Mokesčių deklaracijos

2023-01-25 21:05   Peržiūros : 872   Spausdinti


Kiekviena įmonė per metus valstybinėms institucijoms pateikia nuo kelių iki kelių dešimčių deklaracijų, susijusių su įmonės pajamomis, uždirbamu pelnu, darbo santykiais, pridėtinės vertės mokesčiu ir kt. Kad mokesčių deklaravimas netaptų galvos skausmu, svarbu tinkamai vesti įmonės buhalteriją ir laiku deklaruoti bei apmokėti privalomus mokesčius.  Atskirų mokesčių deklaravimas skiriasi ne tik deklaracijų formomis, skaičiavimais, bet ir skirtingais teikimo bei apmokėjimo terminais. Šiandien elektroninių priemonių pagalba deklaracijų teikimas tampa vis paprastesniu ir greitesniu procesu, kelis kartus palengvinančiu įmonės buhalterio darbą ir leidžiančiu greičiau atlikti dokumentų pateikimą atitinkamoms institucijoms. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinių įmonių, turinčių UAB statusą, mokesčių deklaravimą ir pateikimą valstybinėms šalies institucijoms.

Mokesciu deklaracijos

Įmonių deklaruojamus mokesčius galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes (kitos deklaruojamų mokesčių rūšys yra specifinės ir priklauso nuo įmonės vykdomos veiklos pobūdžio, todėl šiame straipsnyje jų detaliai neaptarsime):

 

1.  Su įmonės pajamomis/pelnu susiję mokesčiai: pelno mokestis ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

2.  Su įmonės darbo santykiais (sudarytomis darbo sutartimis su darbuotojais) susiję mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis (GPM) ir SODRAI (valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) mokami mokesčiai (Privalomas sveikatos draudimas, Valstybinio socialinio draudimo įmokos).

 

Pelno mokestis

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą šio mokesčio bazė yra visos pajamos, kurių šaltiniai yra tiek Lietuvos Respublikoje, tiek už jos ribų. Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš įmonės pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (daugiau apie tai rasite Pelno mokesčio įstatymo 12 straipsnyje). Bendrasis mokesčio tarifas - 15 proc., lengvatinis - 5 proc.

1. Mokestinis laikotarpis:

Kalendoriniai metai (mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais). Pateikus prašymą, atsižvelgiant į specifines įmonės veiklos ypatybes, mokestinis laikotarpis gali būti nustatytas kitoks, tačiau jis turi būti lygus 12 mėnesių laikotarpiui (pagal Pelno mokesčio įstatymo 6 str.).

2. Deklaracijos teikimo terminas:

Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (t.y. iki kitų metų birželio 15 dienos), o paskutinio  įmonės mokestinio laikotarpio - ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos dienos. Tiesa, šis mokestis gali būti deklaruojamas ir mokamas avansu - kiekvieną ketvirtį (t.y. kas 3 kalendorinius mėnesius).

3. Deklaracijos gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija.

4.  Deklaracijos forma:

Tinkama šio mokesčio deklaracijos forma priklauso nuo įmonės veiklos specifikos ir juridinio asmens civilinės atsakomybės statuso. Deklaruojant metinį pelno mokestį teikiamos šios deklaracijų formos:

  • PLN204 forma - teikia pelno siekiantys, ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
  • PLN204A forma - teikia neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;
  • PLN204N forma - teikia pelno nesiekiantys vienetai;
  • PLN204U forma - teikia užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę.

Metinių pelno mokesčio deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2007-01-15 įsakymu Nr. VA-2.

Teikiant avansinio pelno mokesčio deklaraciją, pildoma FR0430 forma, kurios užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-10-08 įsakymu Nr. 289.

Deklaracija teikiama elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo (EDS) sistemą.

 

Pridėtinės vertės mokestis

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą šiuo mokesčiu apmokestinamos visos parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos šalies teritorijoje. PVM objektu taip pat gali būti prekių ir paslaugų įsigijimas Lietuvoje už atlygį iš kitos valstybės. Šiuo mokesčiu apmokestinamos ir importuojamos prekės, kai pagal PVM įstatymo nuostatomis jos laikomos importuotomis į šalies teritoriją. Standartinis PVM mokesčio tarifas - 21 proc., lengvatinis - 9 proc.

1. Mokestinis laikotarpis: Įmonių mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Tiesa, juridinis asmuo turi teisę prašyti pakeisti mokestinį terminą į kalendorinį ketvirtį, jei visos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų (nuostata įsigaliojo nuo 2019 m. liepos 1 d.). Taip pat tokį prašymą teikti gali ir naujai įsteigti PVM mokėtojai, numatantys, kad jų veiklos pajamos per einamuosius kalendorinius metus neviršys nustatytos - 300 000 eurų ribos. Prašymą galima užpildyti VMI savitarnoje, pasirinkus paslaugą „Prašymas nustatyti kitą PVM mokestinį laikotarpį".

