Ofšorinės jurisdikcijos

2009-07-31 10:56   Peržiūros : 3400   Spausdinti


Ką reiškia „ofšorinis verslas"?

Ofšoras - terminas, apibūdinantis verslo įstaigos organizacinį ir juridinį statusą. Dažniausiai šis statusas yra susijęs su reikalavimu, kad bet kokia verslininkystė būtų vykdoma už šalies, kurioje įregistruota įmonė, ribų. Tai reiškia, kad įmonė yra atleidžiama nuo visų ar bent daugelio tos šalies, kurioje yra įregistruota, mokesčių.

Pagrindinės ofšorinės kompanijos nuostatos

Nuolat vykstančio įregistravimo patrauklumas - investitorių atsakomybės apribojimas. Ribotos atsakomybės įstatymas pirmą kartą pristatytas devynioliktame amžiuje tam, kad atskirtų korporacijos, kaip juridinio asmens atsakomybę nuo jos savininkų atsakomybės. Taip yra ribojami akcininkų nuostoliai akciniam kapitalui, kurį turėjo ar pasižadėjo apmokėti savininkai. Kadangi kompanija yra teisėtas juridinis asmuo, atskirtas nuo jos akcininkų bei vadovų, tai jos gautas pelnas bus apmokestinamas pagal standartus, vyraujančius toje šalyje, kurioje ji gyvuoja. Todėl asmenys, gyvenantys didelius mokesčius imančiose valstybėse, gali kurti įmonę mažus, ar iš viso neimančios mokesčių, šalyje.

Kodėl verta rinktis ofšorą?

Per pastaruosius dvidešimt metų, padidėjęs klientų susidomėjimas ofšoriniu verslu yra politinio ir ekonominio nestabilumo, rinkos globalizacijos, didelių mokesčių bei mokesčių susigrąžinimo pasekmė.

Ofšorinės jurisdikcijos naudojimas gali būti motyvuojamas:

a) mokesčių mažinimu;

b) turto apsauga bei didinimu;

c) rizikos valdymu;

d) išlaidų mažinimu;

e) konfidencialumu;

f) biurokratijos ir per daug didelio reguliavimo išvengimu;

Tiek individualūs asmenys, tiek korporacijos siekia rasti patikimą vietą, kurioje apsaugotų savo turtą bei investicijas ir/arba legalaus būdo išvengti mokesčių.

Kuris ofšoro centras yra geriausias?

Žmonės dažnai klausia, kuri ofšorinė zona tinkamiausia įkurti įmonę. Atsakymas priklauso nuo to, kaip ofšorinis subjektas bus naudojamas bei paties kliento asmeninių ar verslo ketinimų.

Pasaulyje yra daugiau nei 50 jurisdikcijų, pateikiančių ofšorinių įmonių įstatymus. Norint tinkamai pasirinkti jurisdikciją, privalote labai gerai viską apgalvoti.

Šiame versle yra nemažai būtinų apsvarstyti niuansų. Pirmas ir svarbiausiais - politinis ir ekonominis jurisdikcijos stabilumas. Be to, jos korporatyviniai įstatymai turi garantuoti konfidencialumą bei visišką privatumą. Kiti faktoriai: auditas, kiti įstatymo laikymosi reikalavimai, mainų kontrolė ir banko paslaugos, sutartys, padedančias išvengti dvigubų mokesčių ir t.t.

Kitas svarbus veiksnys - įregistravimo kainą, nuolatinės registracijos vietos nustatymas ir profesionalios paslaugos pasirinktame ofšoriniame centre.

Kaip įregistruoti ofšorinę įmonę?

Pasirinkus tinkamiausią jurisdikciją, ofšorinės įmonės įteisinimas pradedamas nuo įmonės vardo parinkimo.

Įmonės pavadinimas neturėtų būti toks pat ar panašus į jau egzistuojančios kompanijos pavadinimą. Registratorius atmes pavadinimą, jei adekvatus ar itin panašus jau egzistuos. Tam tikri žodžiai kaip „bankas", „draudimas" gali būti naudojami pavadinime tik tada, jei įmonė turi licenciją, patvirtinančią, kad įmonei leisti užsiimti su tuo susijusia veikla.

