Darbo sutartis

2021-09-06 10:52   Peržiūros : 517   Spausdinti
Darbo sutartis Darbo sutartis duomenys


Darbo sutartis
Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriame nustatomos įdarbinimo sąlygos. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Ją pasirašo darbuotojas ir darbdavys. Darbo sutartis yra sudaroma dviem egzemplioriais tam, kad viena jų atitektų darbdaviui, kita darbuotojui. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

Darbo sutartis


Darbo sutarčių rūšys
Darbo sutartys gali būti kelių rūšių. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo laikotarpį, sutartys gali būti skirstomos į neterminuotas, terminuotas, laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo.

• Neterminuota darbo sutartis sudaroma neapibrėžtam laikui;
• Terminuota - sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, kai maksimalus terminas yra ne ilgesnis kaip dveji metai, kai skirta tai pačiai darbo funkcijai atlikti arba ne ilgesnis kaip penkeri metai, kai skirta skirtingoms darbo funkcijoms atlikti;
• Sezoninio darbo - darbo sutartis, sudaroma sezoniniams darbams atlikti.
• Laikinojo darbo - kai darbas atliekamas laikinojo įdarbinimo įmonės (darbdavio) nurodyto asmens naudai, kai maksimali sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 3 metai;
• Projektinio darbo - terminuota darbo sutartis konkrečiam projekto rezultatui pasiekti;
• Darbo vietos dalijimosi - kai dėl vienos darbo vietos dalijimosi susitaria du darbuotojai;
• Darbo keliems darbdaviams - ta pati darbo funkcija atliekama keliems darbdaviams;
• Pameistrystės darbo sutartis - terminuota sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma. Šios sutartie maksimalus laikotarpis yra 6 mėnesiai.
Jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.


Duomenys naudojami darbo sutartyje
Kiekvienoje darbo sutartyje yra pagrindiniai darbuotojo ir darbdavio ar įmonės kontaktiniai duomenys. Taip pat darbo užmokesčio dydis, darbo funkcijos apibūdinimas ar pareigybių pavadinimas, poilsio laikas. Reikia nepamiršti, kad pasirašant laikinąją darbo sutartį turi būti nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikas.
Pasirašant projektinio darbo sutartį, sutartyje turi būti apibrėžtas aiškus projekto rezultatas, kurio turi pasiekti darbuotojas. Taip pat nustatoma ne konkreti darbo laiko trukmė, o vidutinė darbo laiko norma (darbo valandų skaičius) per savaitę. Darbuotojas darbo laiką skirsto savo nuožiūra.
Privaloma nustatyti pirmąjį darbdavį kai yra pasirašoma darbo keliems darbdaviams darbo sutartis. Taip pat atliekant darbą keliems darbdaviams turi būti nurodytas laiko paskirstymas kiekvieno darbdavio užduotims atlikti.
Nurodant sutartyje darbo užmokestį reikia nepamiršti nurodyti mokėjimo tvarką, terminą ir kitas užmokesčio sudedamąsias dalis, tokias kaip priedai, priemokos, premijos ar kitos.

Darbo sutartis duomenysDarbuotojų darbo laiko normos
Įprastas darbo laikas yra 40 valandų per savaitę. Sutrumpintas darbo laikas: 36-38 valandos per savaitę. Tokia darbo laiko norma nustatyta darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa arba kai viršijami sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai. Darbo laiko režimas negali pažeisti šių maksimaliojo darbo laiko reikalavimų: Vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną 7 dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos, darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 valandų per kiekvieną 7 dienų laikotarpį ir negali būti dirbama daugiau kaip 6 dienas per 7 paeiliui einančias dienas.
Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu. Darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo faktiškai dirbtus: viršvalandžius, darbo laiką švenčių dieną, darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, darbo laiką naktį, darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo. Viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną, poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, papildomo darbo nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį užtraukia baudą atsakingam fiziniam asmeniui nuo 150 iki 1450 eurų ir baudą juridiniam asmeniui nuo 200 iki 600 eurų.
Pagal valstybinę darbo inspekciją yra numatytas ne tik darbuotojų darbo laikas, bet ir poilsio. Poilsio laikas - laisvas nuo darbo laikas. Per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo poreikį, ne vėliau kaip po penkių valandų darbo darbuotojams turi būti suteikta pietų pertrauka. Šios pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent trisdešimt penkių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas.


