Internetinės svetainės taisyklės

2013-04-24 00:08   Peržiūros : 2650   Spausdinti


Corbis nuotr.Nei viena privati ar institucinė organizacija neapsieina be šiuolaikiniame pasaulyje taip populiaraus interneto. Tai reiškia, kad internetiniame pasaulyje, dominuoja bemaž visos įmonės tiek smulkios, vidutinės ar stambios, tiek valstybinės institucijos, kurios interneto pagalba yra pasiekiamos visame pasaulyje. Verslo atstovai ne tik reklamuojasi internete, bet ir kuria savo bendrovių internetinius tinklalapius (svetaines). Verslininkai savo bendrovių internetinėse svetainėse ne tik pristato informaciją apie savo vykdomą veiklą, bet ne retai ir vykdo pačią veiklą internetinėje erdvėje. Pavyzdžiui, elektroninių parduotuvių, žiniasklaidos naujienų ar kitų portalų veiklą. Įmonės internetinė erdvė, kaip ir kasdieninė biuro erdvė, kurioje vykdoma įmonės veikla, neapseina be įmonės veiklą reglamentuojančių lokalinių dokumentų: taisyklių, nuostatų ir t.t.

Nereikėtų pamiršti, kad įmonei vykdant veiklą internetinėje erdvėje taip pat būtina turėti internetinio tinklalapio taisykles, kuriomis privalo vadovautis tinklalapio lankytojai. Verslo atstovai turintys savo tinklalapius turėtų būti suinteresuoti tokios informacijos buvimu tinklalapyje, kaip: privatumo politika, atsakomybės ribojimas, asmens duomenų apsauga, autorinės teisės - visa tai dar vadinama - teisinėmis išlygomis (tinklalapio taisyklėmis). Taigi, įmonių tinklalapiuose turėtų būti nurodyta tam tikra informacija, tačiau nėra svarbu kokiu pavadinimu: ar teisinės išlygos ar tinklalapio taisyklės ar nuorodos į kiekvieną išlygą atskirai.

Internetinio tinklalapio taisyklės. Kuriant ir publikuojant internetinio tinklalapio taisykles - naudojimosi tinklalapiu sąlygas, būtina atsižvelgti į tinklalapio paskirtį ir apibrėžti tinklalapio lankytojams sąlygas (teises ir pareigas), kuriomis naudojantis nebūtų pažeistos tinklalapio savininko teisės ar lankytojų teisės. Interneto tinklalapio taisyklėse-teisinėse išlygose turėtų būti aptarti tokie dalykai (taisyklių turinys):

  • Atsakomybės ribojimas

Ši nuostata svarbi interneto tinklalapio savininkui ribojant jo atsakomybę už tinklalapyje pateiktą informaciją. Dažniausiai nurodomas atsakomybės ribojimas tai, kad tinklalapio savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklalapius, kurių nuorodos yra tinklalapio savininko svetainėje. Todėl tinklalapio savininkas neatsako už trečiųjų asmenų tinklalapio turinį. Tinklalapio savininkas turėtų riboti savo atsakomybę ir dėl vartotojų (lankytojų) diskusijų ir komentarų turinio. Taip pat būtina numatyti, kad tinklalapio savininkas turi visišką teisę keisti tinklalapio turinį, neįspėjant lankytojų. Svarbu numatyti draudžiamą informaciją, kuri negali būti lankytojų skelbiama tinklalapyje, pavyzdžiui: šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kurstomą tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platinamą, propaguojamą ar reklamuojamą pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą. Tokią informaciją tinklalapyje skleidę asmenys (lankytojai) atsako pagal LR įstatymus. Todėl tinklalapio lankytojų asmeninių duomenų tvarkytojas (tinklalapio savininkas) įstatymų nustatytais atvejais gali paviešinti (atskleisti) teisėsaugos institucijoms visus turimus lankytojų asmens duomenis apie pažeidėjus.

  • Autorinės teisės

Svarbu nurodyti kokią intelektinę nuosavybę turi tinklalapio savininkas, pavyzdžiui: logotipą, firmos vardą, interneto svetainė (dizainas ir turinio informacija) ir jos programinė įranga ir kt.

Dėl autorinių teisių, esančių tinklalapyje, suteikimo naudotis kitiems asmenims, galimos dvi formuluotės:

  • - „Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, galima kopijuoti ir spausdinti (išskyrus tretiesiems asmenims priklausančią informaciją). Tačiau atliekant tinklalapio turinio ar jo dalies publikavimą (citavimą) būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį (t.y. tinklalapį ir autorių)". Arba,
  • - „Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško tinklalapio savininko sutikimo griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama be išankstinio raštiško tinklalapio savininko sutikimo kituose tinklalapiuose daryti nuorodas į tinklalapio savininko tinklalapį. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatytose sąlygose".

