Darbo sutartis

2022-11-11 10:52   Peržiūros : 879   Spausdinti


Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriame nustatomos įdarbinimo sąlygos. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Ją pasirašo darbuotojas ir darbdavys. Darbo sutartis yra sudaroma dviem egzemplioriais tam, kad viena jų atitektų darbdaviui, kita darbuotojui. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

Darbo sutartis


Darbo sutartys


Darbo sutartys gali būti kelių rūšių. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo laikotarpį, sutartys gali būti skirstomos į neterminuotas, terminuotas, laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo.

• Neterminuota darbo sutartis sudaroma neapibrėžtam laikui;
• Terminuota - sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, kai maksimalus terminas yra ne ilgesnis kaip dveji metai, kai skirta tai pačiai darbo funkcijai atlikti arba ne ilgesnis kaip penkeri metai, kai skirta skirtingoms darbo funkcijoms atlikti;
• Sezoninio darbo - darbo sutartis, sudaroma sezoniniams darbams atlikti.
• Laikinojo darbo - kai darbas atliekamas laikinojo įdarbinimo įmonės (darbdavio) nurodyto asmens naudai, kai maksimali sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 3 metai;
• Projektinio darbo - terminuota darbo sutartis konkrečiam projekto rezultatui pasiekti;
• Darbo vietos dalijimosi - kai dėl vienos darbo vietos dalijimosi susitaria du darbuotojai;
• Darbo keliems darbdaviams - ta pati darbo funkcija atliekama keliems darbdaviams;
• Pameistrystės darbo sutartis - terminuota sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma. Šios sutartie maksimalus laikotarpis yra 6 mėnesiai.
Jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.


Duomenys darbo sutarties sudarymui


Kiekvienoje darbo sutartyje yra pagrindiniai darbuotojo ir darbdavio ar įmonės kontaktiniai duomenys. Taip pat darbo užmokesčio dydis, darbo funkcijos apibūdinimas ar pareigybių pavadinimas, poilsio laikas. Reikia nepamiršti, kad pasirašant laikinąją darbo sutartį turi būti nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikas.
Pasirašant projektinio darbo sutartį, sutartyje turi būti apibrėžtas aiškus projekto rezultatas, kurio turi pasiekti darbuotojas. Taip pat nustatoma ne konkreti darbo laiko trukmė, o vidutinė darbo laiko norma (darbo valandų skaičius) per savaitę. Darbuotojas darbo laiką skirsto savo nuožiūra.
Privaloma nustatyti pirmąjį darbdavį kai yra pasirašoma darbo keliems darbdaviams darbo sutartis. Taip pat atliekant darbą keliems darbdaviams turi būti nurodytas laiko paskirstymas kiekvieno darbdavio užduotims atlikti.
Nurodant sutartyje darbo užmokestį reikia nepamiršti nurodyti mokėjimo tvarką, terminą ir kitas užmokesčio sudedamąsias dalis, tokias kaip priedai, priemokos, premijos ar kitos.

 

Darbo sutartis duomenys

 

Darbuotojų darbo laiko normos


Įprastas darbo laikas yra 40 valandų per savaitę. Sutrumpintas darbo laikas: 36-38 valandos per savaitę. Tokia darbo laiko norma nustatyta darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa arba kai viršijami sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai. Darbo laiko režimas negali pažeisti šių maksimaliojo darbo laiko reikalavimų: Vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną 7 dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos, darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 valandų per kiekvieną 7 dienų laikotarpį ir negali būti dirbama daugiau kaip 6 dienas per 7 paeiliui einančias dienas.
Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu. Darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo faktiškai dirbtus: viršvalandžius, darbo laiką švenčių dieną, darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, darbo laiką naktį, darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo. Viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną, poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, papildomo darbo nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį užtraukia baudą atsakingam fiziniam asmeniui nuo 150 iki 1450 eurų ir baudą juridiniam asmeniui nuo 200 iki 600 eurų.
Pagal valstybinę darbo inspekciją yra numatytas ne tik darbuotojų darbo laikas, bet ir poilsio. Poilsio laikas - laisvas nuo darbo laikas. Per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo poreikį, ne vėliau kaip po penkių valandų darbo darbuotojams turi būti suteikta pietų pertrauka. Šios pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent trisdešimt penkių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas.


Darbo sutarties nutraukimas


Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita).
Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų.
Terminuotos darbo sutarties nutraukimas priklauso nuo termino trukmės. Jeigu terminas yra ilgesnis nei 1 metai apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o jeigu sutarties terminas ilgesnis kaip 3 metai - ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Pažeidęs šią pareigą, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip už 5 ar 10 darbo dienų. Taip pat jei sutarties terminas yra ilgesnis nei 2 metai, darbdavys privalo išmokėti 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
Terminuota pameistrystės darbo sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą pameistrio rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas ir darbdavio iniciatyva - įspėjus pameistrį prieš 10 darbo dienų.
Pravartu žinoti, kad pasibaigus darbo vietos dalijimosi darbo sutarčiai su vienu darbuotoju, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo sutartis lieka galioti 1 mėnesį. Jeigu per minėtą laikotarpį darbdavys nesudaro tokios pat sutarties su nauju darbuotoju, jis turi pasiūlyti darbuotojui dirbti pilną apimtį. Darbuotojui atsisakius, darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, įspėjęs prieš 3 darbo dienas ir išmokėdamas jam 0,5 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
Norint nutraukti darbo keliems darbdaviams darbo sutartį pirmiausia darbuotojas turi kreiptis į pirmąjį darbdavį, kurio atsakomybė pranešti visoms sutarties šalims. Nutraukus sutartį su pirmuoju darbdaviu, sutartis nustoja galioti ir su likusiais.

