Gera žinia kreditoriams!

2009-03-09 09:15   Peržiūros : 803   Spausdinti


Pagaliau Europos Sąjungoje įsivyravo vieninga sistema (supaprastinta ir pagreitinta) išieškant skolas iš fizinių bei juridinių asmenų. Anksčiau (t.y. iki 2008-12-12) skirtingos taisyklės taikomos įvairiose ES valstybėse narėse labai apsunkindavo šį procesą, kuris reikalaudavo ir ilgesnių bylos išnagrinėjimo terminų ir didesnių finansinių išlaidų. Tuo pagrindu remiantis, ES iškėlė sau tikslą suvienodinti, supaprastinti ir pagreitinti bylinėjimosi taisykles. Pavyzdžiui, palenvinti bylinėjimosi naštą Lietuvos juridiniui asmeniui išsieškant sumas pagal neapmokėtas sąskaitas-faktūras dėl užsienio subjektui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) suteiktų paslaugų. Todėl iki tol susidarydavo neadekvačios situacijos, kai išieškant nedideles sumas iš užsienio subjekto, ieškovas patirdavo neproporcingai didelių finansinių išlaidų nei pati išieškoma suma: advokatams, vertėjams kelionėms ir dalyvavimui bylos nagrinėjime užsienio šalyje. Tai iš tiesų daugeliui kreditorių atimdavo norą išieškoti skolas iš skolininko užsienio šalyje. Taigi pagaliau turime vienodas sąlygas kreditoriams ir skolininkams visoje Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai Reglamentai suvienodinę bylinėjimosi taisykles ES šalyse yra: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006. Žemiau pateikiami šių minėtų taisyklių pagrindiniai bruožai.

 

1. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, 2007 m. liepos 11 d.,
nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, įsigaliojo nuo 2009 sausio 01 dienos. Atkreipsiu dėmesį į pagrindinius Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrų ypatumus:

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra supaprastina ir pagreitina bei sumažina išlaidas ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procese.

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikoma valstybės narės, kurioje vykdoma procedūra, proceso teisė.

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo byla - byla, kai bent vienos iš šalių nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinio buvimo vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje kreipiamasi į teismą.

- Visų pirma reglamentas netaikomas mokesčių, muitų ar administracinėms byloms arba valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus. Taip pat netaikomas byloms dėl : bankroto, procedūrų, susijusių su nemokių bendrovių ar kitų juridinių asmenų likvidavimu, teisminiams susitarimams, kompromisiniams susitarimams ir analogiškoms procedūroms ir kitose nurodytose Reglamento 2 straipsnyje bylose.

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra taikoma tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį, kai ieškinio suma, neskaičiuojant palūkanų, išlaidų ir sąnaudų, neviršija 2000 EUR tuo metu, kai kompetentingas teismas gauna ieškinio formą.

- Kad pradėti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, ieškovas turi pateikti prašymą teismui, užpildydamas standartinę ieškinio formą. Ieškinio forma turėtų būti pateikta tik jurisdikciją turinčiam teismui t.y. tam tikroje valstybėje narėję teisminė institucija turinti teisę nagrinėti Europos ieškinius dėl nedidelių sumų.

- Ieškovas ieškinį gali pateikti kompetentingam teismui tiesiogiai, paštu arba kitomis tai valstybei narei, kurioje pradedama procedūra, priimtinomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu.

- Ieškovas prie ieškinio formos turi pridėti ir reikalavimą pagrindžiančius dokumentus.Tačiau tai neužkerta galimybės ieškovui tam tikrais atvejais pateikti papildomų įrodymų procedūros metu.

- Ieškovo ieškinys teismui turi būti pateiktas tos valstybės narės, kurioje yra atsakovas (skolininkas), valstybine oficialia kalba arba viena iš toje valstybėje pripažįstamų oficialių kalbų. Priešingu atveju teismas grąžins tokį ieškinį ieškovui ir duos terminą ieškinio trūkumams pašalinti.

- Jeigu ieškinys turi trūkumų, teismas suteikia ieškovui galimybę per nurodytą terminą užpildyti ar pataisyti ieškinio formą, arba pateikti papildomą informaciją ar dokumentus arba atsiimti ieškinį. Tik tuomet, kai paaiškėja, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas arba prašymas yra nepriimtinas, arba jei ieškovas neužpildo ar nepataiso ieškinio formos per nurodytą laiką, prašymas atmetamas.