Būtina nurodyti, kam priklauso visos ar dalis tinklalapyje esančios autorinės teisės t.y. tinklalapio savininkui ir\ar tretiesiems asmenims. Tačiau svarbu pažymėti, kad autorinių teisių savininkai (fiziniai bei juridiniai asmenys) turi būti nurodyti šalia tekstinės ir grafinės tinklalapio informacijos.

  • Privatumo politika - asmens duomenų apsauga

Daugelyje internetinių verslų tokių kaip naujienų ar kitokie pramoginiai portalai, e-parduotuvės reikalauja vartotojų pateikti savo asmeninius duomenis. Tokių internetinių svetainių savininkai turėtų atminti, kad už neteisėtai naudojamus asmens duomenis LR administracinės teisės pažeidimų kodekso 214 (14) straipsnyje numatyta atsakomybė už asmens duomenų teikimą, pažeidžiant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą t.y., jeigu atsakingas asmuo už asmens duomenų tvarkymą pažeidžia LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (LR ADTAĮ) reikalavimus. LR ADTAĮ 2 str. 1 d. apibrėžia asmens duomenų sąvoką: „Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai".

Tam, kad atsakingas asmuo už asmens duomenų tvarkymą (LR ADTAĮ 2 str. 4 d. "Duomenų tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys") nepažeistų LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų, jis privalo gauti duomenų subjekto sutikimą, kad jis leidžia naudoti jo asmens duomenis, pavyzdžiui, tinklapio lankytojų identifikavimo tikslais, rinkodaros tikslams, tinklalapio statistikai tvarkyti ar kita. Todėl tinklapiuose, kurie susiduria su asmens duomenų gavimu, turi gauti asmens duomenų subjekto sutikimą, kuris dažniausiai būna nurodytas pradedant tinklalapio vartotojui registruotis. Svarbu, kad atsakingas asmuo už tinklalapio duomenų tvarkymą nurodytų kokiomis sąlygomis ir tvarka bus tvarkomi ir naudojami vartotojo (lankytojo) asmeniniai duomenys ir nuoroda-formuluotė (sąlyga) lankytojui: „Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami ir tvarkomi...". Šis sutikimas turėtų būti gaunamas iš duomenų subjekto prieš jam pateikiant savo asmeninius duomenis asmens duomenų tvarkytojui (registruojantis tinklalapyje). Tinklalapio duomenų subjekto valia išreikšta internetinėje erdvėje (tinklalapyje) yra prilyginama jo sutikimui ar nesutikimui. Svarbiausia teisėtumo sąlygą tvarkant asmens duomenis yra nesulaukti duomenų subjekto prieštaravimo (nesutikimo). Pagal LR ADTAĮ 2 str. 11d.: "Sutikimas - savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai - rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią." Svarbi sąlyga tvarkant asmens duomenis yra ne tik jo gautas sutikimas, bet ir detaliai nurodyta kokiu tikslu bus naudojami asmens duomenys. Kadangi, nenurodant būdų, kokiais tikslais bus naudojami asmens duomenys, naudojant duomenis nenurodytu būdu (kuriam duomenų subjektas nesuteikė sutikimo), bus laikomas neteisėtu ir užtrauks teisinę atsakomybę tinklalapio savininkui.

Privatumo politikos nuostatuose (sąlygose) taip pat svarbu paminėti, kokia tinklalapio lankytojų pateikta informacija nebus laikoma konfidencialia ir bus prieinama ir naudojama ne tik tinklalapio savininko, bet ir kitų asmenų. Pavyzdžiui, diskusijų ir komentarų forumuose lankytojų išreikšta nuomonė ar kita informacija.

Viena iš privatumo politikos sąlygų, taip pat galėtų būti atvejis, kai tinklalapį valdantis asmuo privalomai turi nurodyti lankytojams įmonės rekvizitus, todėl tinklalapyje nurodyti tinklalapio valdytojų ir kiti informaciniai telefonai ir el. pašto adresai lankytojų turi būti naudojami tik darbo valandomis ir tik darbo klausimais.

Teisininkė Renata Burbulienė © IĮ "Opinio iuris" vadovė.

Išdėstyta informacija, nuomonė ir motyvai negali būti vertinama kaip teisinė išvada ar konsultacija.