Įmonės pavadinimo parinkimas paprastai yra įregistruojančio asmens atsakomybė.

Įstatinis akcinis kapitalas gali būti tokio dydžio, kokio pageidauja klientas, tačiau paprastai jurisdikcijų kasmetiniai vienodos normos mokesčiai yra apmokestinami, atsižvelgiant į bendrą įmonės akcinį kapitalą. Todėl rekomenduojama, kad įmonė būtų registruojama su didžiausiu įmanomu įstatiniu akciniu kapitalu ir turėtų teisę gauti minimalius registracijos ir kasmetinės priežiūros mokesčius.

Pagrindinės akcijų rūšys: registruotosios ir pareikštinės akcijos. Registruotų akcijų atveju, akcininko vardas įrašomas sertifikate. Pareikštinių akcijų atvejų, akcininkas turi sertifikatą, įrodantį, kad akcijos priklauso „pareiškėjui". Pareikštinių akcijų savininkai turi daugiau konfidencialumo, tačiau mažai saugumo, nes dingus sertifikatui būtų labai sunku įrodyti, teises į įmonę. Daugumoje jurisdikcijų registruotų akcininkų duomenys nėra viešai atskleidžiami. Taigi, jei norite užsitikrinti didesnį konfidencialumą bei saugumą, rekomenduojama išleisti registruotas akcijas ir paskirti nominaliuosius akcininkus.

Įvairiose jurisdikcijose registruotoji būstinė, agentas, įmonės sekretorius ir kiti su įmonės gyvavimu susiję reikalavimai gali skirtis. Registruotas biuras neturi būti ta vieta, kurioje bus tvarkoma reali veikla, bet privalo būti vieta, kurioje bus priimami visi oficialūs pranešimai. Daugelis ofšorinių jurisdikcijų įstatymų reikalauja, kad biurui būtų vadovaujama iš šalies, kurioje registruota įmonė. Kai kuriose jurisdikcijose yra papildomų reikalavimų, kad įmonė pasamdytų registruotą agentą, kuris atstovautų įmonę kaip oficialus atstovas toje šalyje, kurioje ši buvo įteisinta. Taip pat kai kuriose ofšorinėse jurisdikcijose reikalauja paskirti įmonės sekretorių, atsakingą už gerą įmonės reputaciją ir už tai, jog registratoriai ir vyriausybė gautų visas reikalingas oficialias ataskaitas.

Kai kuriose jurisdikcijose reikalaujama, kad direktorių valdybą sudarytų mažiausiai vienas, du arba trys direktoriai. Kad išvengtumėte situacijos, kai įtariama, jog aukštus mokesčius imančiose šalyse gyvena patys direktoriai, rekomenduojama naudotis profesionaliais nominaliais direktoriais, gyvenančiais finansiškai neutraliose užsienio jurisdikcijose. Kai klientas perduoda verslo valdymą trečiajai šaliai, itin svarbu, kad jis bendradarbiautų tik su garbingu ofšorinių paslaugų tiekėju.

Kas naudoja ofšorą?

Šiame moderniame amžiuje, kai prieinama tiek daug kokybiškai teikiamų paslaugų, ofšoras yra paprasta ir beveik kiekvienam finansiškai prieinama procedūra. Kartą perkėlus savo verslą ar tik dalį jo į ofšorą, santaupos, sukauptos dėl mažų mokesčių, atveria naują investicijų ir verslo galimybių pasaulį. Visi, kas yra suinteresuoti sąnaudų mažinimu, susidomi ofšoru:

a) didelį grynąjį turtą turintys asmenys: tarptautiniai investuotojai, verslininkai, žemės savininkai;

b) TNC: finansinės institucijos;

c) Ofšorinės suverenios valstybės.

Kokios yra nominalaus asmens paslaugos ofšorinei įmonei?

Nominalus asmuo nėra tikrasis ofšorinės įmonės savininkas ar direktorius. Tai asmuo, kurį tikrasis įmonės savininkas paskyrė veikti jo kompetencijoje. Nominalūs asmenys ofšorinėse įmonėse dažniausiai dirba tam, kad būtų nuslėptos tikrosios įmonių savininkų tapatybės. Pasirašydamas įgaliojimą, nominalusis direktorius perduoda verslą valdyti tam asmeniui, kuriuo besąlygiškai pasitiki.

