Nemokamų atostogų suteikimas

2015-06-08 10:25   Peržiūros : 29537   Spausdinti


Auditorė Dalia PLAČENYTĖ
UAB „Pačiolis"

Vasaros atostogų metas dar neįsibėgėjo, ne vienos įmonės darbuotojai jau atostogauja. Tik, deja, nemokamai.

Lietuvos Respublikos darbo kodekse nemokamos atostogos priskirtos tikslinių atostogų kategorijai. Šios atostogos skirtos ne pailsėti, o tam tikriems darbuotojo tikslams įgyvendinti - santuokai sudaryti, vaikui prižiūrėti, ligoniui slaugyti. Jos niekaip nesiejamos su darbdavio finansine padėtimi, technologiniais procesais ar kitais interesais.

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 184 str. 1 dalyje pateiktas baigtinis sąrašas atvejų, kada darbuotojas gali prašyti nemokamų atostogų.

Nemokamų atostogų suteikimo darbuotojams atvejai apibrėžti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 184 str. 1 dalyje. Jų sąrašas yra baigtinis. Beje, Darbo kodekse nustatyta ir nemokamų atostogų trukmė:

1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, nemokamos atostogos suteikiamos iki 14 kalendorinių dienų;
2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, nemokamos atostogos suteikiamos iki 30 kalendorinių dienų;
3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui arba motinai (jei atostogomis vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, naudojasi tėvas) bendra nemokamų atostogų trukmė negali viršyti trijų mėnesių;
4) neįgaliajam - iki 30 kalendorinių dienų per metus;
5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku;
6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;
7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos;
8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos.

Kiekvienu atveju nemokamos atostogos suteikiamos tik darbuotojų prašymu. Darbuotojui paprašius nemokamų atostogų Darbo kodekso 184 str. 1 dalyje nustatytais atvejais, darbdavys privalo jas suteikti. Gali būti deramasi dėl atostogų pradžios ar pabaigos datų. Todėl darbdaviui ypač svarbu įsitikinti, ar darbuotojo ketinimas pasinaudoti nemokamomis atostogomis pagrįstas. Nemokamų atostogų paprašęs darbuotojas turi pateikti Darbo kodekse nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Paprastai darbuotojo asmens byloje saugomos vaikų gimimo liudijimų kopijos. Šie dokumentai svarbūs patvirtinti ne tik darbuotojo teisei į nemokamas atostogas, bet ir teisei pasinaudoti papildomu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu. Todėl jeigu darbuotojas prašo nemokamų atostogų kaip vaikus auginantis asmuo, įmonės administracija, patikrindama dokumentus, turi įsitikinti, ar vaikas ne vyresnis nei keturiolika metų.

Darbuotojai, auginantys neįgalių vaikų iki 18 metų amžiaus, darbdaviui turi pateikti vaiko neįgalumą patvirtinančius dokumentus.

Vyras, prašydamas nemokamų atostogų per moters nėštumo ir gimdymo atostogas, turėtų pateikti pažymos apie išduotą nėštumo ir gimdymo pažymėjimą kopiją. Teisę pasinaudoti motinystės (tėvystės) atostogomis vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, turi vienas iš tėvų (įtėvių) arba globėjas. Antrasis, pateikęs darbdaviui prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją, gali naudotis nemokamomis atostogomis iki trijų mėnesių, kol vaikui sueis treji metai. Dažniausiai tėvai dirba skirtingose darbovietėse, todėl darbdavys nežino ir negali kontroliuoti, ar antrasis iš tėvų jau naudojosi nemokamomis atostogomis vaikui prižiūrėti. Laikas, per kurį darbuotojas gali naudotis tokiomis nemokamomis atostogomis, yra ganėtinai ilgas. Todėl tenka sumuoti įmonės darbuotojo per trejus metus panaudotų nemokamų atostogų trukmę. Kontroliuoti suteiktų nemokamų atostogų trukmę padeda tam skirti dokumentai. Pavyzdžiui, remiantis apskaitos politika tvarkomos kiekvieno įmonės darbuotojo atostogų apskaitos kortelės.

Neįgalus įmonės darbuotojas gali naudotis nemokamomis atostogomis iki 30 kalendorinių dienų per metus. Paprastai darbuotojo asmens byloje saugoma neįgalumo pažymėjimo kopija. Šis dokumentas svarbus pirmiausia ne dėl tikslinių nemokamų atostogų, o dėl teisės pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 6 dalį naudotis individualiu neapmokestinamuoju pajamų dydžiu.

