Kaip skatinti darbuotojo lojalumą įmonei?

2024-01-31 12:48   Peržiūros : 1715   Spausdinti


Kiekvienam darbdaviui pažįstama situacija, kai darbuotojas prašo didinti atlyginimą. Dažniausiai tai darbdaviui nėra itin malonus veiksmas, kadangi atlyginimo didinimas reiškia ir didesnius mokesčius valstybei. Be to, tokia situacija ne itin palanki dabartiniu metu, kai daugelis verslo atstovų "turi susiveržti diržus" ir sulaukti vėl ekonominio augimo, kai galės atsitiesti. Kol kas visi stengiasi tik mažinti išlaidas. Tačiau iš tiesų, ką daryti toms įmonėms, kurios turi gerus specialistus ir jų išėjimas iš darbo dėl nepalankių darbo sąlygų jiems būtų nelengvas; arba kaip prisivilioti specialistą, kuriam vien didelio atlyginimo nepakanka. Tokiu atveju darbdavys turėtų pasiūlyti darbuotojui ne atlyginimo didinimą, o pavyzdžiui: apmokėti darbuotojo šeimos sveikatos draudimą, sumokėti už studijas aukštojoje mokykloje, kaupti gyvybės draudimą ir kt. Tam įmonės kuria ir diegia motyvavimo ir "gerovės paketo" sistemas. Dažna įmonė prie piniginio atlygio siūlo ir motyvacinį (karjeros galimybes, keliones, įmonės organizuojamus vakarėlius ir kt.) ir "gerovės" paketus. Motyvavimo sistemų kūrimą ir diegimą palikime personalo specialistų kompetencijai. Taigi plačiau panagrinėkime darbuotojui suteikiamo "Gerovės paketo" teisinę pusę. Nes tai susiję ne tik su piniginėm išlaidom, bet ir su materialių daiktų  perdavimu darbuotojui.

"Gerovės paketą" galima būtų suskirstyti į kelias pagrindines dalis, tai:

 • įmonės automobilio perdavimą darbuotojui,
 • mobilaus telefono, nešiojamojo kompiuterio perdavimą darbuotojui,
 • kuro, telefoninių pokalbių, mobilaus internetinio ryšio apmokėjimą,
 • kursų, seminarų, apmokymų ir mokymosi aukštosiose ar kitose mokymosi įstaigose apmokėjimą,
 • darbuotojų draudimą.

Įmonės automobilį darbuotojui galima perduoti keliais pagrindais:

 • automobilio perdavimo sutartimi,
 • lizingo sutartimi.

Įmonės automobilis darbuotojui suteikiamas abiejų šalių (darbdavio ir darbuotojo) sutarties pagrindu. Šios sutarties turinyje turėtų atsispindėti:

 • Sutarties objektas (tiksliai įvardinama automobilio markė, modelis, valstybiniai numeriai, kėbulo numeris, registracijos priemonės liudijimo numeris).
 • automobilio "Davėjo"(įmonės) įsipareigojimai;
 • automobilio "Gavėjo" (darbuotojo) įsipareigojimai;
 • sutarties terminas;
 • kitos sąlygos (kaip vairuotojas turi elgtis kelyje, avarijos atveju, automobilio saugojimo aptarimas, kilometražo limitas ir kt.).
 • rekvizitai ir parašai: įmonės (automobilio davėjo) ir darbuotojo (automobilio gavėjo).

Sutartyje taip pat turi būti apibrėžta, kokiems tikslams bus naudojamas įmonės automobilis: darbo ar darbo-asmeniniais. Nes nuo šios sutarties pobūdžio priklausys ar įmonė turės įvertinti dėl to atsirandančias pelno mokesčio ir pridėtinės vertės mokesčio prievoles, taip pat, ar reikės apmokestinti darbuotojo natūra gautas pajamas.

Įmonė gali sudaryti su darbuotoju ir lizingo bendrove sutartį. Įmonė (darbdavys) lizingo sutartyje gali būti:

 • laiduotoja už darbuotoją. Šiuo atveju įmonė garantuoja, darbuotojo pastovias pajamas lizingo sutarties galiojimo laikotarpiu.
 • lizingo "gavėja".

