Užsieniečių įdarbinimas Lietuvos Respublikoje

2013-09-27 10:21   Peržiūros : 2741   Spausdinti


Vieša konsultacija dėl užsieniečių įdarbinimas Lietuvos Respublikoje 

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvos Respublikoje       Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys užsieniečių įdarbinimą Lietuvos Respublikoje, yra:
      Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569; toliau - DK) 981 straipsnis (darbdavio pareigos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių darbu);
      Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties ( Žin., 2004, Nr. 73-2539, toliau - ĮUTP);
      Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-133 „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" ( Žin., 2013, Nr. 34-1675, toliau - Tvarka);
      Lietuvos Respublikos darbo biržos direktoriaus 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-226 „Dėl leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo" ( Žin., 2013, Nr. 49-2471).
     
      Reikalavimai teisėtiems užsieniečio darbo santykiams Lietuvos Respublikoje skiriasi, atsižvelgiant į užsieniečio statusą - jo turimos pilietybės, taip pat turimo leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar turimo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagrindą ir kt.
     
      Europos Sąjungos valstybių narių piliečių įdarbinimas.
      Europos Sąjungos valstybės narės pilietis - užsienietis, turintis vienos iš Europos Sąjungą sudarančių valstybių pilietybę (ĮUTP 2 straipsnio 5 dalis).
      Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariai - sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją (ĮUTP 2 straipsnio 4 dalis).
      Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, nereikia įsigyti leidimo dirbti (ĮUTP 103 straipsnis), todėl konstatuotina, kad jie turi būti įdarbinami bendrais pagrindais. Tačiau paminėtina, kad Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui, atvykusiam gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų ir atitinkančiam bent vieną iš ĮUTP 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų (pvz., įsidarbinus ar pradėjus savarankišką veiklą) jo teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma (ĮUTP 99 straipsnio 1 dalis).
     
      Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečių įdarbinimas.
      Ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, ketinantys įsidarbinti Lietuvos Respublikoje, yra įpareigoti gauti leidimus dirbti. Leidimą dirbti užsieniečiui išduoda Lietuvos darbo birža. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ĮUTP 58 straipsnio 1 dalis ir Tvarkos 9 punktas tam tikrai asmenų grupei numato išimtis, t. y. iš užsieniečio nereikalaujama įsigyti leidimo dirbti, jei jis:
      - turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal ĮUTP 40 straipsnio 1 dalies 1-3, 41, 7, 9, 10, 13 punktus;
      - turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal ĮUTP 40 straipsnio 1 dalies 14 punktą, ir, turėdamas tokį leidimą gyventi ir leidimą dirbti, dirbo Lietuvos Respublikoje ne mažiau negu vienus metus;
      - turi leidimą nuolat gyventi;
      - įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoje kaip savininkas ir yra šios įmonės, įstaigos ar organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, vadovas, kurio pagrindinis atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje;
      - yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, kurios įstatinis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 50 tūkst. litų, savininkas, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas, siekiant šios įmonės tikslų ir vykdant veiklą;
      - yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės bendraturtis, kurio turimo įmonės įstatinio kapitalo dalies nominalioji vertė sudaro ne mažiau kaip 50 tūkst. litų, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas, siekiant šios įmonės tikslų ir vykdant veiklą;
      - yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, kurios įstatinis kapitalas sudaro ne mažiau kaip 50 tūkst. litų ir kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip 3 darbo vietos ir jose dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, vadovas, kurio pagrindinis atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;
      - atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti reikalų, susijusių su derybomis dėl sutarties sudarymo ir su šios sutarties vykdymu, personalo mokymu, komerciniu įsisteigimu, įrangos įdiegimu ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui per metus;
      - atvyksta į Lietuvos Respubliką ne ilgiau nei trejiems metams dirbti užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filiale, atstovybėje arba įmonėje, priklausančioje tai pačiai įmonių grupei, kaip specialistas, kurio dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia įmonės, filialo ar atstovybės veiklai, arba vadovas, jeigu iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos jis užsienio valstybėje įsteigtoje įmonėje yra dirbęs ne mažiau nei vienus metus;
      - yra Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ir turi Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu;
      - atvyksta vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų;
      - yra sportininkas profesionalas ar treneris, sudaręs sportinės veiklos sutartį, kaip numatyta Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme ( Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752; 2 straipsnio 17 dalis, 35 straipsnio 1-4 dalys);
      - ketina dirbti kaip dėstytojas ir (arba) atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo arba autorinę sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija;
      - yra su Lietuvos valstybės vėliava tarptautiniais maršrutais plaukiojančio laivo įgulos narys;
      - yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys, turintis atitinkamos religinės bendrijos (bendruomenės) vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą, Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas, turintis atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą, buvimo ir religinės veiklos Lietuvos Respublikoje laikotarpiu išlaikomas iš religinės bendruomenės lėšų, kaip numatyta Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme ( Žin., 1995, Nr. 89-1985; 17 straipsnis);
      - yra kitos valstybės labdaros organizacijos atstovas, atvykstantis teikti labdaros Lietuvos Respublikoje;
      - yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių remiamų savanorių programų dalyvis.
      Tokiu būdu, darbdavys gali sudaryti darbo sutartį tik su užsieniečiu, turinčiu leidimą dirbti, išskyrus anksčiau aptartus atvejus, kai užsienietis yra atleistas nuo pareigos įgyti šį leidimą (ĮUTP 62 straipsnio 2 dalis). Jeigu užsienietis darbdaviui pateikia leidimą laikinai (arba nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje (ĮUTP 58 straipsnio 1 dalis) arba yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti (Tvarkos 9 punktas), tokiu atveju jam nereikia įsigyti leidimo dirbti ir jis turi būti įdarbinamas bendrais pagrindais.
      Visais kitais atvejais, jeigu užsienietis nėra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jis privalo jį įsigyti. Leidimas dirbti užsieniečiui išduodamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius (ĮUTP 59 straipsnis). Sprendimas dėl leidimo dirbti išdavimo, leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimo, atsisakymo išduoti leidimą dirbti, leidimo dirbti panaikinimo, dublikato išdavimo įforminamas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu. Gavus leidimą dirbti, darbo sutartis su užsieniečiu sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą pavyzdinę formą, lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba. Darbo sutartis turi būti terminuota, t. y. užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laiku. Užsienietis negali dirbti kitoje darbo vietoje, negu nurodyta leidime dirbti, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), išskyrus tą, kuriai išduotas leidimas dirbti (Tvarkos 47, 50-52 punktai).
      Darbdavys per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo dienos privalo pateikti darbo sutarties kopiją teritorinei darbo biržai. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo. Lietuvos darbo birža, teritorinė darbo birža, taikydamos šią nuostatą, atsižvelgia į Lietuvos statistikos departamento kas ketvirtį skelbiamą vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį pagal ekonomikos sektorius ir ekonominės veiklos rūšis (Tvarkos 53-54, 58 punktai).
      Taigi, darbdavio pareigos, susijusios su trečiosios šalies piliečio darbu (DK 981 straipsnis), yra šios:
      - ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos pareikalauti iš trečiosios šalies piliečio pateikti galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;
      - trečiosios šalies piliečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu saugoti trečiosios šalies piliečio galiojančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar kito dokumento, suteikiančio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją ir kompetentingos institucijos reikalavimu ją pateikti;
      - užtikrinti, kad trečiosios šalies pilietis dirbtų darbą, nurodytą leidime dirbti Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai trečiosios šalies pilietis ĮUTP nustatyta tvarka atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;
      - per tris darbo dienas nuo darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu nutraukimo dienos raštu pranešti Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie darbo sutarties pabaigą.
      Darbdavys, įvykdęs 981 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, nelaikomas pažeidusiu DK 98 straipsnio 1 dalies 4 punktą, išskyrus atvejus, kai jis žinojo, kad dokumentas, suteikiantis teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, buvo suklastotas.

