygis nėra fiksuotas ir priklausonuo to, į kokių konkrečių avialinijų lėktuvus ir kokie bilietai buvo parduoti. Tikslią gautųkomisinių sumą kelionių agentūra sužino tik gavusi pardavimų ataskaitą iš IATA.  Už bilietus parduotus į įmonės Y lėktuvus kelionių agentūra X gauna 3 proc. komisinįmokestį nuo parduotų bilietų vertės. Už bilietus parduotus į įmonės Z keltus kelionių agentūra X gauna atlygį, kuris yraskirtumas tarp įmonės Z sutartyje nurodytos bilietų kainos ir kainos, už kurią kelioniųagentūra X pardavė bilietus. Reikia pažymėti, kad visais aukščiau aprašytais atvejais, laikoma, jog tarpininkavimopaslaugas kelionių agentūra X teikė IATA, įmonei Y ir įmonei Z, kadangi tarpininkavimosutartys, kuriose apibrėžtos tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygos ir gautinas atlygis, buvosudarytos su IATA, įmone Y ir įmone Z.  Tarkime, kad 2016 m. sausio mėn. kelionių agentūra X tarpininkavo parduodant:250 bilietų į IATA priklausančių aviakompanijų lėktuvus;50 bilietų į įmonės Y lėktuvus;15 bilietų į įmonės Z keltus.Kai kelionių agentūra X tarpininkavo, parduodant bilietus į IATA priklausančių aviakompanijų lėktuvus, tai laikoma, kad agentūra X suteikė tarpininkavimo paslaugasIATA. Atsižvelgiant į tai, kad IATA laikytina apmokestinamuoju asmeniu, neįsikūrusiuLietuvoje, kelionių agentūros X suteiktos tarpininkavimo paslaugos yra ne PVM objektasLietuvoje. Tačiau kelionių agentūra X už savo suteiktas paslaugas vis tiek turėtų išrašytiPVM sąskaitą faktūrą IATA (vadovaujantis PVM įstatymo 79 straipsnio nuostatomis, būtųišrašoma viena PVM sąskaita faktūra už visas per sausio mėn. suteiktas paslaugas). 78(1) str.kaip už pagrindą Kai kelionių agentūra X suteikė tarpininkavimo paslaugas įmonei Y, tai tokiostarpininkavimo paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, kadangi įmonė Y yra įsikūrusiLietuvoje. Vadinasi, kelionių agentūros X įmonei Y suteiktos paslaugos yra PVM objektasLietuvoje, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad įmonės Y vykdomi skrydžiai yra tarptautiniai, tai,vadovaujantis PVM įstatymo 52 straipsnio nuostatomis, tokios kelionių agentūros Xpaslaugos yra apmokestinamos, taikant 0 proc. PVM tarifą. Kelionių agentūra X už savosuteiktas paslaugas turėtų išrašyti PVM sąskaitą faktūrą įmonei Y.  Kai kelionių agentūra X suteikė tarpininkavimo paslaugas įmonei Z, tai tokiostarpininkavimo paslaugos laikomos suteiktomis ne Lietuvoje, kadangi įmonė Z nėra įsikūrusiLietuvoje. Vadinasi, kelionių agentūros X įmonei Z suteiktos paslaugos yra ne PVM objektasLietuvoje. Tačiau kelionių agentūra X už savo suteiktas paslaugas vis tiek turėtų išrašytiPVM sąskaitą faktūrą įmonei Z (vadovaujantis PVM įstatymo 79 straipsnio nuostatomis,būtų išrašoma viena PVM sąskaita faktūra už visas per sausio mėn. suteiktas paslaugas).

4. Neatsiskleidęs tarpininkas - apmokestinamasis asmuo, kuris tarpininkauja prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje savo vardu, nors ir kito sąskaita (komentuojamojo įstatymo 2 str.17 dalis).