Pirmuoju atveju įmonė lizingo bendrovei yra tik laiduotoja, kuri garantuoja darbuotojo pajamas. Prie lizingo sutarties įmonė turėtų pasirašyti su darbuotoju atskirą sutartį, kurioje būtų apibrėžta: kokiu atveju automobilis pereina darbuotojo nuosavybėn, o kokiu ne.

Antruoju atveju, automobilį lizingu perka įmonė. Ir tik atskiru susitarimu tarp įmonės ir darbuotojo, lizingo sutarčiai pasibaigus automobilis gali pereiti darbuotojo nuosavybėn. Vienu ir kitu atveju automobilis darbuotojui nuosavybės teise pereina, jeigu jis nepažeidžia susitarimo ar sutarties sudarytos tarp įmonės ir darbuotojo (pavyzdžiui, darbuotojas padaro šiurkštų darbo drausmės pažeidimą ar išeina iš darbo anksčiau negu baigiasi abipusiai sutartiniai įsipareigojimai). Jei darbuotojas pažeidė susitarimą ar sutartį (atsižvelgiant į tai koks dokumentas buvo sudarytas), automobilis liks įmonės nuosavybe.

Tiek automobilio perdavimo naudojimui sutartimi, tiek lizingo sutarties atveju, perduodant automobilį turi būti pasirašomas su darbuotoju automobilio perdavimo aktas, o automobilio grąžinimo įmonei atveju-automobilio priėmimo aktas. Perduodant darbuotojui įmonės automobilį turi būti sudaroma ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

Mobilūs telefonai ir nešiojamieji kompiuteriai darbuotojams perduodami Individualios materialinės atsakomybės sutarties pagrindu. Teismų praktika aiškiai pasisako, kad materialinės atsakomybės sutartys turi būti sudaromos atskirai su kiekvienu darbuotoju ar su darbuotojų grupe, jose turi būti aiškiai apibrėžta už ką atsakingas darbuotojas ar jų grupė - kokios tiksliai materialinės vertybės jam perduotos (automobilis, telefonas, kompiuteris, antspaudas, pinigai ir kt.) bei šių vertybių kiekybiniai ir kokybiniai požymiai. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad materialinės atsakomybės sutartys galioja tik tuomet, kai įmonėje yra sudaryta ir patvirtinta kolektyvinė sutartis. LR Darbo kodekso 256 straipsnis nusako, kad konkrečių darbų ir pareigų sąrašas, su kuriais sudaromos materialinės atsakomybės sutartys, nustatomos kolektyvinėje sutartyje.

● Kuro, telefoninių pokalbių, mobilaus internetinio ryšio apmokėjimo ir naudojimosi sąlygos darbo tikslais gali būti apibrėžiamos tam tikrose įmonės vidaus taisyklėse (visiems darbuotojams bendrai) ar įsakymu (darbuotojų grupei ar individualiai). Šiuose dokumentuose turėtų būti nurodyta: naudojimosi sąlygos ir tvarka (nustatyti limitai kurui ar ryšio paslaugoms, viršytų limitų apmokėjimo tvarka ir kt.), bei pasirašyti darbdavio ir darbuotojo.

● Įmonės, kurios nusprendė investuoti ir padengti darbuotojo mokymosi ar kvalifikacijos kėlimo išlaidas, turėtų pagalvoti apie abipusius susitarimus ar sutartis taip pat. Dėl ilgalaikių darbuotojo mokslų finansavimo reikėtų sudaryti sutartis, kuriose būtų apibrėžiamos sąlygos ir įsipareigojimai (dažniausiai darbuotojo įsipareigojimas dirbti įmonėje visą mokymosi laikotarpį ir kurį laiko po mokslo baigimo, baudos ir išlaidų kompensavimo tvarka pažeidus sutartį ir kt.). LR Darbo kodekso 95 straipsnio 5 dalis numato, kad darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai. Be to darbdavys turi turėti rašytinius dokumentus (sąskaitas-faktūras, kasos kvitus ir kt.) kad vienas ar kitas darbuotojas buvo siunčiamas į mokymus.

