Paramą ne pagal paskirtį panaudoję paramos gavėjai turi sumokėti pelno mokestį

2013-05-28 09:57   Peržiūros : 57   Spausdinti


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) primena, jog pelno nesiekiantys asmenys gautą paramą turi naudoti  neįgaliesiems, ligoniams, našlaičiams ir kitiems socialiai pažeidžiamiems asmenims, o ne siekiant dirbtinai sumažinti pelno mokestį. Mokesčių administratorius, nustatęs kad paramos teikimu naudojamasi kaip priedanga mokesčiams mažinti, nesąžiningą mokesčių mokėtoją įpareigos apskaičiuoti ir sumokėti pelno mokestį, taip pat gali taikyti sankcijas (delspinigius, baudas ar naikinti paramos gavėjo statusą).

VMI duomenimis, 2011 metais daugiau kaip 7 tūkst. Lietuvos įmonių paramai skyrė apie 257 mln. litų. Daugiausiai lėšų buvo skirta sportui - 125 mln. litų, sveikatos apsaugai - 33 mln. litų, socialinei globai ir rūpybai - 32 mln. litų, kultūrai - 22 mln. litų, švietimui - beveik 17 mln. litų, religijai - 7 mln. litų, socialinei globai ir rūpybai - 2 mln. litų, moksliniams tyrimams - 1,4 mln. litų.

VMI pastebi, kad viena didžiausių neteisėto paramos panaudojimo rizikų yra tuomet, kai paramos teikėjai ir paramos gavėjai yra tarpusavyje susiję verslo ryšiais arba paramos panaudojimo įsipareigojimais per kontroliuojančius asmenis, t. y. valdančius ne mažiau kaip 10 proc. vieneto akcijų arba kitų teisių į pelno dalį, darbuotojus ir panašiais atvejais. Kontroliuojant rizikingus mokesčių mokėtojus nustatyta įvairių pažeidimų atvejų*. Pvz., paramos teikėjas, įsteigęs viešąją įstaigą (pelno nesiekiantį juridinį asmenį) ir paskyręs milijoninę paramą, vėliau iš pastarosios per susijusias įmones sulaukia beprocenčių paskolų. Sudaromi ir kitokie fiktyvūs sandoriai: atsiskaitoma už realiai nesuteiktas patalpų nuomos, kitas paslaugas. Rizika ypatingai didelė, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Nustatytas ir labdaros teikimo susijusiems asmenims pažeidimo atvejis, - gautos paramos lėšos neteisėtai skirtos kaip labdara garbaus amžiaus steigėjo tėvams.

„Paramos gavėjai gautą paramą gali naudoti tik savo įstatuose ar nuostatuose numatytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau - LPĮ) nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams siekti. Taip pat ir skirti labdarai, jeigu jie turi teisę ją teikti. Paramos teikėjai turi teisę suteiktą paramą priskirti leidžiamiems atskaitymams ir pasinaudoti pelno mokesčio lengvata net ir tais atvejais, kai  gavėjas paramą panaudojo ne pagal paskirtį. Tačiau, jeigu atliekant kontrolės veiksmus nustatoma, kad parama buvo suteikta ne LPĮ nustatytiems tikslams, o tik siekiant paramos teikėjo mokestinės ar privataus asmens (grupės asmenų) naudos, mokesčių administratorius vadovaudamasis turinio viršenybės prieš formą principu turi teisę apskaičiuoti mokesčius, delspinigius ir baudas", - sako Alytaus AVMI  Mokestinių prievolių skyriaus vedėja, atliekanti viršininko funkcijas, Zita Jarmalienė ir pažymi, kad tokiu atveju, atlikus faktinių aplinkybių vertinimą, paramos teikėjams gali būti netaikomos lengvatas numatančios pelno mokesčio įstatymo nuostatos, o paramos gavėjų gauta parama pripažįstama panaudota ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį ir sprendžiamas klausimas dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo.