Darbuotojas, vienas slaugantis neįgalų asmenį, gali prašyti darbdavio 30 kalendorinių dienų nemokamų atostogų per metus. Kad pagrįstų teisę šalių suderintu laiku naudotis nemokamomis atostogomis, darbuotojas turi pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl nuolatinės slaugos būtinumo.

Darbuotojas, slaugantis sergantį šeimos narį, taip pat gali naudotis nemokamomis atostogomis, jeigu pasibaigė nedarbingumo pažymėjimo išdavimo terminas ir neišduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a). Tačiau ir šiuo atveju darbuotojas turėtų pateikti gydymo įstaigos rekomendaciją.

Darbo kodeksas leidžia darbuotojams pasinaudoti 3 kalendorinių dienų nemokamomis atostogomis santuokai sudaryti. Darbdavys negali atsisakyti suteikti tokių atostogų, jeigu darbuotojas prašo. Tačiau galima prašyti ir po kelis kartus per mėnesį. Jeigu dėl įmonės veikos specifikos ar norėdamas išvengti kitų darbuotojų prastovos darbdavys griežtai planuoja darbuotojų užimtumą, dažnas darbuotojų nebuvimas darbe gali neigiamai paveikti visos įmonės rezultatus. Todėl net ir šiuo atveju patartina (bet neprivaloma) gauti tą patvirtinančius dokumentus. Tai gali būti Civilinės metrikacijos skyriaus informacija apie įregistruotus asmenų prašymus sudaryti santuoką.

3 dienų nemokamos atostogos šeimos nario laidotuvėms suteikiamos darbuotojams, pateikusiems prašymą ir šeimos nario mirties liudijimo kopiją. Jeigu darbuotojo ir mirusio asmens pavardės skirtingos, patartina turėti dokumentus, įrodančius giminystės ryšius. Nurodyti dokumentai bus svarbūs ir nustatant neapmokestinamąsias gyventojo pajamas, jeigu įmonė skirtų pašalpą dėl darbuotojo šeimos nario mirties.

Dar kartą pažymėtina, kad visi Darbo kodekse išvardyti atvejai, kai darbuotojo prašymu darbdavys turi suteikti nemokamas atostogas, yra susiję su darbuotojo arba jo šeimos narių sveikatos būkle arba kitomis specifinėmis aplinkybėmis. Todėl darbdavys neturi teisės siūlyti darbuotojui ar juo labiau jį versti atostogauti nemokamai.

Beje, Darbo kodekso 184 str. 2 dalyje įteisinta nuostata, kad sudarydamos kolektyvinę sutartį darbo santykių šalys gali susitarti, jog nemokamos atostogos galėtų būti suteikiamos ir dėl kitų priežasčių. Konkrečios priežastys, galima nemokamų atostogų trukmė, jų suteikimo tvarka, reikalaujami pateikti darbdaviui dokumentai ir kiti dalykai aptariami kolektyvinėje sutartyje. Svarbu, kad sutartyje nustatyta tvarka nepablogintų sąlygų, kurias darbuotojams garantuoja Darbo kodeksas.

Nemokamų atostogų skiriamasis požymis yra tas, kad darbuotojui už tą laiką nemokamas vidutinis darbo užmokestis ar kitos išmokos. Kadangi darbuotojas negauna socialinio draudimo įmokomis apmokestinamų pajamų, nemokamos atostogos laikomos nedraudžiamuoju laikotarpiu. Todėl nederėtų pamiršti, kad darbuotojui, susirgusiam nedraudžiamuoju laikotarpiu, nebus mokama ligos pašalpa. Šis laikotarpis neįskaičiuojamas į asmens valstybinio socialinio draudimo stažą.

Darbuotojo panaudotų nemokamų atostogų trukmė gali daryti įtaką ir kasmetinių mokamų atostogų trukmei. Darbo kodekso 170 straipsnyje apibrėžti darbo laikotarpiai įskaičiuojami į stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Darbo kodekse nustatytos trukmės nemokamos atostogos (iki keturiolikos kalendorinių dienų - visiems darbuotojams, iki trisdešimties kalendorinių dienų - neįgaliesiems arba asmenims, slaugantiems neįgalųjį) įskaičiuojamos į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Šie laikotarpiai taip pat įskaičiuojami į nepertraukiamąjį darbo stažą.

Tačiau jeigu atsitiko taip, kad darbuotojas pasinaudojo ilgesnėmis nemokamomis atostogomis, negu nustatyta Darbo kodekso 184 str. 1 dalyje, arba darbuotojo prašymu jam buvo suteiktos nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių, nei nustatyta minėtame straipsnyje, viršijančios nustatytą trukmę nemokamų atostogų dienos neįskaičiuojamos į darbo stažą tų darbo metų kasmetinėms atostogoms gauti. Vadinasi, už tuos darbo metus darbuotojo mokamos kasmetinės atostogos bus trumpesnės.