● Paskutinė aptariama "gerovės paketo" dalis - draudimo sutartis. Populiariausios draudimo sutartys:

 • kaupiamasis gyvybės draudimas,
 • draudimas nuo nelaimingų atsitikimų,
 • darbuotojo šeimos sveikatos draudimas.

Abiem šiais atvejais sutartį su draudimo kompanija pasirašo įmonė (darbdavys). Kaupiamuoju gyvybės draudimu įmonė gali apdrausti konkretų darbuotoją (Vardenį Pavardenį), o draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir konkretų asmenį ir darbuotojų pareigybę (vairuotojus, krovėjus ir kt.) ar sveikatos draudimo atvejų visą darbuotojo šeimą.

Kaupiamasis gyvybės draudimas suteikia teise pasibaigus sutarčiai gauti piniginę išmoką. Atsižvelgiant į tai, darbdavys kartu su apdraustu darbuotoju, turėtų sudaryti sutartį, kurioje būtų apspręstos draudimo išmokos sąlygos ir tvarka. Pavyzdžiui, kaupiamojo gyvybės draudimo sutarties terminas 10 metų, tai darbuotojas turėtų dirbti įmonėje 10 metų, kad gautų šią draudimo išmoką. Jei darbuotojas išeina iš darbo nesuėjus šiam terminui, draudimo išmoka lieka darbdaviui.

Draudimuose nuo nelaimingų atsitikimų atveju naudos gavėju draudimo sutartyje gali būti nurodyta ir įmonė (darbdavys), kuri atsitikus draudiminiam įvykiui gauna draudimo išmoką ir pati savo nuožiūrą gali paskirti pinigų sumą nukentėjusiam darbuotojui. Drausti darbuotojų pareigybę yra patogu tuo, kad nereikia su kiekvienu nauju darbuotoju sudarinėti draudimo sutarčių, jis automatiškai apdraudžiamas nuo darbo sutarties pasirašymo momento.

Darbuotojo šeimos sveikatos draudimas nesutekia galimybės darbuotojui gauti finansinės naudos.Tačiau rūpinimasis jo ir šeimos sveikata yra ne ką mažesnė investiciją į darbuotoją ir jo lojalumą įmonei. Šis draudimas suteikia galimybę apdraustiesiems darbuotojams profilaktiškai tikrintis sveikatą bei gydytis pasirinktose sveikatos įstaigose (privačiose), pirkti vaistus, skiepytis nuo gripo, erkinio encefalito, lankytis pas dantų gydytoją ir už tai nieko nemokėti. Šias paslaugas, draudimo sumos ribose, apmoka draudimo bendrovė. Draudimo sumas bei paslaugų limitus pasirenka darbdavys. Privatus sveikatos draudimas galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Sveikatos draudimu galima apdrausti ne tik darbuotoją, bet ir sutuoktinį bei jo vaikus iki 18 metų. Draudimo išmokas draudikas (draudimo bendrovė) išmoka: sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, kuris suteikė sveikatos priežiūros paslaugas apdraustajam darbuotojui (šeimos nariams), vaistinei, medicinos priemonių teikėjams arba draudėjui (darbdaviui)/apdraustajam (darbuotojui), jeigu jis apmokėjo paslaugų teikėjui už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

-------------------------

Vis didesnį dėmesį verslo atstovai turėtų sutelkti į darbuotojo skatinimą ir motyvavimą. Tuo labiau, kad šioje srityje atsiranda vis naujų darbuotojų skatinimo būdų, tokių kaip darbuotojui samdomas asmeninis patarėjas, pavyzdžiui, finansų ar investavimo srityje, kuris jam padeda tvarkyti šeimos biudžetą (o už jo paslaugas apmoka darbdavys) ir pan. Įmonės, kurios diegia motyvavimo ir "gerovės paketo" sistemas, patrauklesnės darbo ieškantiems ar jau dirbantiems įmonėje specialistams. Darbdavio pareiga yra skatinti darbuotojų lojalumą įmonei ir susitvarkyti skatinimo sistemų teisinę dokumentaciją , kuri reikalinga, norint apginti įmonės interesus iškilus teisiniam ginčui. O pagrindiniais svariais įrodymais teisminiame procese, būtent ir bus šios sutartys, susitarimai, patirtų išlaidų dokumentai ir kt.