Kategorijos: Žiniasklaida, Interneto reklama, Teisė, įstatymai, sutartys, Interneto ryšio tiekėjai, svetainių ir serverių talpinimas, Reklama ir žiniasklaida
Raktinių frazių strategija

Raktinių frazių strategija

Populiariausios raktinės frazės, pirkėjo pasirengimo pirkti ir jų kiekio, elgsenos vertinimas ir tyrimai  

Kaip sukurti portalą

Kaip sukurti portalą

Portalo programavimas, internetinio žiniasklaidos portalo sukūrimas, portalo kūrimo programa 

Kaip uždirbti internete

Kaip uždirbti internete

Kaip padaryti interneto verslą pelningu, pagrindiniai principai dėl ko verslas internete pavyks arba žlugs 

bendras lankomumas

IKS portalų grupės galimybės ir kaininkas

Asa.lt, Anonsas.lt, Autoreviu.lt, Visasverslas.lt lankomumai, teikiamos reklaminės paslaugos, galimybės ir įkainiai  

Reklamos rinka Lietuvoje 2018

Reklamos rinka Lietuvoje 2018

Reklamos pinigų apimtys internete, televizijoje, spaudoje, lauko reklamoje 2018 metais. prognozės 2019  

Domas Janickas, lima konferencija digital marketing update

LIMA konferencija Digital Marketing Update 2019 apžvalga

Šių metų LIMA konferencijoje jau galima buvo pastebėti pirmuosius interneto rinkos brandos požymius. Kokie jie? Trumpa apžvalga ir komentarai. 

Corbis nuotr.

Kompanijos ir konkurencinės aplinkos SSGG (SWOT) analizė

Atpažinsite iškilusias grėsmes bei Jūsų kompanijai sunkmečiu atsiveriančias galimybes.  

SEO darbų įvertinimas

Kaip įvertinti SEO rezultatą

SEO ir SEM darbų įvertinimo rodikliai 

Turinio kūrėjo (autoriaus) darbas

Pastarieji metai buvo turinio ir influencerio rinkodaros triumfas, kai dauguma įmonių išsivysčiusiose rinkose sudarė ir didino turinio rinkodaros biudžetus. Deja ne Lietuvoje. 

paskaita apie tikslines grupes pagal poreiki

Kaip paveikti pirkėją jo apsisprendimo momentu

Internete galima išvengti reklamos rodymo atsitiktiniams žmonėms, pasirenkant tik pirkėjus apsisprendimo metu. Keletas atsakymų kaip juos išskirti iš visų internautų ir kaip juos paveikti.  

Vilniaus Majonezo receptų lankytojų skaičius

Turinio marketingas

Turinio rinkodaros tikslas yra pritraukti labai konkrečių poreikių turintį žmogų ir daryti jam tokią įtaką, kad jis pirktų. 

Darbas telefonu: 6 patarimai, kaip kalbėti su potencialiu klientu

Bendraudami telefonu sukurkite gerus tarpusavio santykius bei išmokite kalbėti aiškiai ir patikimai.  

 Vinilinių grindų ieškota naudojant apie 40 skirtingų raktinių frazių

Televizijos ir interneto sinergija

Tie, kas reklamuojasi televizijoje atsainiai žiūrėdami į internetą, didžiąja reklaminio biudžeto dalimi remia konkurentus. 

Vartotojo patirties rinkodara

Kaip veikia vartotojo patirties rinkodara. Kaip parengti užduotis vartotojo patirties rinkodaros kampanijai. Kaip išmatuoti kampanijos rezultatus 

Netikros naujienos

„Fake news“ – šiuolaikinės žiniasklaidos problema

Kaip nepasiklysti plačiuose informacijos laukuose ir atpažinti, kas yra tikra, o kas išgalvota? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3
Kūrybiški interneto ir google reklamos sprendimai
Konarskio 49, Vilnius
Mobilus: +370-686-38666
Interneto reklamos planavimas, iškėlimas į google natūralią paiešką, influencerinė reklama, turinio marketingas
Konarskio 49, Vilnius
Telefonas: +370-5-2333102, Mobilus: +370-686-38666, El. paštas: info@iks.lt
1 2 3
Kompanijų produkcija
Įmonės teikiamos paslaugos

Įmonės teikiamos paslaugos, reklama Google, iškėlimas į Google, specializuoti portalai, retargeting...

Sergejus 2016-10-19 Kaip lokaliai reklamuoti verslą?

Atsako reklamos planavimo internete specialistas S. Jeriomenko.

daugiau
2012-03-07 Kurioje nišoje matote laisvos vietos kurti elektroninę parduotuvę?

Atsako reklamos planavimo internete specialistas S. Jeriomenko.

daugiau
2012-02-15 Reklamuojuosi internete, bet nesulaukiu efekto!

Atsako reklamos planavimo internete specialistas S. Jeriomenko.

daugiau