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra rašytinė, išskyrus atvejus, kai, teismo nuomone, yra būtinas žodinis nagrinėjimas, arba kai to prašo kuri nors bylos šalis. Tačiau Teismas gali atmesti tokį prašymą ir šalys tokį atmetimą negali atskirai užginčyti.

- Svarbu pastebėti, kad bylos šalims neprivalo atstovauti nei advokatas nei kitas teisės specialistas.

-Ieškinio formos ir tam tikrais atvejais pagrindžiančių dokumentų kopijos, kartu su užpildyta atsiliepimo forma, įteikiami atsakovui ir išsiunčiami per 14 dienų nuo tinkamai užpildytos ieškinio formos gavimo dienos. Atsakovas turi pateikti atsakymą per 30 dienų nuo ieškinio formos ir atsiliepimo formos įteikimo, užpildydamas taip pat nustatytą standartinę atsiliepimo formą, atitinkamais atvejais kartu pateikdamas susijusius pagrindžiančius dokumentus ir grąžindamas ją teismui, arba bet kuriuo kitu tinkamu būdu nenaudodamas atsiliepimo formos. Gavus atsakovo atsakymą, per 14 dienų teismas išsiunčia kopiją ir susijusius pagrindžiančius dokumentus ieškovui. Jei savo atsakyme atsakovas teigia, kad nepiniginio ieškinio suma viršija 2000 eurų ribą, teismas per 30 dienų nuo atsakymo išsiuntimo ieškovui nusprendžia, ar ieškinys patenka į šio reglamento taikymo sritį. Šio sprendimo negalima atskirai užginčyti. Priešieškinis, pateiktinas naudojant standartinę formą, ir susiję pagrindžiantys dokumentai įteikiami ieškovui ir išsiunčiami per 14 dienų nuo gavimo dienos. Ieškovas atsako į priešieškinį per 30 dienų nuo įteikimo. Jei priešieškinis viršija 2000 eurų ribą, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ieškiniui ir priešieškiniui netaikoma, ir jie nagrinėjami pagal atitinkamą proceso teisę, taikomą toje valstybėje narėje, kurioje vykdoma procedūra. Per 30 dienų po to, kai teismas gavo atsakovo arba ieškovo atsakymus, per nustatytus terminus, teismas priima sprendimą

- Pralaimėjusi bylą šalis padengia bylinėjimosi išlaidas. Pavyzdžiui, kitos šalies advokato ar kito teisės specialisto atstovavimo arba dokumentų įteikimo ar vertimo išlaidas, kurios yra proporcingos ieškinio sumai arba kurių buvo neišvengiamai turėta. Tačiau teismas nepriteisia išlaidų laimėjusiai šaliai, jei jos buvo patirtos be reikalo ar yra neproporcingos ieškiniui.

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų išnagrinėtos bylos pašalina tarpines procedūras, kurių reikia, kad pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą vienoje valstybėje narėje priimti sprendimai būtų pripažįstami ir vykdomi kitoje valstybėje narėje. Tai reiškia, kad Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra pripažįstama ir vykdoma kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

- Europos ieškinių dėl nedidelių sumų bylose priimtus teismo sprendimus, galima apskųsti apeliacine tvarka.

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1896/2006, 2006 m. gruodžio 12 d. nustatantis Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, įsigaliojo nuo 2008 gruodžio 12 dienos. Atkreipsiu dėmesį į pagrindinius Europos mokėjimo įsakymo išdavimo procedūros ypatumus:

- Šis Reglamentas užtikrina Europos Sąjungos narėms greitą ir efektyvų skolų, dėl kurių nėra teisinio ginčo, nagrinėjimą. Tai ypač svarbu, kad būtų grąžinimos skolos Europos Sąjungos ūkio subjektams, nes pavėluoti mokėjimai yra viena iš pagrindinių nemokumo priežasčių, kelianti grėsmę įmonių, ypač smulkių ir vidutinių, egzistavimui.

- Beveik visose valstybėse narėse, tame tarpe ir Lietuvoje, yra naudojamas teismo įsakymo išdavimas. O dabar, remiantis šiuo Reglamentu, teismo įsakymą galima naudoti ir tarptautinio pobūdžio bylose.