4.1. Jeigu sandoryje dėl prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo tarpininkas atstovauja savovardu, t. y. jis savo vardu gauna prekes (paslaugas) ir savo vardu jas patiekia (suteikia) galutiniampirkėjui (paslaugos gavėjui), tai toks tarpininkas yra laikomas ,,neatsiskleidusiu" tarpininku.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo prasme neatsiskleidęs tarpininkas yra traktuojamaskaip prekių pardavėjas (paslaugų teikėjas), o PVM skaičiuojamas ta pačia tvarka, kaip jis būtųskaičiuojamas, jeigu prekė būtų priklausiusi tarpininkui nuosavybės teise ir jo parduota, t. y. tokiuatveju neatsiskleidusiam tarpininkui tiekiant prekes ar teikiant paslaugas (ar jas įsigyjant) taikomastoks pat apmokestinimo režimas (tokie pat mokesčio tarifai, lengvatos) (išskyrus atvejus, kai PVMįstatyme nustatytos kitos sąlygos, pavyzdžiui, turėti teisę teikti tokias paslaugas) kaip tikrajampardavėjui (žiūr. šio straipsnio komentaro 5 dalį).

1 pavyzdys

UAB, PVM mokėtoja, su baldus gaminančia įmone, taip pat PVM mokėtoja, sudarė sutartį, pagal kurios sąlygas baldus gaminanti įmonė įsipareigojo baldus UAB parduoti su 5 procentųnuolaida. Šiuo atveju baldus gaminanti įmonė, patiekdama baldus UAB, išrašo baldų PVMsąskaitą faktūrą ir joje nurodo nominalią baldų kainą bei taikomą 5 proc. nuolaidą.  Galutinio baldų pirkėjo atžvilgiu tikrasis baldų pardavėjas yra UAB, kuri pirkėjui išrašo baldųPVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą už parduotus baldus. Nurodytuoju atveju UAB veiks kaipneatsiskleidęs tarpininkas.

2 pavyzdys

Įmonė A su transporto ekspedijavimo įmone B sudarė sutartį, kurioje įmonė B įsipareigojo įmonės A krovinį pristatyti į Baltarusiją saugų ir nustatytu laiku. Minėtam kroviniui nugabentiįmonė B pasamdė kitą įmonę, kuri įmonei B išrašė transporto paslaugų PVM sąskaitą faktūrą iršioms su eksportuojamų prekių vežimu susijusioms paslaugoms pritaikė 0 (nulinį) PVM tarifą.Įmonė B įmonės A atžvilgiu veikė kaip neatsiskleidęs tarpininkas, t. y. ji transporto paslaugas,susijusias su eksportuojamų prekių vežimu, įmonei A suteikė savo vardu ir šioms paslaugomsišrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje taip pat pritaikė 0 (nulinį) PVM tarifą. Šiuo atveju įmonė B įsuteiktų transporto paslaugų apmokestinamąją vertę įtraukė ir visas kitas savo pačios patirtasišlaidas.

3 pavyzdys

 

Pastatas nuosavybės teise priklauso AB bankui ,,S" ir UAB X. AB bankas ,,S" yra pastatą eksploatuojanti įmonė, sudariusi elektros energijos tiekimo sutartį su elektros energiją tiekiančiaįmone ir mokanti šiai įmonei už visą šiame pastate sunaudotą elektros energiją, o UAB XAB bankui ,,S" pagal savo turimą skaitiklį apmoka už savo pastato dalyje sunaudotą elektrosenergiją. Tarkime, kad elektros energiją tiekianti įmonė už lapkričio mėnesį visam namui patiektąelektros energiją išrašė bankui PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta elektrosenergijos vertė sudarė 900 eurų, o nuo šios sumos apskaičiuotas PVM - 189 eurai. Pagal skaitikliųparodymus AB bankas ,,S" lapkričio mėnesį sunaudojo elektros energijos už 600 eurų, o UAB X -už 300eurų. AB bankas ,,S", kaip neatsiskleidęs tarpininkas, išrašo UAB X PVM sąskaitą faktūrą,kurioje nurodo elektros energijos vertę 300 eurų ir nuo jos apskaičiuotą 63 eurus PVM sumą.  Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas bankas už perparduotą elektros energijąturi apskaičiuoti 63 eurus pardavimo PVM ir turi teisę įtraukti į PVM atskaitą elektros energijospirkimo PVM sumą (63 eurai), tenkančią perparduotos elektros energijos sumai. Be to, bankas,vykdantis mišrią veiklą, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą savo reikmėms sunaudotos elektrosenergijos pirkimo PVM sumos (30 eurų) dalį, apskaičiuotą PVM įstatymo 60 straipsnyje nustatytatvarka.