Nuo 2017 m. liepos mėn. įsigaliojo darbo sutarties pavyzdys, šablonas, forma, pvz. Sudaroma tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties šabloną galite rasti paspaudę nuorodą.

 


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos, Personalo kūrimas ir valdymas
Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Kaip ugdyti darbuotojų kūrybiškumą, kūrybinių sugebėjimų stiprinimas, kūrybinių sprendimų pavyzdžiai 

Darbas kūrybinėje reklamos agentūroje

Darbas kūrybinėje reklamos agentūroje

Kūrybinė reklamos agentūra, pagrindinės kūrybinės agentūros darbo pozicijos, kūrybos vadovas, turinio kūrėjas, reklamos dizaineris 

Asmeninio tikslo siekimas

Asmeninio tikslo siekimas

Kaip nusistatyti asmeninius tikslus, kaip siekti nustatytų tikslų, kaip nenusivilti pasiektais rezultatais 

Kaip skatinti darbuotojus

Kaip skatinti darbuotojus?

Darbuotojų skatinimo priemonės, kaip išlaikyti darbuotojo lojalumą  

Turinio kūrėjo darbas

Turinio kūrėjo darbas

Kaip uždirbti turinio kūrėjui, kai sukurti gerą turinį, kaip nukreipti lankytojus į turinį 

Kaip kalbėti su potencialiu klientu

Kaip kalbėti su potencialiu klientu

Kaip telefonu pateikti pasiūlymą, pardavimų pokalbio telefonu palaikymas 

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Kaip planuoti darbuotojų skaičių, kaip įvertinti darbuotojų poreikį ir optimalų užimtumą 

Kaip paskambinti darbdaviui

Kaip paskambinti darbdaviui

Skambutis darbdaviui, ką kalbėti paskambinus potencialiam darbdaviui 

Statybininko profesija

Statybininko profesija

Statybininko darbas, ko gali tikėtis statybininkai, statybininkų atlyginimai,  

Nemokamų atostogų suteikimas

Nemokamų atostogų suteikimas

Kokiais atvejais suteikiamos nemokamos atostogos, kada darbuotojas gali prašyti nemokamų atostogų, ar darbdavys gali siūlyti darbuotojui nemokamas atostogas 

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojo karjera

Interjero apipavidalintojo profesija, darbas, kaip tampama interjero apipavidalintoju ir kaip kylama karjeros laiptais  

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

Lyderystės menas

Lyderystės menas

Kaip atpažinti lyderį, lyderių tipai 

Pirmasis šaltas skambutis

Pardavimo pradžia: pirmasis šaltas pokalbis

Kaip pasiruošti pirmajam šaltam skambučiui, kaip nugalėti nenorą skambinti 

CV pavyzdys

CV pavyzdys

Gyvenimo aprašymo pavyzdys, kaip parašyti patrauklų CV, geriausias gyvenimo aprašymas, tipinis CV šablonas  

Darbo sutartis

Darbo sutartis

Kaip sudaryti darbo sutartį, terminuota ir neterminuota darbo sutartis, darbo sutartis šablonas ir pavyzdinė forma, darbo sutartis nutraukimas 

Temą atitinkančios įmonės kataloge:


1 2 3 4 5
Įvairios menų profesijos: interjero apipavidalintojas, fotografas, dailiųjų metalų dirbinių gamintojas,, elektroninės leidybos maketuotojas, kompiuterinės grafikos projektavimo operatorius, tekstilės dirbinių gamintojas, baldžiaus ir kt.
V. Krėvės pr. 112, Kaunas
Telefonas: +370-37-312061, El. paštas: administratorius@ktdm.lt
Kirpėjų kursai Klaipėdoje. Manikiūro-pedikiūro kursai. Visažisto kursai
Birutės g. 11, Klaipėda
Telefonas: +370-682-49122, El. paštas: daiva.siregama@gmail.com
Verslo kontaktų rytmečiai, verslo pusryčiai. Dalyvauk, dalinkis, gauk! Klubo organizuojami verslo kontaktų rytmečiai skirti Jūsų verslo augimui ir plėtrai. Verslo kontaktų rytmetys.
Pramonės pr. 41, Kaunas
Telefonas: +370-699-54643, +370-682-79005, Mobilus: +370-600-78785, El. paštas: dopingasverslui@gmail.com
Saviugdos kursai, praktikos online, savimotyvacijos kursai. Asmeninės koučingo sesijos, koučingo paslaugos, gyvenimo koucingas, karjeros koučingas.
Taikos pr. 88A, Kaunas
Telefonas: +370-682-79005, Mobilus: +370-682-79005, El. paštas: labas@savimotyvacija.lt
Vilniaus dizaino kolegija – prestižinė, novatoriška, išskirtinai į menus ir dizainą orientuota aukštoji mokykla.
Kauno g. 34, Vilnius
Telefonas: +370-5-2611121, Mobilus: +370-685-77770, +370-650-45559, El. paštas: vdk@dizainokolegija.lt
1 2 3 4 5
Kompanijų produkcija
Plataus profilio kirpėjų kursai
Plataus profilio kirpėjų kursai Klaipėdoje

Kirpėjų kursai per darbo biržą Klaipėdoje, kirpėjų kursai...

Darbo saugos konsultacijos, kursai, dokumentų ruošimas

Darbo saugos dokumentai. Darbuotojų saugos ir sveikatos i...

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune
Buhalterių kursai Kaune

Buhalterinės apskaitos kursai Kaune, buhalterio kvalifika...

Interneto reklamos pardavimo vadybininkas Vilniuje

Reklamos internete pardavimo vadybinin...