Prekės ženklo registravimas

2024-02-21 09:51   Peržiūros : 47   Spausdinti


NIKE, Microsoft, LEGO - tik skambūs pavadinimai? Ne. Tai vieni iš daugelio, plačiai visuomenėje, žinomų prekės ženklų. Dažnas prekės ženklas jau skaičiuoja ne vieną dešimtmetį ar šimtmetį. Tai sąlygoja jo žinomumą visuomenėje. Konkurentai nepraleidžia galimybės pasinaudoti žinomo ženklo šlove: kuria panašius prekės ženklus arba juos falsifikuoja. Pavyzdžiui, NIKE prekės ženklas - "stilizuota kreivė" yra užregistruotas kaip vaizdinis ženklas. Užregistruotas, reiškia, kad jis ginamas įstatymų nustatyta tvarka, kuria remiantis už šio ženklo neteisėtą (negavus prekės ženklo savininko sutikimo) panaudojimą gresia teisinė atsakomybė (pvz.: prekės su šiuo nelegaliai naudojamu ženklu muitinės pareigūnų yra konfiskuojamos ir sunaikinamos - tai prekės ženklo savininko teisių gynybos priemonė).

Prekės ženklo registravimas

e paslaptis, kad plačiai žinomų prekės ženklų neteisėtas panaudojimas rinkoje tiesiogiai įtakoja šios falsifikuotos prekės perkamumą. Šiuo falsifikuotų prekių "sėkmės receptu" besinaudojantys prekeiviai sudaro didelę prekių rinkos dalį, dėl ko, nukenčia tikrojo ženklo savininko intelektinės nuosavybės turtas, kuris tiesiogiai neša finansinę naudą. Verta pažymėti, kad ne tik neteisėtas prekių ženklų naudojimas ant drabužių, avalinės, galanterijos sukelia neigiamas pasekmes ženklo savininkui, bet ir nesąžiningų konkurentų kuriami panašūs prekių ženklai, kurie klaidina vartotoją. Taigi, prekės ženklo įregistravimo ir apsaugos nauda neginčytinai vertinga. Todėl, būtina atkreipti dėmesį į svarbiausius momentus: prekės ženklo paraiškos padavimo, nagrinėjimo ir registravimo procese.


Kas yra prekės ženklas

LR Prekių ženklų įstatymas (PŽĮ) 2 str.1 d. nurodo, kad Prekių ženklas - bet koks žymuo, kurio paskirtis - atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai. Šiame įstatyme prekių ženklui prilyginamas ir ženklas, skirtas paslaugoms žymėti.
PŽĮ 5 straipsnyje nustatyta, kad ženklai, kuriems taikoma teisinė apsauga, gali būti sudaryti iš šių žymenų: 1)žodžių, asmenų pavardžių, vardų, meninių pseudonimų, juridinių asmenų pavadinimų, šūkių; 2)raidžių, skaitmenų; 3)piešinių, emblemų; 4)erdvinių formų (gaminio išorinio vaizdo, jų pakuotės ar talpyklos); 5)spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos; 6)bet kokio 1-5 punktuose nurodytų žymenų derinio. Taigi, atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų prekių ar paslaugų yra vienas iš svarbiausių prekės ženklo požymių, kuris tiesiogiai naudingas prekės ženklo savininkui. Tapatūs prekės ženklai - vertinami kaip reali galimybė suklaidinti vartotoją dėl prekių gamintojo, kokybės ir kitų savybių.

Ženklas skirtas žymėti prekėms ar paslaugoms turi būti Valstybiniam patentų biurui paduotos paraiškos registruoti ženklą objektas arba  įregistruotas Valstybiniame Patentų biure, arba būti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės ženklo registracijos objektas. Atkreiptinas dėmesys, kad Prekės ženklu laikomas (pripažįstamas) ir ženklas, kuris nėra įregistruotas remiantis nacionaline ar tarptautine paraiška Patentų biure. Tokiu atveju Prekės ženklas turi būti Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu. Ženklas Lietuvos Respublikoje gali būti pripažintas plačiai žinomu, jeigu jo naudojimo ar reklamavimo rezultatai rodo, kad jis yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje. Ženklas pripažįstamas plačiai žinomu Lietuvoje tik teismine tarka. Tik teismas savo nuožiūra vertina (dažniausiai remiantis atliktais visuomenės apklausos rezultatais) ar prašomas pripažinti plačiai žinomu prekės ženklas iš tikrųjų yra plačiai paplitęs ir gerai žinomas visuomenėje. Šiuo atveju vertinama, koks stiprus yra rinkoje susiklostęs grįžtamasis ryšys: prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas - prekių ženklu pažymėtos prekės ir (arba) paslaugos - visuomenė (t.y. prekių ir (arba) paslaugų vartotojas). Plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos garantija yra jo žinomumas. Kai tam tikras visuomenės sluoksnis prekių ženklą, kuriuo pažymėtos konkrečios prekės ir (arba) paslaugos, gerai žino kaip priklausantį atitinkamam prekių gamintojui ar paslaugų teikėjui.

