Reklamos draudimai, reikalavimai reklamai

2013-03-27 12:02   Peržiūros : 1213   Spausdinti


Kokia turi būti reklama :

 • Padori ir teisinga;
 • Aiškiai atpažįstama;
 • Pateikiama taisyklinga lietuvių kalba;
 • Nepažeidžianti visuomenės moralės principų;
 • Nežeminanti žmogaus garbės ir orumo;
 • Nekurstanti tautinės, rasinės, religinės, lyčių ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos;
 • Nešmeižianti ar nedezinformuojanti;
 • Neskatinanti prievartos, agresijos, panikos ar elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
 • Nepiktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
 • Be fizinio asmens sutikimo reklamoje draudžiama minėti jo vardą, pavardę, pateikti nuomonę, informaciją apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudoti fizinio asmens atvaizdą;
 • Reklamos skleidimui draudžiama naudoti specialias pasąmonę veikiančias priemones ir technologijas;
 • Draudžiama panaudoti reklaminę medžiagą, kuri parengta pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.

Išorinė reklama - ant specialių stendų, stulpų, vitrinų, pastatų, transporto priemonių esanti reklama. Ją draudžiama įrengti prie kelio, kai ji gali užstoti kelio ženklus, pabloginti matomumą ar kitaip atitraukti eismo dalyvių dėmesį ir taip sukelti jiems pavojų. Išorinė reklama draudžiama ant skulptūrų ir paminklų, taip pat be savininko sutikimo ant jo žemės ir statinių.

Reklama televizijoje, radijuje turi būti aiškiai atpažįstama, atskirta nuo kitų programos dalių, neturi viršyti 15 procentų dienos ir 12 minučių valandos transliavimo laiko. Reikalavimus reklamai televizijoje ir radijuje nustato Reklamos įstatymas ir Visuomenės informavimo įstatymas.

Kino teatruose skleidžiama reklama gali būti pateikiama tik prieš kino filmo demonstravimą ir (arba) po jo.

Reklama telefonu, elektroniniu paštu, telefaksu, teleksu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu, kitu atveju ji yra draudžiama.

Vaikams skirta reklama negali jiems daryti žalingo moralinio ir fizinio poveikio.

Maisto reklamoje draudžiama užsiminti apie maisto savybes, kurių jis neturi. Negalima nurodyti maisto ypatingų savybių, jei jomis pasižymi visi panašūs gaminiai.

Kūdikių maisto reklamai taip pat taikomi draudimai. Motinos pieno pakaitalų reklama leidžiama tik sveikatos priežiūros specialistams skirtuose leidiniuose ir teisės aktų nustatyta tvarka ant šių prekių pakuočių.

Sveikatos priežiūros paslaugų reklamoje draudžiama naudoti paciento vardą, pavardę, įvaizdį, remtis sveikatos priežiūros valdymo institucijų, sveikatos priežiūros specialistų ar jų profesinių organizacijų rekomendacijomis.

Tarnybinių ir kovinių ginklų bei šaudmenų reklama leidžiama tik jų prekybos vietose, specializuotose parodose ar mugėse bei specialistams skirtuose leidiniuose.

Įstatymų uždraustos ar neteisėtos veiklos ir prekių ar paslaugų reklama draudžiama.

Vaistinių preparatų ir medicininės paskirties produktų reklamos draudimus ir reikalavimus reglamentuoja Farmacijos įstatymas.

ALKOHOLIO REKLAMA

Alkoholio reklamos draudimus ir reikalavimus nustato Alkoholio kontrolės įstatymas.

Alkoholio reklama - bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, skatinanti įsigyti ar vartoti alkoholio produktus.

Alkoholio reklamos ribojimas (Alhoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnis)

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama:

1) skirta vaikams ir paaugliams iki 18 metų;
2) kurioje dalyvauja asmenys iki 18 metų;
3) kurioje dalyvauja sportininkai, gydytojai, politikai, meno ir mokslo įžymybės, kiti garsūs visuomenės veikėjai, naudojamas jų asmuo, vardas, atvaizdas ir pan.;
4) siejanti alkoholio vartojimą su fizinės būklės pagerėjimu;
5) siejanti alkoholio vartojimą su vairavimu;
6) siejanti alkoholio vartojimą su psichinės veiklos pagerėjimu, asmeninių problemų sprendimu;
7) siejanti alkoholio vartojimą su stimuliuojančiomis, raminančiomis ir kitomis gydomosiomis savybėmis;
8) siejanti alkoholio vartojimą su socialine sėkme, padidintu seksualiniu aktyvumu;
9) palankiai vaizduojanti nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą ar neigiamai atsiliepianti apie abstinenciją ir saikingumą;
10) pateikianti didesnę tūrinę etilo alkoholio koncentraciją kaip alkoholinių gėrimų privalumą;
11) pateikianti neteisingą ir (ar) klaidinančią informaciją apie alkoholinius gėrimus.