Pavyzdžiui, 20X1 m. lapkričio 20 d. Audra Mockienė pagal neterminuotą darbo sutartį pradėjo dirbti UAB „Skalsa" biuro administratore. Pagal Darbo kodekso nuostatas už pirmuosius darbo metus šiai darbuotojai priklausytų 28 kalendorinės dienos minimalių kasmetinių atostogų. 20X2 m. kovo 6 d. darbuotojos prašymu buvo suteiktos jai 14 kalendorinių dienų nemokamos atostogos, nes augina vaiką iki 14 metų amžiaus. 20X2 m. gegužės 10 d. darbuotojos prašymu jai leista neatvykti į darbą 25 kalendorines dienas pagal Darbo kodekso 143 str. 2 d. 2 punkto nuostatas.

Pirmieji darbo metai yra 20X1 11 20-20X2 11 19. Kadangi per tuos darbo metus darbuotoja pasinaudojo iš viso 14 kalendorinių dienų nemokamomis atostogomis ir 25 kalendorines dienas neatvyko į darbą administracijos leidimu, pastarasis laikotarpis neįskaičiuojamas į stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Apskaičiuojama darbuotojai priklausančių kasmetinių atostogų trukmė už tuos darbo metus:

Atsisiųsti atostogų apskaitos kortelę

Pavyzdyje pateikta atostogų apskaitos kortelė gali būti pildoma kiekvienam darbuotojui. Kadangi kiekviena atostogų diena svarbi tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, ypač tiksliai reikia apskaičiuoti jų trukmę.

Jeigu įmonėje nesudaryta kolektyvinė sutartis, o darbuotojas prašo leisti neatvykti į darbą dėl priežasčių, nenurodytų Darbo kodekso 184 str. 1 dalyje, administracija gali leisti darbuotojui nedirbti, remdamasi Darbo kodekso 143 str. 2 d. 2 punktu. Darbuotojo neatvykimas į darbą administracijos leidimu taip pat laikomas nedraudžiamuoju laikotarpiu. Be to, nuo pat pirmos neatvykimo dienos šis laikotarpis neįskaičiuojamas į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti ir į nepertraukiamąjį darbo stažą.

Darbuotojo panaudotos nemokamos atostogos bei neatvykimas į darbą administracijos leidimu daro įtaką ir papildomų mokamų atostogų trukmei, o ši priklauso nuo nepertraukiamojo darbo stažo, kenksmingomis ar ypatingomis sąlygomis dirbto laiko dalies per darbo metus.

Verslo gido Visasverslas.lt informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "IKS" sutikimo draudžiama.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Teisė, įstatymai, sutartys

Kaip gauti kompensaciją, kai Jūsų skrydis atšaukiamas arba atidėtas?

Pataria Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Nuo šiol pardavėjai, parduodami butą ar kitą patalpą, nebūtinai privalės perleisti ir nuosavybės teisę į žemės sklypą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės į žemės sklypą perleidimo parduodant nekilnojamąjį daiktą, esantį tam pačiam pardavėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, suformulavo naują teisės taikymo taisyklę 

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Kas išleis atostogų įmonės direktorių?

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį išleidžiant įmonės vadovą atostogų ir ką turėtų žinoti jį pavaduojantis asmuo? 

įstatų keitimas

Kalėdų senelis verslininkams atneš baudų ir ženkliai išaugusią paslaugų kainą?

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisių pažeidimų kodeksą, baudos, kuria gali būti nubaustas verslas už nesutvarkytus įmonės įstatus, gali siekti netgi 1448 €. 

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Ar sostinė vienintelė vieta Lietuvoje verslui augti?

Artėjant Naujiesiems metams, Lietuvos politikos ir verslo pasaulio analitikų žvilgsniai ima krypti į per metus nuveiktus darbus arba ateities siekius. 

Kada verta kreiptis į nepriklausomą žalų ekspertą bei turto vertintoją?

Turtinės žalos dydžio nustatymas. Nepriklausomi žalų ekspertai. 

Corbis nuotr.

Kaip teisingai nutraukti darbo sutartį?

Darbdaviai klaidingai mano, jog darbo sutarties nutraukimui pakanka išleisti įsakymą ir darbo sutartyje įrašyti "darbo sutartis nutraukiama remiantis...".  

Kaip bankrutuoti fiziniam asmeniui?