Koks skirtumas tarp registruoto ir nominalaus akcininko?

Registruotu akcininku asmuo yra tada, kai tikrasis savininkas įregistruoja savo, kaip paskirstytų akcijų savininko, vardą akcijų sertifikate ir akcininkų registre.

Nominalus akcininkas yra tada, kai tikrasis savininkas nusprendžia, jog nenori matyti savo vardo akcijų sertifikate ar akcininkų registre. Nominalaus akcininko vardas įregistruojamas sertifikate ir akcininkų registre, už tai jis pasirašo ir įteikia pasitikėjimo deklaraciją tikrajam savininkui, kurioje atsisako  bet kokių teisių, leidžiančių naudotis akcijų teikiamomis galiomis, įskaitant balsavimo teisę bei teisę parduoti ar perduoti šias akcijas. Nominalus akcininkas naudojamas ten, kur įmonės registras gali būti prieinamas viešam nagrinėjimui arba jei savininkas reikalauja didesnio privatumo.

Koks yra nominaliojo akcininko pasitikėjimo sutarties pasirašymo tikslas?

Nominalusis akcininkas pasirašo pasitikėjimo deklaraciją realiajam savininkui, užtikrindamas, kad tikrojo savininko akcijos nebus panaudotos jokiais kitais tikslais be savininko sutikimo.

Kokia nominalaus direktoriaus paskirtis?

Nominalaus direktoriaus paskirtis - išsaugoti tikrojo savininko privatumą. Jis nėra skirtas tam, kad valdytų įmonę ar pasirašinėtų dokumentus ir sutartis įmonės vardu. Tačiau yra tokių išimčių, kai nominalusis direktorius gali pasirašyti tokius dokumentus kaip sutartys, sąskaitos faktūros ir pan., kurios prieš tai jau buvo patvirtintos. Jurisdikcijose, kurių registras yra atviras, nominalaus direktoriaus vardas bus įrašytas dokumentuose vietoj tikrojo savininko vardo.

Kaip galima valdyti savo įmonę, naudojantis nominaliuoju direktoriumi?

Įmonės valdymas įgyjamas, kai nominalusis direktorius pasirašo įgaliojimą realiajam savininkui ar kitam asmeniui (kurį gali paskirti tikrasis savininkas). Ir bet kuriuo metu, kai realusis savininkas nori sugrįžti į savo postą ar į jį paskirti kita asmenį, nominalusis direktorius gali įforminti nedatuotą atsistatydinimo raštą.

Ar gali mokesčių valdžios organai ar kitos „trečiosios šalys"  gauti informacijos apie realųjį ofšorinės įmonės savininką?

Norint apsaugoti tikrojo ofšorinės įmonės savininko konfidencialumą, rekomenduojama naudotis nominaliųjų akcininkų bei direktorių paslaugomis. Taip pat galite naudotis pareikštinėmis akcijomis, žinoma, jei tik tai yra įmanoma. Tik jūsų registruotas agentas turės asmeninius jūsų duomenis. Vyriausybinės institucijos gali reikalauti jūsų duomenų iš agento tik tuo atveju, jei turi teismo leidimą. Tačiau, kad jis būtų išduotas, institucijos privalo pateikti labai aiškius jūsų nebegalios veiklos įrodymus.

Kuo skiriasi notaro patvirtintas dokumentas ir postile patvirtintas dokumentas?

Notaro patvirtintas dokumentas - tai dokumento kopija, kuri patvirtina, kad tai yra tikra originalo kopija, pasirašyta vieno ar dviejų registruotų notarų. Šie notarai dažniausiai būna advokatai, teisininkai ar taikos teisėjai.

Prie dokumento esanti apostilė yra specialiai paskirto vyriausybės pareigūno, dokumento kopijos, kurią notaras patvirtino kaip tikrą kopiją, autentiškumo patvirtinimas. Apostilė yra pripažįstama visame pasaulyje pagal Hagos konvenciją. Ne visos šalys Yra Hagos konvencijos narės, tačiau dauguma angliškai kalbančių ir kitos Europos šalys įeina į Hagos konvencijos sudėties sąrašą.