Kas gali įregistruoti prekės ženklą

Prekės ženklą LR Patentų biure gali įregistruoti fizinis arba juridinis asmuo. Pažymėtina, kad ženklą gali įregistruoti ir asmenų sąjunga (asociacija, susivienijimas, konsorciumas ir pan.), kuri turi teisę registruoti kolektyvinį ženklą. Tokiu atveju perduodant (licencine sutartimi) ar parduodant kolektyvinį ženklą reikalingas visų asmenų, kurie yra kolektyvinį ženklą įregistravusio kolektyvo nariai, sutikimu.

Paraišką, dėl prekės ženklo įregistravimo, pareiškėjo vardu gali paduoti ir jo atstovas. Lietuvos Respublikoje gyvenantys fiziniai asmenys ir čia įregistruoti juridiniai asmenys ar jų atstovai paraiškas gali paduoti tiesiogiai Valstybiniam Patentų biurui. Tačiau, Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir visus su ženklo registracija susijusius veiksmus Valstybiniame patentų biure, įskaitant atstovavimą Apeliaciniame skyriuje, atlieka tik per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį. Patentinis patikėtinis - fizinis asmuo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Patentinių patikėtinių nuostatų nustatyta tvarka įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registrą.

  • Prekės ženklo registracija. Pareiškėjas ar jo atstovas, norintis įregistruoti ženklą, turi paduoti Valstybiniam patentų biurui paraišką. Vienam ženklui įregistruoti paduodama viena paraiška. Tai reiškia, kad teisė į ženklą galios ne visoms bendrai, o tik toms prekėms ir (arba) paslaugoms, kurioms yra įregistruotas ženklas ir kurios nurodytos ženklo registracijos liudijime. Papildyti prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti įregistruotas ženklas, sąrašą ženklo savininkas gali tik padavęs naują paraišką.

Būtina atkreipti dėmesį, kad paduodant paraišką dėl prekės ženklo su Lietuvos valstybės simbolika  įregistravimo, galima tik gavus teisingumo ministro leidimą. Leidimas išduodamas, jeigu pareiškėjas atitinka vieną iš šių kriterijų (LR Teisingumo ministro įsakymas, 2001m. balandžio 10 d. Nr.65):
1. atstovauja ar atstovaus Lietuvos valstybės interesams kitose valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, kurių veiklą Lietuvos Respublika yra pripažinusi savo teisės aktais;
2. vykdo ar vykdys veiklą arba gamina ar gamins produkciją, strategiškai svarbią Lietuvos valstybės funkcionavimui ar jos ekonomikai;
3. jo gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos yra būdingos Lietuvai, reprezentuoja ar reprezentuos jos kultūrą ar gamybos tradicijas.

Tokiu atveju, Pareiškėjas, pageidaujantis įregistruoti prekių ženklą su Lietuvos valstybės simbolika, pateikia prašymą Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui (toliau - Valstybinis patentų biuras) teisingumo ministro vardu.

Pareiškėjui pateikus paraišką, Patentų biuras atlieka paraiškos ekspertizę (paraiškos atitikimo PŽĮ reikalavimams), po to atliekama ir prekės ženklo ekspertizė - ar jis atitinka PŽĮ 6 str. keliamus reikalavimus prekės ženklui.
Suinteresuoti asmenys (kiti prekių ženklų savininkai) per 3 mėnesius nuo įregistruoto ženklo paskelbimo Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje dienos, gali užprotestuoti ženklo registraciją paduodami motyvuotą rašytinį protestą Apeliaciniam skyriui. Tai reiškia, kad per šį laikotarpį neužprotestavus, ženklas yra registruojamas. Vėliau užprotestuoti ženklą galima tik teismo pagalba. Tokia situacija susiklosčiusi todėl, kad Patentų biuras prekės ženklo ekspertizę atlieka tik formaliai (remiantis PŽĮ 6 str.) - neieškodamas ar paduotas prekės ženklas yra panašus į kitą prekės ženklą ir t.t. Todėl praktikoje prekės ženklas pripažįstamas negaliojančiu tik teismo sprendimu ir kai prekės ženklas jau yra įregistruotas Patentų biure. Ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia ir tuomet, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų. Svarbu pažymėti, kad ženklo registracija negali būti pripažinta negaliojančia arba panaikinta, jeigu ankstesnio įregistruoto ženklo savininkas penkerius metus akivaizdžiai toleravo vėlesnio ženklo naudojimą, pagrįstą sąžiningais ketinimais paduota paraiška, išskyrus atvejus, kai lygiagretus jų naudojimas gali klaidinti visuomenę arba prieštarauti viešajai tvarkai.