Išsamią informaciją apie paramos, labdaros teikimą ir jos gavėjus galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt  arba pasikonsultuoti paskambinus Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, kuriuo teikiamos konsultacijos yra įrašomos ir lygiavertės rašytinėms. 

Taikymo praktika:

1. UAB A spalio mėnesį pagal paramos teikimo sutartį viešajai įstaigai (toliau - VšĮ) pervedė 800 tūkst. Lt paramos, kurią priskyrė ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymam. Kitų metų balandžio mėnesį VšĮ pervedė UAB A 750 tūkst. Lt  už patalpų nuomą ir suteiktas paslaugas. Atliekant kontrolės veiksmus nustatyta, kad UAB A jokių paslaugų neteikė. Konstatuota, jog VšĮ tokiu būdu grąžino kaip paramą gautą 750 000 Lt sumą, o paramos sutartis buvo sudaryta siekiant mokestinės naudos. UAB A perskaičiuotas pelno mokestis. Be to, VšĮ gautą paramą panaudojo ne pagal LPĮ paskirtį, todėl 750 000 Lt suma priskirta pelno mokesčio bazei ir apmokestinta 15 proc. pelno mokesčio tarifu. 

2. UAB B savo įsteigtai VšĮ suteikė 3 mln. litų paramą, kurią priskyrė ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Atliekant kontrolės veiksmus nustatyta, kad VšĮ gautą paramą panaudojo suteikdama beprocentes paskolas su UAB B susijusioms įmonėms. Konstatuota, kad paramos sutartis sudaryta siekiant tik mokestinės naudos. UAB B perskaičiuotas pelno mokestis, o VšĮ gautą paramą panaudojo ne pagal LPĮ paskirtį, todėl paskolų teikimui panaudota suma priskirta pelno mokesčio bazei ir apmokestinta pelno mokesčiu. 

3. UAB Z ir jos susijusios bendrovės asociacijai per kelis metus pervedė 3,5 mln. Lt. Lėšas asociacija panaudojo jachtų ir kito vandens sporto inventoriaus įsigijimui. Atliekant kontrolės veiksmus nustatyta, kad asociacijos narystė ribota, dauguma jos narių yra tik paramos teikėjų darbuotojai ir jų šeimos nariai. Asociacija neorganizavo jokių sportinių ar kitokių viešų renginių, nepateikė dokumentų, patvirtinančių buriavimo sporto propagavimą, dalyvavimą viešuose renginiuose. Konstatuota, kad parama panaudota ne visuomenei naudingai veiklai finansuoti, o paramos teikėjų darbuotojų ir jų šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti. Asociacijos panaudota parama  apmokestinta pelno mokesčiu, o fizinių asmenų gauta nauda - gyventojų pajamų mokesčiu.  

4. VšĮ iš gautos paramos lėšų skyrė labdarą steigėjo pensinio amžiaus tėvams. Nustatyta, kad suteiktos labdaros sumos akivaizdžiai viršijo labdaros gavėjų poreikiams tenkinti ar sveikatos priežiūrai užtikrinti reikalingas protingas sumas. Labdaros teikėjas ir labdaros gavėjai negalėjo pagrįsti tokio labdaros poreikio būtinybės ir labdaros panaudojimą patvirtinančių dokumentų. Be to, labdaros gavėjai gyvena kartu su VšĮ steigėju, todėl steigėjas galėjo laisvai disponuoti labdaros pinigais. Įvertinus visas faktines aplinkybes, konstatuota, kad labdara buvo suteikta ne LPĮ nustatyta tvarka, todėl, taikant turinio viršenybės prieš formą principą, suteiktos labdaros suma priskirta pelno mokesčio bazei ir apmokestinta 15 proc. pelno mokesčiu, o fizinių asmenų gautos piniginės lėšos priskirtos tų asmenų gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosioms pajamoms.

VMI inf.


Kategorijos: Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita
vmi

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 eurų 

Smulkieji verslininkai jau gali pamatyti, ką gebės virtualus buhalteris i.APS

Individualią veiklą vykdantys ar ketinantys vykdyti gyventojai gali susipažinti, kaip atrodys nemokama buhalterinės apskaitos programa, kokias funkcijas ji turės ir kokių galimybių suteiks. 