4.2. Pažymėtina, kad neatsiskleidusio tarpininko traktavimas PVM prasme ir prievolė PVMapskaitoje nurodyti bendras prekių (paslaugų) apmokestinamąsias vertes, o ne vien savo tikrąjįatlygį už atstovavimą, bei atitinkamai įforminti apskaitos dokumentus, neturės įtakos pajamų irsąnaudų pripažinimo klausimais - šiuo atveju reikia vadovautis atitinkamomis buhalterinę apskaitąbei pelno (pajamų) mokesčio apskaičiavimą reglamentuojančiomis teisės normomis.

5. Atskirai PVM prasme panagrinėsime vieną dažniausiai sutinkamų prekybiniotarpininkavimo formų - tarpininkavimą pagal komiso sutartis. Pagal Lietuvos Respublikos CivilinioKodekso 6.780 straipsnį komiso sutartis yra tokia sutartis, kai viena šalis (komisionierius)įsipareigoja kitos šalies (komitento) pavedimu už atlyginimą sudaryti vieną ar kelis sandorius savovardu, bet komitento lėšomis. Daiktai, kuriuos komisionierius gauna iš komitento yra komitentonuosavybė nuo perdavimo momento. Įvykdęs pavedimą, komisionierius privalo pateikti komitentuiataskaitą ir perduoti jam visa tai, ką gavo pagal įvykdytą pavedimą. Tuo pačiu komitentas užįvykdytą pavedimą komisionieriui privalo sumokėti komisinį atlyginimą. Nagrinėjant tarpininkavimo atvejus pagal komiso sutartis reikia atkreipti dėmesį, kad komiso sutartysedalyvauja: komitentas - asmuo arba įmonė, kuri paveda komiso tarpininkui atlikti prekybinį sandorį;komisionierius - tarpininkas perkant ir parduodant, kuris už atlyginimą atlieka prekybines operacijas kieno nors vardu ir kito sąskaita;trečioji šalis - prekių arba paslaugų pirkėjas.Atsižvelgiant į tai, kad komisionierius prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sandoryje tarpininkauja savo vardu, nors ir kito sąskaita, tai komisionierius, parduodantis gautas iš komitentoprekes trečiajam asmeniui, PVM apskaičiavimo požiūriu šiame prekių tiekimo sandoryje bustraktuojamas kaip neatsiskleidęs tarpininkas.  Jeigu pagal komiso sutarties sąlygas, komisionierius (neatsiskleidęs tarpininkas) turiparduoti prekes komitento nustatytomis kainomis, t. y. tomis pačiomis kainomis, kuriomis jas gavoiš komitento, o jo tarpininkavimo paslauga (komisinis atlyginimas) atlyginama atskirai, taikomisionierius PVM apskaičiavimo prasme bus laikomas įvykdžiusiu 2 sandorius: - prekių tiekimo (kaip neatsiskleidęs tarpininkas) sandorį - sandorio tarp ,,tikrojo" pardavėjo(komitento) ir ,,tikrojo" pirkėjo atžvilgiu (visos prekių (paslaugų) vertės ribose) ir - tarpininkavimo (agento) paslaugą (jau kaip atsiskleidęs tarpininkas) - sandorio tarp jo ir,,tikrojo" pardavėjo (komitento) atžvilgiu (savo tikrojo komisinio atlyginimo ribose). Šiuo atveju tiek komitento (prekių savininko), tiek komisionieriaus (neatsiskleidusiotarpininko), įvykdžiusių prekių tiekimo sandorius, prekių apmokestinamoji vertė bus ta pati. Taireiškia, kad komisionierius pardavęs prekes apskaičiuoja PVM nuo komitento nustatytomiskainomis parduotų prekių vertės ir PVM deklaracijoje deklaruoja šią sumą kaip pardavimo PVM.Gavęs iš komisionieriaus ataskaitą, komitentas išrašo komisionieriui parduotų prekių, įvertintųtomis pačiomis kainomis, kuriomis jas komisionierius pardavė trečiajam asmeniui, PVM sąskaitąfaktūrą, kurioje nuo prekių vertės apskaičiuoja PVM, šį PVM deklaracijoje deklaruodamas kaippardavimo PVM. Komisionierius, gavęs komitento išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, turi teisę įtrauktiį PVM atskaitą joje nurodytą PVM sumą, deklaruodamas ją PVM deklaracijoje kaip pirkimo PVM.Be to, įvykdęs komitento pavedimą, komisionierius išrašo komitentui tarpininkavimo paslaugosPVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo komisinio atlyginimo vertės išskiria PVM sumą, kuriądeklaruoja PVM deklaracijoje kaip pardavimo PVM. Be to, atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal PVM įstatymo 4 straipsnio nuostatas prekiųtiekimu laikomas prekių pardavimas kitam asmeniui, kai pagal sandorio sąlygas šis asmuo arbatrečioji šalis įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip jų savininkas.