Tuomet, kai paraiška pereina visus prekės ženklo tikrinimo ir įregistravimo procesus (tai gali užtrukti iki 2 metų) Valstybiniame Patentų biure, išduodamas teisinis dokumentas - Ženklo registracijos liudijimas, patvirtinantis ženklo įrašymą Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir ženklo savininko išimtines teises į registruotą ženklą.

Prekės ženklo savininko teisės

 

Ženklo savininkas turėdamas Ženklo registracijos liudijimą, įgyja tam tikras teises susijusias su prekės ženklu. Taigi, įregistruoto ženklo savininkas turi išimtinę teisę uždrausti kitiems asmenims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti bet kokį žymenį, kuris yra:

1) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms;
2) tapatus įregistruotam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asocijavimą su įregistruotu ženklu;
3) tapatus įregistruotam ženklui nepanašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ar klaidinamai panašus į jį, jeigu įregistruotasis ženklas Lietuvos Respublikoje turi reputaciją ir jeigu dėl neteisėto tokio žymens vartojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pažeidžiamas to ženklo skiriamasis požymis, arba pakenkiama jo reputacijai, kai:
a) žymuo naudojamas kaip juridinio asmens pavadinimas ir toks jo naudojimas klaidina visuomenę dėl savo panašumo į įregistruotą ženklą bei prekes ir (ar) paslaugas, kurioms šis ženklas įregistruotas;
b) skelbimuose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse žymuo atgaminamas arba nurodomas taip, kad gali susidaryti įspūdis, jog atitinkamas ženklas yra tapęs bendriniu tam tikrų prekių ir (ar) paslaugų pavadinimu.

Remiantis šiomis teisėmis, ženklo savininkas, gali uždrausti:
1) tokiu žymeniu žymėti prekes ar jų pakuotę;
2) siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, nuomoti, skolinti ar kitaip jomis disponuoti, taip pat siūlyti bei teikti juo pažymėtas paslaugas;
3) importuoti ar eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes;
4) naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje;
5) gaminti tokį žymenį arba laikyti jo pavyzdžius turint tikslą atlikti bet kuriuos 1-4 punktuose nurodytus veiksmus.

Prekės ženklo teisių gynimo būdai

 

Pareiškėjas, prekių ženklo savininkas ar jų teisių perėmėjai, gindami savo teises, taip pat išimtinių licencijų licenciatai, gindami jiems suteiktas teises, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti:

1) pripažinti teises;
2) įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus;
3) uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti realiai pažeistos teisės arba atsirasti žala;
4) atlyginti turtinę žalą, įskaitant negautas pajamas ir kitas turėtas išlaidas;
5) taikyti kitus įstatymų nustatytus teisių gynimo būdus.

Ženklo savininkas turi teisę, gindamas savo teisę į ženklą, imtis ir prevencinių priemonių, kad klaidinantys ar falsifikuoti prekių ženklai, nepakliūtų į rinką. Šiuo atveju teisės į ženklą turėtojui gelbėja muitinės pareigūnai, kurie sulaiko įtartinas prekes ir praneša tikrajam ženklo savininkui.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad ženklo savininkas visada turi teisę pasirinkti būdą, kuriuo bus ginamos jo teisės. Pavyzdžiui, sulaikius falsifikuotas prekes, ženklo savininkas gali prašyti teismo ne tik jas konfiskuoti ir sunaikinti, bet ir jas realizuoti - teikiant labdarą (PŽĮ 50 str. 1 d. 6 p.). Šia teise, galima pasinaudoti tik tuomet, kai nuo falsifikuotų prekių: avalinės, drabužių ar kt., yra techninė galimybė pašalinti šiuos falsifikuotus ar klaidinančius ženklus.