Vienas iš sprendimo būdų, kaip išvengti visą gyvenimą augančių skolų - fiziniam asmeniui bankrutuoti. 

Neteisėtas bandymas išsireikalauti skolas – kaip to išvengti?

Siekiant išvengti papildomų išlaidų už nesumokėtą skolą, pateikiame Jums sprendimo variantą, kaip elgtis šioje situacijoje 

Tolimųjų reisų vairuotojai: garantijos, kompensacijos ir jų užtikrinimas

Kaip užtikrinti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintos tolimųjų reisų vairuotojams numatytos teisinės garantijos ir kompensacijos būtų taikomos praktikoje.  

Vežėjo atsakomybė, kai kroviniai sugadinami eismo įvykio metu

Tyčiai prilyginamo didelio neatsargumo vežėjo sukelto eismo įvykio atveju aiškinimas teismų praktikoje  

Išlaidas už profesinį mokymą darbuotojui gali tekti atlyginti

Konsultuoja LR Valstybinė darbo inspekcija 

'Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Teismas nusprendė: popierinę knygą perparduoti galima, o elektroninės – ne

Dalis vartotojų skaitmeninį turinį linkę laikyti „niekieno" arba „visų" nuosavybe 

Kada ir kaip keičiamos darbo sutarties sąlygos

Konsultuoja Valstybinė darbo inspekcija 

Žengtas naujas žingsnis knygų skaitmenizacijoje

ES Teisingumo Teismas pateikė autorių teisių direktyvos išaiškinimą dėl bibliotekų turimų knygų skaitmenizacijos. 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5 ... 15
Teisnių paslaugų biuras
Partizanų g. 61-806, , Kaunas
Mobilus: +370 605 45421, El. paštas: info@teisesriba.lt

Teatro g. 9b, Vilnius
Telefonas: +370-5-2223120, El. paštas: KAMO@post.omnitel.net

Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2487341, +370-5-2487342 , El. paštas: info@notary.lt
Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.
A.Jakšto g. 14-6, Vilnius
Telefonas: +370-5-2120884, Mobilus: +370-687-50669, El. paštas: info@verum.lt

J.Jasinskio g. 16B, Vilnius
Telefonas: +370-5-2392391, El. paštas: law.firm@evershedssaladzius.lt
Žalų administravimas, turto vertinimas, sugadinto turto realizavimo, audito paslaugos
Žirmūnų g. 67A, Vilnius
Telefonas: +370-5-2051433, Mobilus: +370-687-79970, El. paštas: info@financeproperty.eu
Įmonės teisinių interesų atstovavimas, konsultacijos mokesčių klausimais, darbo teisės konsultacijos, sutarčių rengimas
Vytenio g. 10, Vilnius
Mobilus: +370-673-16763, El. paštas: solideja@gmail.com

Užupio g. 11, Vilnius
Telefonas: +370-5-2608572, El. paštas: vilija.partaukiene@notarai.lt

Kranto g. 7A, Panevėžys
Telefonas: +370-45-466909, Mobilus: +370-612-74040, El. paštas: aalekna3@gmail.com

K. Kalinausko g. 9/7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2121535, Mobilus: +370-687-83853, El. paštas: info@trustt.lt

Konstitucijos pr. 23-301, Vilnius
Telefonas: +370-5-2758850, El. paštas: info@exproma.lt

A. Jakšto g. 7, Vilnius
Telefonas: +370-5-2614033, El. paštas: office@zabiela.lt
Skolų išieškojimas, piktybinių skolininkų duomenų bazė
V. Maciulevičiaus g. 53, Vilnius
Telefonas: +370-5-2738460, El. paštas: info@sib.lt
1 2 3 4 5 ... 15
1 2 3
Kompanijų produkcija
Įmonių ir komercinė teisė

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigijimo ir perleidimo, įmonių reorganizavimo (M&Ą), sutarčių sudarymo klausimais, akcininkų interesų atstovavimas.

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisinės paslaugos įmonėms, atstovavimas teisme, arbitraže-advokatų kontora Ecovis

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Teisiniai sprendimai verslui ir privatiems klientams.

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Komercinė teisė ir verslo sutartys

Advokatų kontora VERUM – atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procese

Atstovavimas bankroto, restruktūrizavimo procedūrose

Verslo teisė - konsultacijos įmonėms Vilniuje

Teisinės paslaugos visais įmonių steigimo, verslo įsigiji...

Transporto teisės advokatai

Sutarčių rengimas, konsultavimas visais su vietiniu bei t...

Įmonės likvidavimas
Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidacija, patikrinimų atlikimas

1 2 3