5.1. Todėl, kai komitentas komiso pagrindais perduoda komisionieriui prekes, kurios pagalsutarties sąlygas yra komitento nuosavybė ir komisionieriui nėra perėjusi nauda, kurią teikia prekėsnuosavybė jos savininkui, toks prekių perdavimas nelaikomas prekių tiekimu ir tokiam prekiųperdavimui komitentui netaikomos PVM įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatos dėlprievolės apskaičiuoti PVM nuo perduotų prekių vertės. Toks prekių perdavimas įforminamaslaisvos formos dokumentu. Tada, kai komisionierius parduoda prekes trečiajam asmeniui ir pateikiaataskaitą apie tai komitentui, šis išrašo komisionieriui PVM sąskaitą faktūrą ir apskaičiuoja PVM. 1 pavyzdys Įmonė B sudarė komiso sutartį su įmone A, kad ji savo vardu, bet įmonės A sąskaita parduospirkėjams įmonei A nuosavybės teise priklausančias prekes įmonės A nurodytomis kainomis. Sutartyje numatyta, kad pardavusi prekes įmonė B gaus komisinį atlyginimą 20 proc. parduotųprekių vertės. Pagal tokią komiso sutartį įmonė B dalyvauja prekių tiekimo sutartyje tarp įmonėsA ir prekių pirkėjų (trečiųjų asmenų) kaip neatsiskleidęs tarpininkas ir tarpininkavimo sutartyje suįmone A kaip atsiskleidęs tarpininkas. Įmonė A. liepos mėn. perdavė įmonei B prekių už 10 000 eurų ir 2100 eurų PVM, iš viso už 12 100 eurų. Pagal sutarties sąlygas šios prekės priklauso įmonei A nuosavybės teise iki jųpardavimo tretiesiems asmenims. Todėl įmonė A, perduodama prekes įmonei B, išrašo jai turintįjuridinę galią laisvos formos dokumentą, kuriame gali nurodyti perduotų prekių pardavimo kainasir PVM sumą, apskaičiuotą nuo prekių kainos. Įmonei A tokiu būdu perdavus prekes neatsirandaprievolės apskaičiuoti PVM nuo perduotų įmonei B prekių vertės. Įmonė B per mokestinį laikotarpį, vykdydama komiso sutartyje su įmone A nurodytąpavedimą, pardavė prekių už 8 000 eurų plius 1680 eurų PVM, iš viso už 9680 eurų. Kadangi jišiame prekių tiekimo sandoryje galutinio pirkėjo atžvilgiu dalyvauja kaip neatsiskleidęstarpininkas, tai ji prekių pirkėjui savo vardu išduoda kasos aparato kvitą (jeigu parduoda šiasprekes už grynus pinigus) arba išrašo PVM sąskaitą faktūrą visai parduotų prekių vertei ir išskirianuo šios vertės PVM sumą. Įmonė B, įvykdžiusi pavedimą, pateikia įmonei A ataskaitą apieparduotas prekes ir jos pagrindu įmonė A išrašo įmonei B PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodoparduotų prekių vertę - 8000 eurų ir PVM sumą -1680 eurų, iš viso 9680 eurų. Įvykdžiusi pavedimą, įmonė B, kaip atsiskleidęs tarpininkas įmonės A atžvilgiu, išrašoįmonei A PVM sąskaitą faktūrą už savo tarpininkavimo paslaugą, kurioje nurodo 1600 eurųkomisinį atlyginimą (8000x20 proc.:100) ir 336 eurų PVM (1600x21 proc.:100).