 

Prekės ženklo pardavimas, perleidimas

 

Teisė į pareikštą registruoti ar įregistruotą ženklą gali būti perduota pagal sutartį visai ar iš dalies, kartu su kitomis teisėmis, susijusiomis su juridinio asmens veikla, arba atskirai. Teisė į ženklą pereina kartu su juridiniu asmeniu (jeigu sutartyje nenumatyta kitaip) kai jis yra nuperkamas kito investuotojo. Tačiau įmonės pirkimo-pardavimo atveju, visos sąlygos Šalių nustatomos sutartyje, kurioje aiškiai turi būti apibrėžiama, koks kilnojamas, nekilnojamas ar intelektinis turtas parduodamas. Prekės ženklo pardavimas gali būti ir nesusijęs su juridinio asmens pardavimu. Tai reiškia, kad parduodamas tik prekės ženklas ir su juo susijusios teisės. Pasaulyje yra nemažai ženklų, kurie yra vertinami milijonais dolerių. Ir tai nenuostabu, nes teisė į ženklą gali būti įkeista ar areštuota (laikinai apribota teisė naudoti, valdyti ženklą arba juo disponuoti). Tai tik įrodo, jog prekės ženklas yra ne ką menkesnis turtas už kitą įmonės kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

Teises į ženklą galima perleisti ir licencine sutartimi. Ženklo savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui savanorišką išimtinę ar neišimtinę licenciją visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų žymėti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba tam tikroje jos dalyje. Taigi, teritorijos ir prekių kuriomis žymėti suteikiama licencija, o taip pat ir nurodymas ar ženklo savininkas pasilieka teisę ir toliau naudotis ženklu, nurodymas Licencinėje sutartyje yra svarbiausi šios sutarties elementai. Šioje sutartyje, taip pat turi būti nurodoma, ar leidžiama sublicencija - licenciato leidimas kitam asmeniui naudoti ženklą sublicencinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

Licencinės sutarties duomenis privaloma įrašyti į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą, kitaip ji bus negaliojanti. Licencinė sutartis tretiesiems asmenims įsigalioja tik nuo jos įrašymo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą dienos.

Prekės ženklo galiojimas

 

Pradinis ženklo registracijos galiojimo terminas yra 10 metų nuo paraiškos padavimo dienos. Tačiau ženklo registracijos galiojimas gali būti pratęsiamas visoms arba daliai prekių ir (ar) paslaugų kiekvieną kartą, bet ne ilgiau kaip 10 metų neribojant pratęsimų skaičiaus. Pažymėtina, kad ženklo registracija gali būti panaikinta, jeigu per penkerius metus po ženklo registracijos liudijimo išdavimo dienos ženklo savininkas Lietuvos Respublikoje nepradėjo naudoti ženklo ar rimtai nesirengė juo žymėti prekes ir (ar) paslaugas, kurioms tas ženklas buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, išskyrus atvejus, kai naudoti ženklą sutrukdė rimtos priežastys, pavyzdžiui, importo suvaržymas ar kitos nuo ženklo savininko valios nepriklausančios aplinkybės.


Svarbu paminėti, kad prekės ženklo galiojimas turi ribas ne tik laiko, bet ir teritorijos atžvilgiu. Taigi, prekės ženklui apsauga gali būti suteikta: nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu.

Nacionalinė ženklo apsauga suteikiama konkrečios valstybės teritorijoje ir privalo būti įregistruota tos valstybės Nacionaliniame patentų biure. Lietuvos patentų biure įregistruoti prekių ženklai galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tuo remiantis, ženklo savininkas išimtines teises susijusias su ženklu turi tik pvz.; Lietuvoje. Kiekvienas prekės ženklo savininkas gali įgyti išimtines teises į ženklą ir kitose valstybėse, tokiu būdu reikia pateikti norimų valstybių patentų biurams atskiras paraiškas.
Lietuvai įstojus į Europos sąjungą, prekių ženklų savininkams tapo aktuali ženklo apsauga ir regioniniu lygiu. Taigi, būsimo ženklo savininkas norėdamas įgyti išimtines teises į ženklą visoje Europos Sąjungos teritorijoje, turi pateikti paraišką Vidaus rinkos harmonizavimo tarybai. Tuomet šis ženklas galiotų ne tik Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Lietuvoje, bet ir tose valstybėse narėse, kurios bus naujai priimtos į Europos Sąjungą.

Tarptautinė prekių ženklo apsauga naudinga tuomet, kai pažymėtomis prekėmis\paslaugomis ketinama verstis šalyse nepriklausančiose Europos Sąjungai, pvz.; JAV, Rusija, Kinija, Norvegija ir kt. Taigi, Lietuvoje įregistruoto prekės ženklo savininkas gali paduoti tarptautinę paraišką Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautiniam biurui ir taip išplėsti savo nacionalinio ženklo galiojimą pageidaujamose valstybėse. Pažymėtina, kad Tarptautinė ženklo registracija Lietuvos Respublikoje negalioja nuo jos pripažinimo negaliojančia Lietuvos Respublikoje dienos.