- Europos mokėjimo įsakymo procedūros nustatymo paskirtis - išieškoti konkrečias pinigų sumas, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs tuo metu, kai pateikiamas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

- Šis reglamentas taikomas tarptautinio pobūdžio civilinėse ir komercinėse bylose, neatsižvelgiant į teismo pobūdį. Visų pirma jis netaikomas mokesčių, muitų ar administracinėms byloms arba valstybės atsakomybei už veiksmus ir neveikimą vykdant valstybės įgaliojimus.

- Prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą pateikiamas užpildant raštu standartinę formą. Prašyme nurodoma:

a) šalių bei, kai tai taikoma, jų atstovų, vardai, pavardės ar pavadinimai ir adresai, bei teismas, kuriam pateiktas prašymas;

b) reikalavimo suma, įskaitant pagrindinį reikalavimą ir, kai tai taikoma, palūkanas, sutartines netesybas ir išlaidas;

c) jei prašoma palūkanų nuo reikalaujamos sumos, palūkanų norma ir laikotarpis, už kurį prašoma tų palūkanų, išskyrus atvejus, kai pagal kilmės valstybės narės teisės aktus prie pagrindinės sumos automatiškai pridedamos įstatymų numatytos palūkanos;

d) ieškinio pagrindas, įskaitant aplinkybių, kuriomis grindžiamas reikalavimas ir, jei tai taikoma, reikalaujamos palūkanos, apibūdinimas;

e) reikalavimą pagrindžiančių įrodymų apibūdinimas;

f) jurisdikcijos pagrindai;

g) tarptautinis bylos pobūdis pagal Reglamento 3 straipsnį.

- Neprivaloma, kad advokatas ar kitas teisininkas atstovautų: a) ieškovui - dėl prašymo išduoti Europos mokėjimo įsakymą; b) atsakovui - dėl prieštaravimo Europos mokėjimo įsakymui pareiškimo.

- Europos mokėjimo įsakymu atsakovas turėtų būti informuojamas apie galimybę sumokėti nurodytą sumą arba per 30 dienų laikotarpį išsiųsti prieštaravimą, jei jis nori ginčyti reikalavimą. Be to, atsakovas, be ieškovo pateiktos išsamios informacijos, susijusios su reikalavimu, taip pat turėtų būti informuojamas apie Europos mokėjimo įsakymo teisinę reikšmę, ypač apie reikalavimo neginčijimo padarinius.

- Europos mokėjimo įsakyme atsakovui pranešama apie šias galimybes:a) sumokėti ieškovui įsakyme nurodytą sumą; arba b) paprieštarauti įsakymui pateikiant kilmės teismui prieštaravimo pareiškimą, kuris išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo jam.

- Europos mokėjimo įsakymas atsakovui gali būti įteikiamas pagal valstybės, kurioje bus įteikiama, nacionalinės teisės aktus, vienu iš šių būdų: a) įteikiant asmeniškai, kai atsakovas gavimą patvirtina, įskaitant gavimo datą, ir pasirašo; b) įteikiant asmeniškai, kai šį įteikimą patvirtina dokumentą įteikusio kompetentingo asmens pasirašytas dokumentas, patvirtinantis, kad atsakovas gavo dokumentą arba be jokio teisinio pagrindo atsisakė jį priimti, ir kuriame įrašoma įteikimo data;c) įteikiant paštu, kai atsakovas gavimą patvirtinančiame dokumente įrašo gavimo datą, jį pasirašo ir grąžina; d) įteikiant elektroninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, faksu arba elektroniniu paštu, kai atsakovas gavimą patvirtinančiame dokumente įrašo gavimo datą, jį pasirašo ir grąžina.Europos mokėjimo įsakymas atsakovui taip pat gali būti įteikiamas pagal valstybės, kurioje bus įteikiama, nacionalinės teisės aktus vienu iš šių būdų: a) atsakovo adresu asmeniškai įteikiant asmenims, gyvenantiems tame pačiame namų ūkyje, kaip ir atsakovas, arba jame dirbantiems; b) kai atsakovas yra savarankiškai dirbantis asmuo arba juridinis asmuo: atsakovo verslo patalpose asmeniškai įteikiant jo įdarbintiems asmenims; c) įsakymą paliekant atsakovo pašto dėžutėje; d) įsakymą paliekant pašte arba kompetentingoje valdžios institucijoje ir į atsakovo pašto dėžutę įdedant rašytinį pranešimą apie įsakymo palikimą, jei rašytiniame pranešime aiškiai nurodomas teisminis dokumento pobūdis arba pranešimo teisinis poveikis, t.y. tai, kad jis prilygsta įsakymo įteikimui ir pradedamas skaičiuoti nustatytų terminų laikas; e) įteikiant paštu be patvirtinimo pagal 3 dalį, kai atsakovo adresas yra kilmės valstybėje narėje; f) elektroninėmis priemonėmis, kai automatiškai patvirtinamas pristatymas, jei atsakovas iš anksto aiškiai sutiko su šiuo įteikimo būdu.