2. Alkoholio reklama draudžiama:

1) laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų bei knygų išorinėse viršelių pusėse;
2) vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose;
3) Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose programose nuo 6 valandos iki 23 valandos (išskyrus tiesiogiai ir ištisai transliuojamus ar retransliuojamus tarptautinius meno, kultūros ar sporto renginius);
4) koncertų, cirko, diskotekų, jaunimo sporto ir laisvalaikio renginių, kitų masinių renginių, teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose, išskyrus šių renginių vietose esančias prekybos vietas. Masiniuose renginiuose (išskyrus vaikams ir paaugliams iki 18 metų skirtus renginius) taip pat gali būti pateikiamas renginį remiančios ir alkoholinius gėrimus, kuriais leidžiama prekiauti masiniuose renginiuose, gaminančios arba jais prekiaujančios įmonės pavadinimas ir (ar) prekės ženklas, pagal turinį ir formą neprieštaraujantys teisės aktų reikalavimams;
5) švietimo, mokslo ir ugdymo įstaigose;
6) visose sveikatos priežiūros įstaigose;
7) visuomeninio transporto priemonių viduje ir išorėje;
8) degalinėse ir jų teritorijose, išskyrus jose esančias alkoholinių gėrimų prekybos vietas;
9) ant atvirlaiškių, vokų ir pašto ženklų.

3. Loterijose, žaidimuose, konkursuose draudžiama teikti alkoholinius gėrimus kaip prizus arba kartu su jais.

4. Lietuvos Respublikoje draudžiama išorinė alkoholio reklama, išskyrus alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinę reklamą.

5. Alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinėje reklamoje (išskyrus tuos atvejus, kai išorinėje reklamoje pateikiami tik alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir (ar) jų prekių ženklai) turi būti įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Šio teksto formą, turinį ir jo vietą reklamoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams, taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai (jei alkoholinių gėrimų gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis) bei prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato bei įmonių valdomo transporto. Reklama taip pat nelaikomi alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai ar prekių ženklai, kai šie pavadinimai ar prekių ženklai nereguliariai ir netikėtai matomi transliuojamose ar retransliuojamose programose ir kai šių pavadinimų bei prekių ženklų atvaizdai yra šalutiniai, palyginti su transliuojamos ar retransliuojamos programos vaizdais.

7. Kaip laikomasi šio straipsnio reikalavimų, kontroliuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, savivaldybių institucijos (išorinės reklamos draudimo pažeidimus).

Kokios sankcijos taikomos už šių reikalavimų nesilaikymą?

Juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai bei atstovybės baudžiami nuo dešimties tūkstančių litų iki penkiasdešimties tūkstančių litų bauda, už kiekvieną to paties reikalavimo pakartotinį pažeidimą, padarytą per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, - nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų bauda.

TABAKO REKLAMA

Tabako reklama yra draudžiama. Šis draudimas įtvirtintas Tabako kontrolės įstatyme.

Kokia reklama yra tabako reklama? 

Bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. 

Paslėpta tabako gaminių reklama - bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus (įmones), jų firmos vardą (pavadinimą), prekės ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Visais atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip atsilyginama. 

Tabako reklamos draudimas

1. Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama.

2. Reklamos draudimas netaikomas:

1) šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui;
2) leidiniams, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams), taip pat leidiniams, išspausdinamiems ir skelbiamiems valstybėse, nepriklausančiose Europos ekonominei erdvei, kai šie leidiniai yra skirti ne Europos Bendrijos rinkai;
3) tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruotiems pavadinimams bei prekių ženklams (jei tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato. Ant įmonių valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai;
4) tabako gaminių gamintojo ar įmonės, kurios pagrindinė veikla yra prekyba tabako gaminiais, pavadinimo (firmos vardo) pateikimui šių įmonių remiamų renginių metu ir šių renginių rėmėjų sąrašuose, išskyrus tokį pateikimą televizijos ir radijo programose.

3. Prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją:

1) (neteko galios nuo 2009-01-01);
2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus;
3) žodžius „Prekiaujame" arba „Parduodame";
4) dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse;
5) tabako gaminių kainas.