Kuo skiriasi tarptautinė verslo įmonė ir ribotos atsakomybės įmonė?

Visų pirma Jungtinių Valstijų ribotos atsakomybės įmonė nėra įprasta, nuo mokesčių atleista, įmonė. Ribotos atsakomybės įmonė yra Jungtinėse Valstijose registruota įmonė, kuri neišleidžia akcijų, todėl neturi akcininkų. Jos savininkai yra vadinami nariais. Tarptautinė įmonė negali pradėti verslo toje šalyje, kur yra registruota, o Ribotos atsakomybės įmonei šie apribojimai nėra taikomi. Panašumas yra tas, kad jeigu ribotos atsakomybės įmonė priklauso ir yra valdoma už Jungtinių Valstijų ribų ir tai daro ne Jungtinių Valstijų pilietis ar gyventojas, ir jeigu ji turi daugiau negu vieną narį, jos nariams nėra taikomi jokie mokestiniai įsipareigojimai. Ribotos atsakomybės įmonės turi pateikti metines ataskaitas. Kiekvienas jų narys yra atsakingas už savo, pelną davusios, akcijos mokesčius, jei pelnas gautas Jungtinėse Valstijose arba, jei ribotos atsakomybės įmonės narys yra Junginių Valstijų pilietis arba gyventojas.

Kodėl turėtumėte atsidaryti ofšorinę banko sąskaitą?

Yra labai daug priežasčių, kodėl turite atsidaryti korporatyvinę arba asmeninę banko sąskaitą ofšorinėje jurisdikcijoje. Ofšorinė sąskaita banke suteikia didesnę laisvę, saugumą bei pelną. Dauguma ofšorinių valstybių garantuoja banko saugumą. Kai kuriose šalyse banko įstatymai, susiję su slaptumu, yra itin griežti - jokiam banko darbuotojui negalima atskleisti jokios informacijos apie banko klientus ir jų sąskaitas. Valiutos kontrolė ofšorinėse šalyse nėra tokia griežta kaip didelius mokesčius mokančiose valstybėse. Taip pat ofšorinio banko sąskaitos išvengia mokesčių už paslaugas, kurie tapo vidine bankininkystės dalimi. Dažniausiai ofšoriniai bankai siūlo patrauklias palūkanų normas. Ofšoro kredito ir debeto kortelės suteikia tam tikrą privatumo lygį, nes visi pirkimai yra nurašomi nuo ofšorinės banko sąskaitos.

Kai kurie ofšoriniai bankai yra finansiškai stipresni ir geriau valdomi nei pagrindiniai nacionaliniai bankai. Taip yra todėl, kad ofšoriniai bankai turi palaikyti didesnį likvidžių lėšų nei akumuliuotųjų įsiskolinimų santykį.

Dėl šitų priežasčių, banko sąskaita ofšorinėje jurisdikcijoje iš tiesų gali būti naudinga, nes ten ji yra apsaugota nuo nacionalinių mokesčių valdžios organų, kreditorių, konkurentų, buvusių sutuoktinių ir kitų, kurie nori pasisavinti jūsų turtą.

 

Reikalavimai, norint atsidaryti banko sąskaitą

Dažniausiai bankai reikalauja patvirtinto įmonės įregistravimo sertifikato, statuto arba memorandumo ir įstatų bei direktorių nutarimo atidaryti banko sąskaitą kopijų. Taip pat visi bankai reikalauja realią nuosavybę patvirtinančių dokumentų, tokių kaip patvirtintos valdybos pasų bei atitinkamų nutarimų kopijos. Bankai turi žinoti apie savo klientų veiklą, todėl reikalaujama iš klientų, kad šie pateiktų savo naujų įmonių veiklos planus. Kaip naujos sąskaitos atidarymo sąlyga, daugelis bankų reikalauja, kad būtų įneštas pradinis įnašas. Kai kurie bankai gali pareikalauti, kad būtų palaikomas reikšmingas minimalus balansas.