- Europos mokėjimo įsakyme atsakovui pranešama, kad: a) įsakymas išduotas remiantis vien ieškovo pateikta informacija, kurios teismas nepatikrino; b) įsakymas taps vykdytinas, jei teismui nebus pateiktas prieštaravimo pareiškimas;c) jei pateiktas prieštaravimo pareiškimas, teismo procesas tęsiamas kilmės valstybės narės kompetentinguose teismuose, laikantis įprasto civilinio proceso taisyklių, išskyrus atvejus, kai ieškovas aiškiai nurodo tuo atveju nutraukti teismo procesą.

- Atsakovas gali kilmės teismui pateikti prieštaravimo dėl Europos mokėjimo įsakymo pareiškimą, naudodamas standartinę formą, kuri pateikiama jam kartu su Europos mokėjimo įsakymu. Prieštaravimo pareiškimas išsiunčiamas per 30 dienų nuo įsakymo įteikimo atsakovui. Prieštaravimo pareiškime atsakovas nurodo, kad jis ginčija reikalavimą, ir neprivalo šiuo tikslu pateikti priežasčių. Prieštaravimo pareiškimas pateikiamas popierine forma ar kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines, kurios yra priimtinos kilmės valstybei narei ir kuriomis gali naudotis kilmės teismas.Prieštaravimo pareiškimą pasirašo atsakovas arba, jei taikoma, jo atstovas.

- Jei prieštaravimo pareiškimas teismo procesas tęsiamas kilmės valstybės narės kompetentinguose teismuose laikantis įprasto civilinio proceso taisyklių, išskyrus atvejus, kai ieškovas aiškiai nurodo tuo atveju nutraukti teismo procesą.

- Ieškovas informuojamas apie tai, ar atsakovas pateikė prieštaravimo pareiškimą, ir apie perėjimą prie įprastinio civilinio proceso.

- Jeigu įvykdyti visi keliami reikalavimai ir atsakovas nepateikė prieštaravimų, teismas kuo greičiau ir paprastai per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, išduoda Europos mokėjimo įsakymą naudodamas standartinę formą.

- Atsakovas taip pat turi teisę prašyti, kad kilmės valstybės narės kompetentingas teismas peržiūrėtų Europos mokėjimo įsakymą, jei mokėjimo įsakymas buvo išduotas akivaizdžiai neteisingai, atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus reikalavimus arba dėl kitų išimtinių aplinkybių. Jei teismas atmeta atsakovo prašymą dėl to, kad netaikomas nė vienas Reglamente nurodytas peržiūros pagrindas, Europos mokėjimo įsakymas lieka galioti. Jei teismas nusprendžia, kad peržiūra yra pagrįsta dėl vienos iš Reglamente nustatytų priežasčių, Europos mokėjimo įsakymas netenka galios.

- Išduotą Europos mokėjimo įsakymą, gali vykdyti tik tos šalies kompetentingos institucijos (anstoliai ar kt.), kurie yra atsakovo valstybės narės teritorijoje. Lietuvoje išduotus užsienio subjektams Europos mokėjimo įsakymus vykdo Lietuvoje veikiantys antstoliai.

------------------------------------------------

Pabaigai reikėtų pabrėžti, kad ne visos Europos Sąjungos narės yra prisijungusios prie šios vieningos pozicijos dėl Europos ieškinių dėl nedidelių sumų bylose. Iki šiol šiai sistemai nėra pritarusi Danija. Taigi, kreipiantis į Danijoje esančius atsakovus, reikės vadovautis sudėtingesniu procesu tiek procedūrų tiek finansiniu požiūriu ir Danijoje tokios bylos bus nagrinėjamos remiantis Danijos nacionaline teise.