2. Deklaracijos teikimo terminas: PVM mokesčio deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 25  kalendorines dienas nuo mokestinio laikotarpio (mėnesis arba ketvirtis) pabaigos datos. Išregistruotos arba likviduojamos įmonės PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo įmonės išregistravimo. Metinė PVM mokesčio deklaracija teikiama iki sekančių metų spalio mėnesio 1 dienos.

3. Deklaracijos gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija.

4. Deklaracijos forma: Visos įmonės, deklaruojančios pridėtinės vertės mokestį, mokestinio laikotarpio pabaigoje turi pateikti FR0600 deklaracijos formą (jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-29.).

Metinė PVM mokesčio deklaracijos forma - FR0516 (užpildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2003-05-06 įsakymu Nr. V-140).

 

Tam tikrais atvejais teikiami papildomi priedai prie metinės PVM deklaracijos :

- priedas FR0516A teikiamas, jei pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos mokestinės dalies dydis (procentais) nuo PVM ataskaitos apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi daugiau kaip 5 procentais ir PVM mokėtojas PVM įstatymo 67 ir 70 straipsnių nustatyta tvarka privalo patikslinti nuo 2002-07-01 įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM ataskaitą.

- priedas FR0516B tuo atveju, jei pagal faktinius kalendorinių metų rodiklius apskaičiuotos mokestinės dalies dydis (procentais) nuo PVM atskaitos apskaičiavimui naudoto dydžio skiriasi daugiau kaip 5 procentais ir PVM mokėtojas PVM įstatymo 128 straipsnio nustatyta tvarka privalo patikslinti iki 2002-06-30 įsigyto ilgalaikio materialiojo turto pirkimo (importo) PVM atskaitą.

Priedų FR0516A, FR0516B užpildymo tvarka reglamentuota VMI prie FM viršininko 2003-05-06 įsakymu Nr. V-140.

PVM deklaracijų formos teikiamos tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo (EDS) sistemą.

 

Gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijoje įmonės deklaruoja nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos Respublikos piliečiams išmokėtas pajamas: darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, ligos pašalpas, atostoginius ir skirtas premijas bei kitas išmokas apibrėžtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (GPMĮ). Standartinis mokesčio tarifas - 20 proc. nuo darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, gaunamo darbo užmokesčio. GPM mokestis taip pat yra taikomas ir įmonės išmokamiems dividendams.

1. Mokestinis laikotarpis: Įmonėms gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo mokestinis  laikotarpis yra kelendorinis mėnuo.

2. Deklaracijos teikimo terminas: GPM mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) 15 dienos.

3. Deklaracijos gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija.

4. Deklaracijos forma: Visos įmonės, deklaruojančios gyventojų pajamų mokestį, mokestinio laikotarpio pabaigoje turi pateikti GPM313 deklaracijos formą (jos užpildymo taisyklės patvirtintos VMI viršininko 2017-12-20 įsakymu Nr. VA-121).

 

Tiesa, klaidos, atsiradusios GPM313 formos deklaracijose, turi būti taisomos pateikiant patikslintą mėnesinės deklaracijos GPM313 formą arba tai padaryti pasibaigus kalendoriniams metams. Mokesčių apskaičiavimo ir jo tikslinimo senaties terminas - 5 metai.

 

Mėnesinę GPM313 deklaraciją draudžiama tikslinti metams pasibaigus, jeigu:

- buvo išskaičiuotas per didelis GPM, taikytas per didelis GPM tarifas ar buvo apmokestintos pajamos, kurių apmokestinti nereikėjo; 
- buvo neteisingai pritaikytas neapmokestinamų pajamų dydis (NPD) ir dėl to buvo apskaičiuotas per didelis arba per mažas GPM. Taip pat jeigu NPD apskritai nebuvo taikytas.

Deklaracija teikiama elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo (EDS) sistemą.

 

SODRAI pateikiami mokesčiai

Įmonės SODRAI turi sumokėti dvi pagrindines, su samdomais darbuotojais, dirbančiais pagal sudarytas darbo sutartis, susijusias įmokas:

- Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) mokestis. Tai - valstybės mokestis, skirtas valstybės gyventojų socialinei gerovei palaikyti. Šis mokestis apima pensijų, motinystės, sergančių asmenų bei nedarbo išmokas.

-  Valstybinio sveikatos draudimo (VSD) mokestis. Iš šio mokesčio surenkamo biudžeto yra išlaikomos  valstybinės ligoninės, poliklinikos bei jų personalas, apmokami kompensuojami vaistai ir kitos medicininės priemonės bei paslaugos šalies gyventojams.

Šios įmokos užtikrina įmonės darbuotojų draudimą įvairiomis socialinio draudimo rūšimis: pensijos, ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų) bei privalomuoju sveikatos  draudimu. VSD mokesčio dydis - 12,52 proc. Dėl mokestinės pertvarkos nuo šių metų pradžios (2019 metų sausio 1 dienos) sumažėjo procentiniai PSD įmokų tarifai - dabar jie sudaro 6,98 proc. (buvo 9 proc.) nuo MMA (minimalus mėnesio atlyginimas - 555 eurų).