Darbo sutarties nutraukimas
Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita).
Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų.
Terminuotos darbo sutarties nutraukimas priklauso nuo termino trukmės. Jeigu terminas yra ilgesnis nei 1 metai apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o jeigu sutarties terminas ilgesnis kaip 3 metai - ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Pažeidęs šią pareigą, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip už 5 ar 10 darbo dienų. Taip pat jei sutarties terminas yra ilgesnis nei 2 metai, darbdavys privalo išmokėti 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
Terminuota pameistrystės darbo sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą pameistrio rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas ir darbdavio iniciatyva - įspėjus pameistrį prieš 10 darbo dienų.
Pravartu žinoti, kad pasibaigus darbo vietos dalijimosi darbo sutarčiai su vienu darbuotoju, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo sutartis lieka galioti 1 mėnesį. Jeigu per minėtą laikotarpį darbdavys nesudaro tokios pat sutarties su nauju darbuotoju, jis turi pasiūlyti darbuotojui dirbti pilną apimtį. Darbuotojui atsisakius, darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, įspėjęs prieš 3 darbo dienas ir išmokėdamas jam 0,5 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
Norint nutraukti darbo keliems darbdaviams darbo sutartį pirmiausia darbuotojas turi kreiptis į pirmąjį darbdavį, kurio atsakomybė pranešti visoms sutarties šalims. Nutraukus sutartį su pirmuoju darbdaviu, sutartis nustoja galioti ir su likusiais.

Nuo 2017 m. liepos mėn. įsigaliojo darbo sutarties pavyzdys, šablonas, forma, pvz. Sudaroma tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties šabloną galite rasti paspaudę nuorodą.

 


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos, Personalo kūrimas ir valdymas
geriausia praktika studentams

Geriausia praktika studentams

Kur atlikti praktiką Lietuvoje, praktika studentams įmonėse. 

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

CV pavyzdys

CV pavyzdys

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys  

Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas atleisti iš darbo

Prašymas atleisti iš darbo, darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva, darbo sutarties nutraukimas, prašymas išeiti iš darbo, terminuotos darbo sutarties nutraukimas, pareiškimas išeiti iš darbo 

Darbo sutartis

Darbo sutartis

Darbo sutartis, terminuota darbo sutartis, neterminuota darbo sutartis, darbo sutartis šablonas, darbo sutartis pavyzdinė forma, pavyzdinė darbo sutartis, darbo sutarties nutraukimas, darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, darbo sutarties forma, terminuota darbo sutartis nutraukimas, projektinio darbo sutartis 

Nešiojamas įkroviklis

Dovanos darbuotojams

Dovanų darbuotojams idėjos, ką padovanoti darbuotojui ir bendradarbiui, šventinės, proginės ir motyvacinės dovanos darbuotojui  

fotografo profesija

Fotografo profesija

Fotografo darbas ir karjera, kur mokytis.Ko reikia, kad tapti sėkmingu fotografu 

Motyvacinių laiškų pavyzdžiai

Kaip parašyti patrauklų motyvacinį laišką, motyvacinis laiškas turintiems ir neturintiems darbo patirties 

Jogos mokymas ugdo kūrybiškumą

Kūrybiškumo ugdymas

90 procentų penkiamečių yra kūrybiški ir tik 2 procentai suaugusių linkę kurti. Keli patarimai auginantiems vaikus 

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kaip išsirinkti pardavimo vadybininką

Kokia turėtų būti pardavimo vadybininko atranka, testai, gero pardavimo vadybininko požymiai, pavojai renkantis pardavimo vadybininką  

Darbas: patarimai, kaip tapti tobulu darbuotoju

30 karjerai naudingų patarimų. Atsakymai, kokių darbuotojų nori darbdaviai. 

Corbis nuotr.

Verslo partneris: taip ir ne

Kuriame verslo kūrimo ir vystymo etape reikalingas finansinis, fizinis ir moralinis palaikymas?  

Kelias į organizacijos sėkmę - teisingas žmogiškųjų išteklių planavimas

Kompanijos sėkmei reikalinga, kad „tinkami žmonės tinkamu laiku atliktų tinkamą darbą". 

Skambutis dėl darbo

Ieškau darbo: skambutis darbdaviui

Išsiuntėte CV ir laukiate pakvietimo į pokalbį dėl darbo? Darykite kitaip ir būsite pastebėtas! 

© Trinette Reed/Blend Images/Corbis

Projektas ir asmuo: projekto vadovo vaidmuo projektų valdyme

Vadovaujančių asmenų pareigybės ir su jomis prisiimama atsakomybę, vadovavimo būdai bei komandos ugdymo pagrindinės gairės.  

Darbas: kaip dirbti darbą, kurio nekenti?

Daugelis darbo neturi, o daugelis šiandien dirba tik todėl, kad reikia. Kaip pamilti savo darbą ir dirbti gerai? 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2
Kompanijų produkcija
Personalo atrankos kompanijos.

Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška ir atran...

Personalo procesų valdymas
Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso modulis