Visų pirma įmonėms skatinančioms darbuotojų lojalumą ir investuojančioms į jį reikėtų nustatyti kiek ji gali skirti savo piniginių lėšų darbuotojų skatinimui, kokios darbuotojų pareigybės turėtų būti skatinamos ir t.t. Rinka yra konkurencinga, darbuotojo atlyginimų kėlimo klausimas tampa vis sudėtingesnis, todėl kūrybiškumas papildant "gerovės paketą" naujais "produktais" būtų didelis privalumas, siekiant darbuotojo lojalumo įmonei. Darbdavio siūlomas "gerovės paketas" turėtų būti pranašumu prieš konkurentus išsaugant esamus darbuotojus ir pritraukiant naujus.

 

Teisininkė Renata Burbulienė

Išdėstyta informacija, nuomonė ir motyvai negali būti vertinama kaip teisinė išvada ar konsultacija.


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Įdarbinimo konsultacijos, Darbo santykiai, Teisė, įstatymai, sutartys, Personalo kūrimas ir valdymas
Komentarai
Avatar
Žalia_pieva

Gėris, tikras gėris tokie paketai... O jau sprendimas darbuotoją į mokslus išleisti - super geras variantas, o kai paskaičiuoji, ne toks jau baisiai ir brangus, jeigu jį prisiriši ilgesniam laikui kompanijoje likti.

2008-10-02 19:59

Kaip dirbti darbą kuris nepatinka

Kaip pamilti savo darbą ir dirbti gerai? 

Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas

Motyvacinio laiško pavyzdžiai, kaip parašyti motyvacinį laišką turint ir neturint darbinės patirties 

Kaip atpažinti lyderį

Kaip atpažinti lyderį

Kokie būna lyderiai, lyderių tipai, kaip tapti lyderiu 

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Kaip suprasti ar esate pasiruošę įkurti įmonę, testas išsiaiškinti ar esate pasiruošęs verslui 

Corbis nuotr.

Kandidatų vertinimo testai

Kaip suprasti kandidato į darbuotojo poziciją gebėjimus, profesinių įgūdžių ir psichologiniai testai 

Rekomendacijų tikrinimas

Rekomendacijų tikrinimas

Ar galima pasitikėti rekomendacijomis, kaip patikrinti ar rekomendacija tikra 

Stebėjimo įranga darbo vietoje

Stebėjimo įranga darbo vietoje

Ar darbdavys gali (turi teisę) įtaisyti pasiklausymo ir vaizdo įrašymo įrangą darbo vietoje  

darbo sutarties šablonas

Darbo sutarties šablonas

Darbo sutartis, darbo sutarties šablonas, darbo sutarties pavyzdinė forma, terminuota darbo sutartis, darbo sutarties forma, darbo sutartis šablonas 

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Kaip prisitaikyti prie susiformavusio kolektyvo, kaip įsilieti į naują kolektyvą 

Dovanos darbuotojams

Dovanos darbuotojams

Dovanų darbuotojams idėjos, ką padovanoti darbuotojui ir bendradarbiui, šventinės, proginės ir motyvacinės dovanos darbuotojui  

kaip rašyti CV

Kaip rašyti CV

Kaip parašyti gerą gyvenimo aparašymą, dažniausiai daromos klaidos rašant CV 

Kaip tapti tobulu darbuotoju

Kaip tapti tobulu darbuotoju

Kas yra tobulas darbuotojas, kokios darbinės savybės leidžia geriausiai siekti karjeros 

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Kaip ugdyti darbuotojų kūrybiškumą, kūrybinių sugebėjimų stiprinimas, kūrybinių sprendimų pavyzdžiai 

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Kaip planuoti darbuotojų skaičių, kaip įvertinti darbuotojų poreikį ir optimalų užimtumą 

Kaip paskambinti darbdaviui

Kaip paskambinti darbdaviui

Skambutis darbdaviui, ką kalbėti paskambinus potencialiam darbdaviui 

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2
Kompanijų produkcija
Personalo atrankos kompanijos.

Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška ir atran...

Personalo procesų valdymas
Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso modulis