4. Prekybos tabako gaminiais vietose, išskyrus patalpas, kuriose vyksta didmeninė prekyba tabako gaminiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka taip pat privalo būti pateikta informacija (įspėjimai) apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.

5. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija. 

Kokios sankcijos taikomos už šių reikalavimų nesilaikymą? 

Už nustatyto reklamos draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienerius metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų bauda.

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos inf.


Kategorijos: Reklama ir žiniasklaida, Spaudos reklama, Televizinė reklama, Radijo reklama
Reklamos rinka Lietuvoje 2018

Reklamos rinka Lietuvoje 2018

Reklamos pinigų apimtys internete, televizijoje, spaudoje, lauko reklamoje 2018 metais. prognozės 2019  

paskaita apie tikslines grupes pagal poreiki

Kaip paveikti pirkėją jo apsisprendimo momentu

Internete galima išvengti reklamos rodymo atsitiktiniams žmonėms, pasirenkant tik pirkėjus apsisprendimo metu. Keletas atsakymų kaip juos išskirti iš visų internautų ir kaip juos paveikti.  

Darbas telefonu: 6 patarimai, kaip kalbėti su potencialiu klientu

Bendraudami telefonu sukurkite gerus tarpusavio santykius bei išmokite kalbėti aiškiai ir patikimai.  

Corbis nuotr.

Konkurento reklaminiai veiksmai

Konkurentą galima vytis, tačiau galima prognozuoti jo veiksmus ir būti tuo, kurį vysis... 

Dešimt didžiausių rinkodaros klaidų

Skirta esamiems ir būsimiems verslininkams, rinkodaros specialistams: apie produkto auditoriją, rinkos tyrimus, kopijavimą, planavimą. 

Ne spontaniškai pasirenkamų prekių reklamos privalumai internete

Reklamavimosi laikas. Ne spontaniškų prekių pirkėjai. Kaip surasti norinčius pirkti. 

Vartotojo elgsenos ir žiniasklaidos įtakos vartotojui nustatymas modeliuojant

Kaip gauti išsamų vartotojo elgsenos paveikslą ir kada geriausia "pagauti" vartotoją, jog jis pirktų Jūsų produkciją. 

Reklamos dizainas. Dėmesio pritraukimas

10 reklamos dizaino principų

Kuriant reklamą yra svarbus tiek tekstas, tiek vaizdas.  

Reklamos rinka 2015 m. ir 2016 metų prognozės

2015 metais įvairių interneto kanalų reklamos biudžetas galėjo būti ~34 milijonai eurų 

Rinkodara 2014 metais: pasaulinės tendencijos ir prognozės

Rinkodara 2014 metais: pasaulinės tendencijos ir prognozės

Geriausių pasaulio ir Lietuvos rinkodaros specialistų įžvalgas apie rinkodaros strategijas, vartojimo įpročius, naujas komunikacijos tendencijas  

Šiemet Lietuvos reklamos rinkai žadamas 4,7 proc. augimas

2012 metais daugiausiai išaugo interneto reklamos rinka, kitamet šiai reklamai vėl geriausios prognozės 

Reikia žinoti, kaip gaudyti

Kaip pasirinkti media agentūrą, media užduoties sudarymas

Media agentūros klasikinėse reklaminėse kampanijose sutaupo ne vieną dešimtį procentų reklaminio biudžeto.  

Reklamos apimčių apžvalga

Reklamos apimtys, lyginant 2008 ir 2009 metų pirmojo pusmečio rezultatus, sumažėjo nuo 4,08% iki 31,4%. Kino reklamai išleista 76% gross* reklamos pinigų daugiau. 

Corbis nuotr.

Reklamos festivalis „ADrenalinas“ staigmenų nepateikė

Jau antrus metus iš eilės reklamos festivalyje „ADrenalinas“ metų agentūros prizą atsiėmė „Milk“. 

Stock.xchng nuotr.

Reklamos rinkos traukimasis bus didesnis nei planuota

Optimistinės augimo prognozės tik interneto reklamos rinkai. 

Internetas

Lietuvoje sunkmečiu klestės tik internetas

Taupymas palies visus reklamos sklaidos kanalus, pagailėdamas tik vieno - interneto. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Telšių aps.


1 2

Žemaitijos g. 9-47, Mažeikiai
Telefonas: +370-684-28248, El. paštas: dominogrupe@gmail.com

Vytauto g. 9B, Plungė
Telefonas: +370-448-70400
1 2