Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą ĮSTATYMAS

2013-04-02 14:06   Peržiūros : 60   Spausdinti


Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą ĮSTATYMAS

Rūšis: Įstatymas Numeris: XI-2411 Data: 2012-11-13 Kalba: Lietuvių
Publikavimas: Valstybės žinios, 2012-11-24, Nr. 136-6965  Statusas: Įsigalioja  2013-04-01 7 straipsnis įsigalioja 2012-11-24.
2012-11-13 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas
 Susiję dokumentai 
 Word 2003 dokumentas  Dokumentas
Eurovoc 4.2 terminai: miškų ūkis, mokama paslauga, žemės ūkio sąskaitos, žemės ūkio sektorius, žemės ūkis
  Nauja paieška   Jūsų pasiūlymai ir pastabos Versija spausdinimui

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO PAGAL PASLAUGŲ KVITĄ

ĮSTATYMAS

 

2012 m. lapkričio 13 d. Nr. XI-2411
Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas reglamentuoja atlygintinų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurios yra laikinos arba vienkartinės ir kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai (toliau - žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos), teikimą, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo administravimą, nustato žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito (toliau - paslaugų kvitas) pildymo, išdavimo, galiojimo ir saugojimo tvarką, paslaugų teikėjų ir paslaugų gavėjų teises ir pareigas.

2. Šis įstatymas nenustato atsiskaitymo su paslaugų teikėju už suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas sąlygų ir tvarkos, kai paslaugų gavėjui teisme yra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kai kreditoriai vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka.

 

2 straipsnis. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą administravimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos yra pagal paslaugų kvitą teikiamas atlygintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas administruojančios institucijos, kurios organizuoja paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą bei atlieka funkcijas, susijusias su sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

 

3 straipsnis. Teisė gauti ir teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą

1. Fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys (toliau - juridinis asmuo), kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, yra laikomi paslaugų gavėjais.

2. Fizinis asmuo, kuris teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, yra laikomas paslaugų teikėju.

3. Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą (toliau - Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas)  tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau - Vyriausybė).

 

 

4 straipsnis. Paslaugų kvitas, jo pildymo, išdavimo, galiojimo ir saugojimo tvarka 

1. Paslaugų kvitas yra apskaitos dokumentas, turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti teikiamų paslaugų atitiktį šio įstatymo reikalavimams. Paslaugų kvitas, išrašytas paslaugų gavėjo šio įstatymo nustatyta tvarka, patvirtina paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo susitarimą dėl į Vyriausybės patvirtintą Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašą įtrauktų paslaugų teikimo.

2. Paslaugų kvito privalomuosius rekvizitus, jo blanko  formą ir pildymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Paslaugų kvitas, susidedantis iš dviejų egzempliorių, turi būti atspausdintas ant specialaus kopijavimo popieriaus.  Pirmasis egzempliorius skirtas paslaugų gavėjui, antrasis - paslaugų teikėjui.

   4. Paslaugų kvitas išrašomas prieš pradedant teikti paslaugas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba, paslaugų gavėjui ir paslaugų teikėjui susitarus, ir kitokiam terminui, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė.

5. Paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas paslaugų gavėjui tik po to, kai paslaugų kvite užpildomi pirminiai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nurodyti duomenys ir kai jam, prieš pradedant teikti paslaugas, išduodamas šio kvito antrasis egzempliorius.

6.  Suteikus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, paslaugų gavėjas paima iš paslaugų teikėjo antrąjį paslaugų kvito egzempliorių, abiejuose paslaugų kvito egzemplioriuose užpildo galutinius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nurodytus duomenis ir užpildytą antrąjį paslaugų kvito egzempliorių grąžina paslaugų teikėjui.

7. Paslaugų kvitas galioja iki  galutinio atsiskaitymo su paslaugų teikėju momento.

8. Paslaugų gavėjas jam priklausantį užpildytą paslaugų kvito pirmąjį egzempliorių saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

5 straipsnis. Paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

1. Vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų, o jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams, - ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

2. Paslaugų teikėjas neturi teisės pasitelkti trečiųjų asmenų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms teikti.

3. Paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė.  Paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas gali susitarti dėl ilgesnio apmokėjimo už suteiktas paslaugas termino, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 5 kalendorinės dienos pasibaigus paslaugų teikimui.

4. Paslaugų gavėjas privalo sumokėti sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Paslaugų gavėjas pagal jo deklaruotos gyvenamosios vietos (buveinės) adresą ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pateikti pagal paslaugų kvitą teikiamas atlygintinas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas administruojančiai institucijai apibendrintą informaciją apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą už praėjusį mėnesį, nurodydamas paslaugų teikėjo asmens duomenis, paslaugų teikimo laikotarpį, atlygio už suteiktas paslaugas ir sveikatos draudimo įmokų sumas. Šie duomenys Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu, neteikiant papildomų deklaracijų ar formų.

6. Paslaugų gavėjas privalo paslaugų teikėjui suteikti aiškią informaciją apie tai, kokios žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos užsakomos, šių paslaugų teikimo sąlygas, terminą ir rezultatą, kurio tikimasi.

7. Paslaugų gavėjas privalo kontroliuoti, kad paslaugų teikėjas neviršytų maksimalaus 60 dienų termino, nustatyto žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms vienam paslaugų gavėjui teikti.

8. Paslaugų gavėjas turi teisę drausti savo civilinę atsakomybę, paslaugų teikėjo sveikatą ir gyvybę  savanoriškąjį draudimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.

 

7 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2013 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

8 straipsnis. Įstatymo stebėsena ir rezultatų įvertinimas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija atlieka šio įstatymo įgyvendinimo stebėseną ir nuo 2013 metų kiekvienais metais iki gruodžio 31 dienos pateikia Vyriausybei šio įstatymo įgyvendinimo stebėsenos ir pasiektų rezultatų įvertinimo pažymą, kurioje nurodomos teigiamos ir neigiamos šio įstatymo įgyvendinimo  pasekmės bei pasiūlymai dėl šio įstatymo ir kitų, su jo įgyvendinimu susijusių, įstatymų tobulinimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita
Mokesciu deklaracijos

Mokesčių deklaracijos

Mokesčių deklaracijų teikimas. Kokius mokesčius ir kaip privalo deklaruoti kiekviena įmonė? 

buhalterinės apskaitos programa

Geriausia buhalterinės apskaitos programa

Kaip išsirinkti geriausią buhalterinės apskaitos programą, kaip pritaikyti buhelterinę programą įmonei 

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Atšaukimas iš kasmetinių atostogų

Kaip teisingai atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų 

vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Didėjanti minimalioji mėnesinė alga koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį

Minimalios mėnesinės algos pokytis taikomam mėnesio neapmokestinamajam pajamų dydžiui įtakos neturės 

Supaprastintas naujų įmonių registravimas PVM mokėtojais

VMI per metus vidutiniškai sulaukia apie 8 tūkst. juridinių asmenų prašymų registruotis PVM mokėtojais  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 ... 33 34 35 36 37

Žemaitės g. 45, Šiauliai
Telefonas: +370-41-522202, Mobilus: +370-699-80395 , El. paštas: info@zivilika.lt
1 ... 33 34 35 36 37
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12