Kad būtų išvengta pinigų plovimo, prieš svarstydami pateiktas paraiškas dėl korporatyvinės banko sąskaitos atidarymo, bankai reikalauja žemiau išvardintos informacijos iš kiekvieno realaus savininko, direktoriaus, sąskaitas pasirašančio asmens ir visų kitų, galinčių turėti įtaką įmonei:

a) rekomendacijos, kurią kitas bankas atsiunčia tam bankui, kuriame jūs norite atidaryti sąskaitą. Rekomendacijoje turi būti nurodyta, kad asmuo yra žinomas rekomendacijos davėjui kurį laiką ir, kad jis yra pasitikėjimo vertas ir tinkamas asmuo, galintis tvarkyti banko sąskaitą;

b) notaro patvirtintos asmens paso kopijos;

c) telefono numerio arba sąskaitų už komunalines paslaugas originalo, kurios patvirtintų tikrąją jūsų gyvenamąją vietą;

d) įmonės numatomos investicinės ir/arba prekybinės veiklos aprašymo, apimančio ir geografinį paplitimą;

e) numatomo įmonės pirmųjų metų apyvartos sumos nurodymo;

f) pradinio įnašo į banko sąskaitą, atitinkančio banko politiką.

Ar legalu perkelti turtą į ofšorą arba turėti ofšorinę banko sąskaitą?

Turėti turto, banko sąskaitas, fondus, rezervus, įsipareigojimus ir t.t. - legalu beveik visame pasaulyje. Jei nedeklaruojate savo turto bei pelno, kuriuos privalote deklaruoti pagal savo nacionalinį mokesčių įstatymą (IRS, Kanados mokesčių inspekcija, valstybinė mokesčių inspekciją ir t.t.) galite būti nubaustas ar net dar daugiau. Svarbiausia yra tai, ar turtas ir pelnas yra „skelbiami". Perkelti verslą į ofšorą nėra nelegalu, tačiau kai kuriose šalyse nėra teisėta, t.y. yra nelegalu, nuslėpti informaciją apie ofšore esantį turtą. Klausimas apie legalumą dažniausiai būna keliamas propagandos, kuri susijusi su mokesčių jurisdikcijomis, siekiančiomis sulaikyti savo gyventojus (bei jų mokesčius) savoje šalyje. Ofšorinę jurisdikciją reiktų suvokti kaip užsienio šalį, tačiau su tam tikrais privalumais. Pavyzdžiui, banko slaptumo įstatymai, privalumai steigiant tarptautinės prekybos arba investicinių operacijų įmones, jokių pajamų mokesčių, jokių paveldėjimo mokesčių, jokių kapitalo pajamų mokesčių, jokių individualių mokesčių ir t.t.

„Finansiniai metai" - kas tai?

Kiekviena įmonė privalo sudaryti ir savo valdžiai pateikti ataskaitas, kuriose matytųsi paskutinių metų veikla. Ataskaitoje parodomas laikotarpis vadinamas „finansiniais metais" arba ataskaitiniu laikotarpiu. „Finansiniai metai" prasideda kitą dieną po ankstesnio finansinio laikotarpio arba, jeigu tai yra nauja įmonė, įmonės, kaip juridinio asmens, įregistravimo dieną.

 

Straipsnis paruoštas pagal užsienio spaudą


Kategorijos: Finansai, Investavimas, pensijų fondai, verslo valdymas, Mokesčiai, buhalterija, auditas, apskaita, Bankai, kredito unijos, paskolos, Kompanijų užsienyje steigimas, konsultacijos, Verslo planų ir projektų rengimas
Komentarai
As
Bugatti

maza info pas mus ir aplink neva dorovuoliu pilna, sauganciu pinigus lietuvai, kad tik neiseitu mokesciai kitur.

2009-07-29 14:53
Unknown_user_thumb
stockGuru

su tokiomis apkrovomis verslui, visi tuoj į ofšorus išeisime. Jei jau VP Marketas apie tai prašneko..

2009-07-29 15:30
Unknown_user_thumb
Lemas

Nors ofšorai, netinkamai juos naudojant gali ir bėdos pridaryti, tačiau vis dar patrauklūs. Skaitykite daugiau apie ofšorines jurisdikcijas, ofšorinių įmonių privalumas bei trūkumus čia: http://www.juris24.lt/offshore

2011-01-05 00:46

Kaip patikrinti būsimų verslo partnerių patikimumą?