5.2. Kai pagal komiso (konsignacijos) sutarties sąlygas komitentas už sutartyje numatyto pavedimo įvykdymą komisionieriui atlygina suteikdamas nuolaidą nuo parduotų prekių kainos, arbasuteikia teisę komisionieriui parduoti komitentui priklausančias prekes su antkainiu, kurįkomisionierius pasilieka sau kaip atlyginimą už įvykdytą pavedimą, tai tokiu atveju komisionieriusPVM skaičiavimo požiūriu bus atlikęs tik vieną sandorį - prekių tiekimo (kaip neatsiskleidęstarpininkas) sandorį - sandorio tarp ,,tikrojo" pardavėjo (komitento) ir ,,tikrojo" pirkėjo atžvilgiu(visos prekių (paslaugų) vertės ribose). Šiuo atveju jis mokėtiną į biudžetą PVM sumą apskaičiuoskaip paprastas prekių pardavėjas, t. y. kaip skirtumą tarp PVM deklaracijoje deklaruotos prekiųpardavimo PVM sumos ir prekių pirkimo PVM sumos.

 

1 pavyzdys

1 atvejis

Įmonė B sudarė su įmone A komiso sutartį, kad ji savo vardu, bet įmonės A sąskaita parduos pirkėjams įmonei A nuosavybės teise priklausančias prekes įmonės A nurodytomis kainomis. Sutartyje numatyta, kad, pardavus prekes, įmonei B bus suteikta 15 proc. nuolaida nuo prekiųpardavimo kainos. Pagal tokią komiso sutartį įmonė B dalyvauja prekių tiekimo sutartyje tarpįmonės A ir prekių pirkėjų (trečiųjų asmenų) kaip neatsiskleidęs tarpininkas.

Įmonė A, išrašiusi laisvos formos dokumentą, perdavė įmonei B prekių už 10 000 eurų plius2100 eurų PVM, iš viso už 12 100 eurų. Įmonė B, pardavusi visas gautas prekes įmonės Anurodytomis kainomis, apskaičiavo nuo parduotų prekių vertės 2100 eurų PVM. Pardavusi prekes ,įmonė B pateikė apie tai ataskaitą prekių savininkui - įmonei A. Įmonė A išrašė įmonei B parduotųprekių PVM sąskaitą faktūrą, kurioje iš parduotų prekių vertės minusuojama sutartyje numatyta 15proc. nuolaida. Todėl įmonė A PVM sąskaitoje faktūroje be kitų privalomų rekvizitų nurodo tokius duomenis:

 

  • prekių vertę                                      10 000 eurų
  • nuolaidos sumą                                  1500 eurų (10 000x 15 proc.),
  • prekės vertę, minusavus nuolaidą          8500 eurų (10 000- 1500),
  • PVM sumą                                         1785 eurai(8500 x21 proc.:100)
  • iš viso                                                 10285 eurai

 

2 atvejis

Įmonė B sudarė su įmone A komiso sutartį, kad ji savo vardu, bet įmonės A sąskaita parduos pirkėjams įmonei A nuosavybės teise priklausančias prekes. Sutartyje numatyta, kad įmonė B gali parduoti įmonei A priklausančias nuosavybės teise prekes, prie prekių savininko nurodytos kainospridėjusi ne didesnį kaip 20 proc. antkainį. Pagal tokią komiso sutartį įmonė B dalyvauja prekiųtiekimo sutartyje tarp įmonės A ir prekių pirkėjų (trečiųjų asmenų) kaip neatsiskleidęs tarpininkas.  Įmonė A, išrašiusi laisvos formos dokumentą, perdavė įmonei B prekių už 3000 eurų plius 630eurų PVM, iš viso už 3630 eurų Įmonė B pardavė gautas iš įmonės A prekes su 20 proc. antkainiu,t. y., už 3600 eurų (3000+ 600) ir apskaičiavo 756 eurus pardavimo PVM. Pardavusi prekes, įmonėB pateikė apie tai ataskaitą prekių savininkui - įmonei A. Įmonė A išrašė įmonei B parduotų prekiųPVM sąskaitą faktūrą, kurioje nurodo:

  • parduotų prekių vertę (be antkainio)            3000 eurų
  • PVM sumą                                                    630 eurų
  • Iš viso                                                           3630 eurų

5.3. Kai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymo prasme komisionierius, veikdamas kaip neatsiskleidęs tarpininkas savo vardu nuolat tiekia naudotas prekes, kurių tiekimo atvejutikrasis pardavėjas neskaičiuoja PVM, tai jam taikomos įstatymo XII skirsnio trečio skirsnio,,Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema"nuostatos ta pačia tvarka, kaip ir tuo atveju, kai tiekiamos PVM mokėtojo be PVM nupirktos irvėliau perparduotos naudotos prekės. Šiuo atveju neatsiskleidęs tarpininkas savo vardu tiekdamasnaudotas prekes gali pasirinkti, ar PVM skaičiuoti nuo pardavėjo maržos, ar nuo visos tiekiamosprekės apmokestinamosios vertės (žiūr. 106 -110 str. komentarą).