 

1. Mokestinis laikotarpis: Įmonės mokesčiai SODRAI apskaičiuojami pagal kalendorinį mėnesį.

2. Mokesčio pateikimo terminas: Pranešimas apie įmonės darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas SODRAI turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio (kalendorinio mėnesio) 15 dienos. Darbuotojo atleidimo iš darbo atveju, pranešimas SODRAI turi būti teikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių sutarties nutraukimo su įmonės darbuotoju.

3. Pranešimo gavėjas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA).

4. Pranešimo teikimo forma: Įmonė SODRAI elektroniniu būdu turi pateikti SAM pranešimą apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Tiesa, atleidžiant darbuotoją, SODRAI turi būti pateikiamas 2-SD pranešimas elektroniniu būdu apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą.

 

Karolina Nėniūtė


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Finansai, Buhalterių mokymas, Buhalterinės apskaitos įmonės, Buhalterinės apskaitos įmonės Vilniuje, Buhalterinės apskaitos įmonės Kaune, Buhalterinės apskaitos įmonės Klaipėdoje
Ofšorinės jurisdikcijos

Ofšorinės jurisdikcijos

Kas yra ofšorinės kompanijos, ofšorinių kompanijų registracija, geriausi ofšorai, kiek legalios ofšorinės kompanijos 

Corbis nuotr.

Kaip planuoti asmeninį biudžetą?

Kaip teisingai suplanuoti savo biudžetą ir išvengti finansinių sunkumų. 

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės

Kaip laimėti ekonominės krizės metu, kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Kaip gauti būsto paskolą

Kaip gauti būsto paskolą

Būsto paskolos gavimo procedūros, dokumentai reikalingi gauti būsto paskolai 

Kaip tapti savarankišku investuotoju

Kaip tapti savarankišku investuotoju

Nuo ko pradėti investavimą, kokias klaidas daro pradedantys investuotojai, investavimo priemonės 

Vorenas Bafetas

Voreno Bafeto patarimai investuotojams

Investuotojas turėtų elgtis taip, lyg jam visam gyvenimui būtų duota kortelė, leidžianti padaryti tik dvidešimt sprendimų. 

Investavimo priemonės

Investavimo priemonės

Kaip investuoti pinigus, geriausios ir populiariausios investavimo priemonės 

Affiliate rinkodara

Tarpininkavimo (affiliate) rinkodara

Kaip uždirbti iš affiliate rinkodaros, papildomas uždarbis turinio kūrėjams 

Tinklinis marketingas

Tinklinis marketingas

Ar įmanoma panaudoti tinklinį marketingą versle, prekių pardavimas tinklinio marketingo būdu 

Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

Arvydas Avulis

10 milijonieriaus Arvydo Avulio patarimų, kaip pradėti verslą

Ketinate kurti verslą? Nuosavas verslas yra jūsų svajonė? Būtinai sužinokite neįkainojamus vieno turtingiausių Lietuvos žmonių patarimus! 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Kaip įvertinti verslą

Kaip įvertinti verslą?

Įmonės ar verslo įvertinimo kriterijai, kas kelia, o kas mažina įmonės vertę? 

kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip išsaugoti verslą krizės metu

Kaip elgtis krizės metu, kaip vystyti verslą per krizę, pirkėjo elgsena krizėje 

atostogu biudzetas

Kaip tinkamai planuoti atostogų biudžetą?

Atostogos - džiugus ir daugelio laukiamas metas, tačiau, pagalvojus apie pinigų kiekį reikalingą savo ar šeimos atostogų vizijoms įgyvendinti, atostogų planavimas iš malonumo greitai virsta galvos skausmu. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 13
1 2 3
Kompanijų produkcija
Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto vertinimo, audito paslaugos
Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto vertinimo paslaugos

Žalų administravimo, turto vertinimo, sugadinto turto rea...

Turto vertinimas
Turto vertinimas

Kilnojamo ir nekilnojamo turto vertinimas

Žalų administravimas
Žalų administravimas

Žalų administravimo paslaugos

Finansinės apskaitos valdymas
Finansinės apskaitos valdymas

Finansinės apskaitos valdymo modulis

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Finansinės konsultacijos
Finansinės konsultacijos

Konsultacijos finansiniais klausimais, finansinė konsulta...

Kreditinės-finansinės ataskaitos užsakymas
Kreditinės-finansinės ataskaitos užsakymas

Kreditinės-finansinės ataskaitos

Verslo konsultacijos
Verslo konsultacijos

Konsultacijos, informacija ir praktiniai patarimai

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Mažųjų Bendrijų apskaita ir valdymas

MB valdymo ir apskaitos kursai. Akcija!

1 2 3