Pabaigai, norėčiau pažymėti, kad prekės ženklo - kaip nuosavybės svarbą, rodo ir tai, kad neteisėtas prekės ženklo naudojimas užtraukia ne tik civilinę, bet ir griežčiausią - baudžiamąją atsakomybę.

Teisininkė Renata Burbulienė © IĮ "Opinio iuris" vadovė.
Tel. 8656 77724, info@teisine-nuomone.lt

Išdėstyta informacija, nuomonė ir motyvai negali būti vertinama kaip teisinė išvada ar konsultacija.


Kategorijos: Teisė, įstatymai, sutartys, Įmonių steigimo dokumentų tvarkymas, Kompanijų užsienyje steigimas, konsultacijos, Verslo idėjos, verlslo pradžia ir kompanijos vystymas
Gėlių salono verslas

Gėlių salono verslas

Kaip įkurti ir pelningai vystyti gėlių parduotuvę. Gelių tiekėjai, didmeninė prekyba gėlėmis, gėlių tiekimas salonams, didmenine prekyba gelemis, 

Prekės ženklo registravimas

Prekės ženklo registravimas

Kas yra prekės ženklas, kaip įregistruoti prekės ženklą, kokios prekės ženklo savininko teisės, kur galioja prekės ženklo apsauga 

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Kaip suprasti ar esate pasiruošę įkurti įmonę, testas išsiaiškinti ar esate pasiruošęs verslui 

Komercinių paslapčių apsauga

Komercinių paslapčių apsauga

Kaip apsaugoti komercines paslaptis, atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą 

Kaip krizės metu išgyventi verslui

Kaip krizės metu išgyventi verslui

Istorinių krizių pamokos kaip verslui išgyventi ir pasipelnyti 

Juridinio asmens pavadinimas – nuosavybė

Juridinio asmens pavadinimas – nuosavybė

Ką reikia žinoti, norint įregistruoti juridinio asmens pavadinimą. Atsako teisininkė Renata Burbulienė. 

Autorinės sutartys

Autorinės sutartys

Kaip sudaryti autorinę sutartį, šalių teisės, autorinių teisių gynimas 

Įmonės steigimas

Įmonės steigimas

Kaip įsteigti naują įmonę, kokie UAB ir Individualios įmonės privalumai ir trūkumai 

Verslo idėjos vertinimas

Verslo idėjos vertinimas

Kaip įvertinti verslo idėjos gyvybingumą ir pelningumą 

Mažųjų verslų idėjos

Mažųjų verslų idėjos

Kaip sukurti mažąjį verslą, rentabiliausi mažieji verslai  

Verslo partneris

Verslo partneris

Ar reikia verslui partnerio, kokį partnerį geriausia pasirinkti verslui 

Arvydas Avulis

10 milijonieriaus Arvydo Avulio patarimų, kaip pradėti verslą

Ketinate kurti verslą? Nuosavas verslas yra jūsų svajonė? Būtinai sužinokite neįkainojamus vieno turtingiausių Lietuvos žmonių patarimus! 

Siuvyklos įranga

Siuvimo verslas

Siuvyklos įranga, siuvyklos įrengimas, kaip įkurti siuvyklą, siuvimo atelje įkūrimas ir įranga 

Pakavimo įrenginiai maisto pramonei

Pakavimo įrenginiai maisto pramonei

Maisto produktų pakavimo įranga, maisto pakavimo linijos įrengimas, horizontali ir vertikali pakavimo įranga 

Centralizuota plovimo sistema pramonei

Higienos sprendimai maisto pramonėje

Centralizuota plovimo įranga pramonei, maisto pramonės įrengimų plovimo įranga, darbuotojų higieninė įranga 

Alkoholio distiliavimo įranga Normandijoje

Alkoholio gamybos verslas

Stiprių alkoholio produktų gamybos verslas, distilerijų verslas ir įtaka regionų verslams ir ekonominei situacijai 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


Kūrybiški interneto ir google reklamos sprendimai
Konarskio 49, Vilnius
Mobilus: +370-686-38666, El. paštas: sj@iks.lt
Laisvai samdomų marketingo, kūrybos ir komunikacijos specialistų komanda
Vilnius, Lietuva
Mobilus: +370-687-72458, El. paštas: arvydas@ivoskus.lt
Kompanijų produkcija
Įmonės likvidavimas
Įmonės likvidavimas

Įmonės likvidacija, patikrinimų atlikimas

Verslo vadybos konsultacijos
Verslo vadybos konsultacijos

Verslo konsultacijos, konsultacijos verslo vadybos klausi...