Ši, Europoje vieninga sistema užkerta kelią piktnaudžiavimui ar teisėtų interesų neįgyvendinimui dėl nesuderintų ir sudėtingų ES teismo sistemų nagrinėjant bylas dėl nedidelių sumų ar mokėjimo įsakymo išdavimo. Todėl nuo šiol paprasčiau pasiekiami skolininkai ES valstybėse narėse, tame tarpe ir esantys skolininkai Lietuvoje.

 

Teisininkė Renata Burbulienė © IĮ "Opinio iuris" vadovė.

Tel. 8656 77724, info@teisine-nuomone.lt, www.teisine-nuomone.lt

Išdėstyta informacija, nuomonė ir motyvai negali būti vertinama kaip teisinė išvada ar konsultacija.


Kategorijos: Finansai, Bankai, kredito unijos, paskolos, Teisė, įstatymai, sutartys

Sparčiai populiarėja bekontaktės mokėjimo kortelės: ką apie jas verta žinoti?

Kaip ir kiekvieną naujovę, bekontakčius atsiskaitymus lydi klausimai ir mitai, kokie jie? 

9 patarimai planuojantiems imti kreditą

Neretai žmonių norai prasilenkia su finansinėmis galimybėmis 

Taupymo ir investavimo trukmė

Taupymo ir investavimo trukmė: racionalumas prieš mistinį saugumą?

Ar teisingai įvertiname kaupimo terminą? 

2011 m. I ketvirčio bankų ir kredito unijų veikimo apžvalga

Ar šalies verslą ir toliau tenkins bankų "prognozės“ apie ekonomikos minkštą nusileidimą, bankams veikiant priešingai?  

© Images.com/Corbis

Bankų analitikai ir vadovai – apie bankų KLAIDAS

Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad dėl visko kalta pasaulinė krizė. Tai netiesa... 

Corbis nuotr.

Ofšorinės jurisdikcijos

Kaip galėtumėte, ofšorines kompanijas pritaikę savo versle, išgyventi sunkmetį? 

Balandžio mėn. (2009 m.) bankų veikimo apžvalga

Statistiko, nepriklausomo analitiko Vl. Trukšino reziumė ir svarbesni pastebėjimai. 

Corbis nuotr.

Kovo mėn. ir I ketvirčio (2009 m. ) mėn. bankų veikimo apžvalga

O joje net santūraus optimizmo ir toliau ne santūriai mažėja... 

"DnB NORD" banko analitikai J.Rojaka ir R.Rudzkis: ūkio recesija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus itin gili

Ekonomikai tereikia pinigų

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ūkio recesija bus gili. Jai atsispirs tik Lenkija. 

Renovacija - šilumos kainų šantažu

Renovacija - šilumos kainų šantažu (1)

Korumpuotą statybų verslą gelbės paprasti piliečiai: ims paskolas ir užsakinės statybininkams savo namų "renovaciją". 

Corbis nuotr.

Į dugną leidžiamės šviesos greičiu

Padėčiai mūsų krašte tik blogėjant, premjeras Andrius Kubilius šviesos tunelio gale ragina ieškoti nesižvalgant kaltųjų, o solidariai susikibus už rankų.  

Corbis nuotr.

Skyla bendros ekonominės erdvės pamatas

Ne vienus metus Europos Sąjungos (ES) kurtas bendrosios rinkos pagrindas sunkmečiu prarado pusiausvyrą. 

Stock.xchng nuotr.

Piniginė injekcija Lietuvos smulkiajam verslui

Ekonomikos skatinimo plano pinigai jau realiai pasiekiami. 

Stock.xchng nuotr.

Draudimo rinka praranda tempą

Bet kokį draudimą pernai gyventojai rinkosi rečiau, nei anksčiau, o apsidraudusieji traukėsi iš šios rinkos, gelbėdami prarandamas lėšas. 

Corbis nuotr.

Ch. Wulfas: reikia investuoti į šalies ateitį

Ekonominės krizės akivaizdoje svarbu likti ramiems ir susitaikyti su tuo, kad pastarųjų metų dinamiška raida patiria tam tikrą pertrauką. 

Siekiant atgaivinti pasaulio ekonomiką - istorinis susitarimas

Londone pasiektą G20 šalių susitarimą, kaip gaivins pasaulinę ekonomiką, JAV prezidentas B.Obama vadina istoriniu lūžio tašku. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 9
Bankinės paslaugos. Investicijų valdymas verslui ir privatiems asmenims.
J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius
Telefonas: +370-5-2393444, El. paštas: info@dnbnord.lt
1 2 3 4 5 ... 9