Ką būtina žinoti apie pajamų deklaravimą?

Aktualiausi klausimus savarankišką veiklą vykdantiems gyventojams, kurie turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir laiku sumokėti įmokas.  

Praktiniai papildomo NPD taikymo pavyzdžiai

Gyventojai sulaukia VMI priminimų pateikti deklaracijas dėl per didelio pasinaudoto NPD 

buhalterio profesija

Buhalterio profesija

Aktyvus dalyvavimas įmonės veikloje ir buhalterijos kursai padeda neatsilikti nuo apskaitos aktualijų. Buhalterio profesija. 

Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją 

parama

Patvirtintos paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklės

Prašymai dėl paramos gavėjo statuso suteikimo bus priimami tik vieną kartą metuose. 

Pakeista „prabangaus“ nekilnojamojo turto mokesčio deklaravimo tvarka

Nekilnojamojo turto mokestis apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventoju 

10 dažniausiai pasitaikančių klaidų deklaruojant pajamas

Gyventojai, pildydami deklaracijas, daro mažiau klaidų, tačiau jų pobūdis nesikeičia keletą metų 

Mokesčių deklaracijos: atvejai, kada deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

Jeigu pradėtas mokesčių mokėtojo patikrinimas, prašymai pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinami 

Vasario 15 d. – svarbi diena mokesčių kalendoriuje

Pasikeitė kai kurių mokesčių deklaravimo ir mokėjimo terminai 

Didėjanti minimalioji mėnesinė alga koreguoja mokėtinas PSD įmokas bei kitų metų fiksuotą pajamų mokesčio dydį

Minimalios mėnesinės algos pokytis taikomam mėnesio neapmokestinamajam pajamų dydžiui įtakos neturės 

Supaprastintas naujų įmonių registravimas PVM mokėtojais

VMI per metus vidutiniškai sulaukia apie 8 tūkst. juridinių asmenų prašymų registruotis PVM mokėtojais  

Rekomendacijos verslui dėl grynųjų pinigų valdymo euro įvedimo Lietuvoje metu

Rekomendacijos prekybos ir paslaugų teikimo įmonėms, esančioms Lietuvoje, kurios vykdydamos ūkinę komercinę veiklą naudojasi grynaisiais pinigais.  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 37
Tai kvalifikuotų apskaitos ir finansų specialistų kolektyvas, turintis daugiametę patirtį buhalterinės apskaitos ir teisės srityse.
Žirmūnų g. 70, Vilnius, Vilnius
Telefonas: +370-5-2430143 , Mobilus: +370-650-29425 , El. paštas: info@egvima.lt
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
1 2 3 4 5 ... 37
1 2 3 4 5 ... 12
Kompanijų produkcija
Vidaus auditas
Vidaus auditas

Vidaus auditas

Apskaitos programa įmonėms
Apskaitos programa įmonėms

Įmonės apskaita, apskaita pagal dimensijas

Sandėlio inventorizacija
Sandėlio inventorizacija

Sandėlio inventorizacija

Ilgalaikio turto apskaita
Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms
Buhalterinės apskaitos paslaugos smulkioms ir vidutinėms įmonėms

Buhalterinė apskaita įmonėms, įmonės buhalterinės apskait...

Kvalifikuotos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos

Buhalterinė apskaita, apskaitos tvarkymas, buhalterio pas...

Buhalterinės apskaitos paslaugos
Buhalterinės apskaitos paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugas uždarosioms akcinėms ben...

Vyriausiojo buhalterio funkcija
Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms tik buhalterį – apskaitininką

Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Buhalterinės apskaitos tvarkymas

UAB, VšĮ, IĮ buhalterinės apskaitos tvarkymas

Vyriausiojo buhalterio paslauga
Vyriausiojo buhalterio paslauga

Apskaitos politikos parinkimas, finansinių ataskaitų paru...

1 2 3 4 5 ... 12