Pataria LR Valstybinė mokesčių inspekcija 

PVM sąskaita - faktūra

Teismų praktika dėl PVM sąskaitos – faktūros, skolų suderinimo akto reikšmės sutartiniuose santykiuose. 

Corbis nuotr.

Ofšorinės jurisdikcijos

Kaip galėtumėte, ofšorines kompanijas pritaikę savo versle, išgyventi sunkmetį? 

Prekės ženklas – įmonės turto dalis

Kas yra prekės ženklas? Kaip jį įregistruoti? Kokios prekės ženklo savininko teisės? Kiek ir kur jis galioja? 

Stock.xchng nuotr.

Pramonė "mitinguos" pasiūlymais

Nebeužtenka verslo gaivinti surašytomis abstrakčiomis nuostatomis - reikalingi konkretūs terminai ir sąlygos. Pramonės atstovai vieni kitus ragina imtis iniciatyvos. 

Corbis nuotr.

Pakeisti „flyLAL“ pretenduoja kinų „Hainan Airlines“

Šalys, veikiančios ES, būtų suinteresuotos Vilniaus oro uostą paversti tranzitiniu oro uostu tarp Rytų valstybių ir Vakarų Europos šalių.  

Konflikte dėl dujų tarp Rusijo ir Ukrainos nugalėtojų nebuvo

D. Žeruolis: dujų kare nugalėtojų nebuvo

Europos integracijos ekspertas, vertindamas pasibaigusį Rusijos–Ukrainos dujų ginčą, kurį, pasak jo, „pralaimėjo visi“, įžvelgė ir teigiamų dalykų. 

"Nesvizhskaya" - viena iš 5 dujų kompresoriaus stotelių Baltarusijoje

Europos energetinis saugumas geostrateginių interesų fone

Sausį be rusiškų dujų likus pusei Europos, ES buvo dar kartą priversta prisiminti savo Achilo kulną – energetinio saugumo dilemą.  

Antano Bunikio pies.

Keli patarimai norintiems išlįsti iš krizės sausiems

Išsigelbėjimo šiaudas: aktyvūs pardavimai, nestandartiniai, konkurentus pranokstantys rinkodaros sprendimai ir reklama.  

Corbis nuotr.

DEŠIMT (10!) klausimų Lietuvos bankininkams bei bankų atstovams

KLAUSIMAI IR KLAUSIMĖLIAI Lietuvos bankininkams bei bankų atstovams (Lietuvos bankui, Lietuvos bankų asociacijai, kitų bankų atstovams).  

Corbis nuotr.

Kaip sustiprinti įmonės poziciją rinkoje?

Didžiausią gelbėjimosi šiaudą gali mesti investicijų į įmonę pritraukimo galimybė.  

Corbis nuotr.

Kodėl nederėtų didinti PVM tarifą nuo 2009 m.?

Analitinis tyrimas: PVM tarifo didinimas būtų efektyvus tik nuo 2010 metų. 

Stock.xchng nuotr.

Lietuvai būtų naudingiau mažinti savo baltiškumą ir orientuotis į Šiaurę

Privalome išstumti užsienio žiniasklaidoje šalia Lietuvos vartojamą prierašą "buvusi sovietinė respublika". 

Internetinis aukcionas "eBay" priverstas mažinti išlaidas

"eBay" pasiduoda ekonominei krizei?

Internetinis aukcionas "eBay" atleidžia kas dešimtą savo darbuotoją. 

Corbis nuotr.

Pirk kai pigu, o parduok kai brangu

Vienam garsiausių pasaulio investuotojų Vorenui Bafetui (Warren Buffet) šis metas - aukso kasyklos! 

Corbis nuotr.

Kokias galimybes atveria ekonominės krizės?

Ne visiems dabar sunku. Kas, kaip ir kodėl laimi ekonomikai lėtėjant ir smunkant. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3
Kompanijų produkcija
Verslo vadybos konsultacijos
Verslo vadybos konsultacijos

Verslo konsultacijos, konsultacijos verslo vadybos klausi...

Konsultacijos juridiniais klausimais

Konsultacijos juridiniais klausimais Lietuvoje ir kitose valstyb...