LR Valstybinės darbo inspekcijos inf.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos

Motyvacinių laiškų pavyzdžiai

Kaip parašyti patrauklų motyvacinį laišką, motyvacinis laiškas turintiems ir neturintiems darbo patirties 

Jogos mokymas ugdo kūrybiškumą

Kūrybiškumo ugdymas

90 procentų penkiamečių yra kūrybiški ir tik 2 procentai suaugusių linkę kurti. Keli patarimai auginantiems vaikus 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kokia turėtų būti pardavimo vadybininko atranka, testai, gero pardavimo vadybininko požymiai, pavojai renkantis pardavimo vadybininką  

Kaip atpažinti talentingą darbuotoją

Kaip atpažinti talentingą darbuotoją

Šiuolaikiniame versle itin pabrėžiama talentingų darbuotojų svarba. 

Ką reikėtų žinoti įdarbinant vaiką ar paauglį

Primena LR Valstybinė darbo inspekcija 

Darbas: patarimai, kaip tapti tobulu darbuotoju

30 karjerai naudingų patarimų. Atsakymai, kokių darbuotojų nori darbdaviai. 

Kaip rašyti CV

Patarimai ieškantiems darbo: CV ir motyvacinis laiškas. Dažniausiai daromos klaidos 

Corbis nuotr.

Derybų menas

Derybos - ne mūšis, tačiau strategiją turėti privalote. Derybų ekspertai pataria, kaip pasiekti, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika. 

Skambutis dėl darbo

Ieškau darbo: skambutis darbdaviui

Išsiuntėte CV ir laukiate pakvietimo į pokalbį dėl darbo? Darykite kitaip ir būsite pastebėtas! 

darbo pokalbis

5 būdai prarasti potencialų darbuotoją: kokių klaidų darbdaviui vengti darbo pokalbių metu?

Tyrimai rodo, kad vidutinio darbuotojo pakeitimas įmonei kainuoja apie 20 proc. jo ar jos metinės algos. Aukštas pozicijas užimančio, aukštai vertinamo profesionalo praradimas įmonei atsieina daugiau nei 200 pro 

Corbis nuotr.

Atrankos testai: tinkami žmonės tam tikram darbui

Pagrindinės atrankos testų rūšys, kam jie skirti, ką lemia ir kaip juos atlikti. 

Ką būtina žinoti, ieškant pirmojo darbo

Primena LR valstybinė darbo inspekcija 

Darbai reklamos srityje (II dalis). Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūra.

Žiniasklaidos planavimo ir pirkimo agentūros vaidmuo. Media agentūros vadovas. Tyrimų analitikas ir kt. 

Darbai reklamos srityje (I dalis). Kūrybinė agentūra.

Stipriausios kūrybinės agentūros Lietuvoje. Kūrybos direktorius. Agentūros vadovas. Tekstų kūrėjas ir kt. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas (II dalis)

Efektyvių lyderių savybės. Lyderystės santykis su valdymu. Lyderystė versle. 

Corbis nuotr.

Lyderystės menas

Lyderiai iškyla per krizes: kaip atpažinti lemties arbitrą, galintį padėti sėkmingai išgyventi? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5