1 pavyzdys

Įmonė A, PVM mokėtoja, užsiimanti komisine prekyba ir veikianti kaip neatsiskleidęstarpininkas, nuolat prekiauja iš gyventojų, ne PVM mokėtojų, priimtais naudotais lengvaisiaisautomobiliais. Įmonės A su gyventojais sudarytose komiso sutartyse yra nurodoma kaina, už kuriągyventojas įpareigoja įmonę parduoti jam priklausantį automobilį, taip pat nustatyto dydžio(procentais) komisinis atlyginimas, kurį gyventojas įsipareigoja sumokėti įmonei A. 2015 metų rugpjūčio mėnesį įmonė A su fiziniu asmeniu sudarė komiso sutartį, kurioje įmonėsavo vardu įsipareigojo parduoti fiziniam asmeniui priklausantį automobilį jo nustatyta kaina - už2000 eurų, o šis įsipareigojo įmonei A sumokėti komisinį atlyginimą - 10 procentų nuo parduotoautomobilio vertės. Įmonė A rugpjūčio mėnesį pardavė minėto fizinio asmens automobilį už 2000 eurų ir gautaskomisinis atlyginimas už parduotą naudotą automobilį sudarys 200 eurų (2000x10 proc.:100). Kadangi įmonė A veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas, t. y. savo vardu, bet kitų ( fiziniųasmenų, ne PVM mokėtojų) sąskaita, prekiauja naudotais automobiliais, tai ji, perparduodamajuos, PVM gali skaičiuoti nuo maržos (žiūr. 107 str. komentarą). Skaičiuojant maržą nuo parduoto fizinio asmens automobilio, reikia atkreipti dėmesį, kadatlygiu (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, bus laikomakomiso sutartyje fizinio asmens nurodyta automobilio pardavimo kaina (2000 eurų), o įsigijimokaina (įskaitant PVM), kurią įmonė A sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui šią prekęįsigydama bus 1800 eurų (komiso sutartyje numatyta pardavimo kaina 2000 eurų minus komisinisatlyginimas - 200 eurų). Pateiktu atveju įmonės A parduoto fizinio asmens automobilio marža apskaičiuojama taip: išgauto skirtumo - 200 eurų (2000-1800) išskaičiuojama 21 proc. PVM suma - 35 eurai (200x 21proc./(100 + 21 proc.), po to ši suma atimama iš gauto skirtumo (200 eurų). Nagrinėjamu atvejuįmonės A fiziniam asmeniui priklausančio automobilio apmokestinamoji vertė - marža sudarys165 eurus (200-35).

 


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Vilnius


1 ... 17 18 19 20 21

Gelvonų g. 68-69, Vilnius
Mobilus: +370-673-04239, El. paštas: vykantesfinansai@gmail.com

A. Goštauto g. 11/321, Vilnius
Telefonas: +370-5-2623472, Mobilus: +370-686-80166, El. paštas: info@euroapskaita.lt

A.Vivulskio g. 41, Vilnius
Telefonas: +370-5-2661031, Mobilus: +370-686-10052, El. paštas: info@vilsentras.lt

Kareivių g. 6-416, Vilnius
Telefonas: +370-5-2761904, +370 688 50333, El. paštas: info@aimperija.lt

Konstitucijos pr. 12 - 34 kab., 2 korpusas, III aukštas, Vilnius
Telefonas: +370-5-2731769, Mobilus: +370-639-42424, El. paštas: info@visadalaiku.lt

Konstitucijos pr. 12-29, Vilnius
Telefonas: +370-5-2720261, Mobilus: +370-694-20120

Savanorių pr. 123A, Vilnius
Mobilus: +370-612-30727, El. paštas: jolanta.salniene@vytminda.lt
1 ... 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12