Darbo sutartis

2022-11-11 10:52   Peržiūros : 1209   Spausdinti


Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, kuriame nustatomos įdarbinimo sąlygos. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu. Ją pasirašo darbuotojas ir darbdavys. Darbo sutartis yra sudaroma dviem egzemplioriais tam, kad viena jų atitektų darbdaviui, kita darbuotojui. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.

Darbo sutartis


Darbo sutartys


Darbo sutartys gali būti kelių rūšių. Atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo laikotarpį, sutartys gali būti skirstomos į neterminuotas, terminuotas, laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, sezoninio darbo.

• Neterminuota darbo sutartis sudaroma neapibrėžtam laikui;
• Terminuota - sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, kai maksimalus terminas yra ne ilgesnis kaip dveji metai, kai skirta tai pačiai darbo funkcijai atlikti arba ne ilgesnis kaip penkeri metai, kai skirta skirtingoms darbo funkcijoms atlikti;
• Sezoninio darbo - darbo sutartis, sudaroma sezoniniams darbams atlikti.
• Laikinojo darbo - kai darbas atliekamas laikinojo įdarbinimo įmonės (darbdavio) nurodyto asmens naudai, kai maksimali sutarties trukmė ne ilgesnė kaip 3 metai;
• Projektinio darbo - terminuota darbo sutartis konkrečiam projekto rezultatui pasiekti;
• Darbo vietos dalijimosi - kai dėl vienos darbo vietos dalijimosi susitaria du darbuotojai;
• Darbo keliems darbdaviams - ta pati darbo funkcija atliekama keliems darbdaviams;
• Pameistrystės darbo sutartis - terminuota sutartis sudaroma priimant į darbą asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą kvalifikaciją ar kompetencijų pameistrystės mokymo organizavimo forma. Šios sutartie maksimalus laikotarpis yra 6 mėnesiai.
Jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl darbo sutarties rūšies, laikoma, kad sudaryta neterminuota darbo sutartis.


Duomenys darbo sutarties sudarymui


Kiekvienoje darbo sutartyje yra pagrindiniai darbuotojo ir darbdavio ar įmonės kontaktiniai duomenys. Taip pat darbo užmokesčio dydis, darbo funkcijos apibūdinimas ar pareigybių pavadinimas, poilsio laikas. Reikia nepamiršti, kad pasirašant laikinąją darbo sutartį turi būti nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikas.
Pasirašant projektinio darbo sutartį, sutartyje turi būti apibrėžtas aiškus projekto rezultatas, kurio turi pasiekti darbuotojas. Taip pat nustatoma ne konkreti darbo laiko trukmė, o vidutinė darbo laiko norma (darbo valandų skaičius) per savaitę. Darbuotojas darbo laiką skirsto savo nuožiūra.
Privaloma nustatyti pirmąjį darbdavį kai yra pasirašoma darbo keliems darbdaviams darbo sutartis. Taip pat atliekant darbą keliems darbdaviams turi būti nurodytas laiko paskirstymas kiekvieno darbdavio užduotims atlikti.
Nurodant sutartyje darbo užmokestį reikia nepamiršti nurodyti mokėjimo tvarką, terminą ir kitas užmokesčio sudedamąsias dalis, tokias kaip priedai, priemokos, premijos ar kitos.

 

Darbo sutartis duomenys

 

Darbuotojų darbo laiko normos


Įprastas darbo laikas yra 40 valandų per savaitę. Sutrumpintas darbo laikas: 36-38 valandos per savaitę. Tokia darbo laiko norma nustatyta darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa arba kai viršijami sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai. Darbo laiko režimas negali pažeisti šių maksimaliojo darbo laiko reikalavimų: Vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną 7 dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip 48 valandos, darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir 60 valandų per kiekvieną 7 dienų laikotarpį ir negali būti dirbama daugiau kaip 6 dienas per 7 paeiliui einančias dienas.
Darbdavys privalo tvarkyti darbuotojų darbo laiko apskaitą, išskyrus darbuotojų, dirbančių nekintančios darbo dienos (pamainos) trukmės ir nekintančio darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimu. Darbdavys privalo įtraukti į darbo laiko apskaitą darbuotojo faktiškai dirbtus: viršvalandžius, darbo laiką švenčių dieną, darbo laiką poilsio dieną, jeigu jis nenustatytas pagal grafiką, darbo laiką naktį, darbo laiką pagal susitarimą dėl papildomo darbo. Viršvalandžių, darbo laiko švenčių dieną, poilsio dieną (jeigu jis nenustatytas pagal grafiką), naktį, papildomo darbo nežymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje arba žinomai neteisingų duomenų įrašymas į darbo laiko apskaitos žiniaraštį užtraukia baudą atsakingam fiziniam asmeniui nuo 150 iki 1450 eurų ir baudą juridiniam asmeniui nuo 200 iki 600 eurų.
Pagal valstybinę darbo inspekciją yra numatytas ne tik darbuotojų darbo laikas, bet ir poilsio. Poilsio laikas - laisvas nuo darbo laikas. Per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos fiziologinės pertraukos pagal darbuotojo poreikį, ne vėliau kaip po penkių valandų darbo darbuotojams turi būti suteikta pietų pertrauka. Šios pertraukos trukmė negali būti trumpesnė negu trisdešimt minučių. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės, o per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui turi būti suteiktas bent trisdešimt penkių valandų nepertraukiamojo poilsio laikas.


Darbo sutarties nutraukimas


Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita).
Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų.
Terminuotos darbo sutarties nutraukimas priklauso nuo termino trukmės. Jeigu terminas yra ilgesnis nei 1 metai apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o jeigu sutarties terminas ilgesnis kaip 3 metai - ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Pažeidęs šią pareigą, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip už 5 ar 10 darbo dienų. Taip pat jei sutarties terminas yra ilgesnis nei 2 metai, darbdavys privalo išmokėti 1 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
Terminuota pameistrystės darbo sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą pameistrio rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš 5 darbo dienas ir darbdavio iniciatyva - įspėjus pameistrį prieš 10 darbo dienų.
Pravartu žinoti, kad pasibaigus darbo vietos dalijimosi darbo sutarčiai su vienu darbuotoju, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo sutartis lieka galioti 1 mėnesį. Jeigu per minėtą laikotarpį darbdavys nesudaro tokios pat sutarties su nauju darbuotoju, jis turi pasiūlyti darbuotojui dirbti pilną apimtį. Darbuotojui atsisakius, darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją, įspėjęs prieš 3 darbo dienas ir išmokėdamas jam 0,5 mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.
Norint nutraukti darbo keliems darbdaviams darbo sutartį pirmiausia darbuotojas turi kreiptis į pirmąjį darbdavį, kurio atsakomybė pranešti visoms sutarties šalims. Nutraukus sutartį su pirmuoju darbdaviu, sutartis nustoja galioti ir su likusiais.

Nuo 2017 m. liepos mėn. įsigaliojo darbo sutarties pavyzdys, šablonas, forma, pvz. Sudaroma tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo sutarties šabloną galite rasti paspaudę nuorodą.

 


Kategorijos: Darbas, karjera, ugdymas, Darbo santykiai, Įdarbinimo konsultacijos, Personalo kūrimas ir valdymas
Motyvacinis laiškas

Motyvacinis laiškas

Motyvacinio laiško pavyzdžiai, kaip parašyti motyvacinį laišką turint ir neturint darbinės patirties 

Kaip atpažinti lyderį

Kaip atpažinti lyderį

Kokie būna lyderiai, lyderių tipai, kaip tapti lyderiu 

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Ar esate pasiruošę nuosavam verslui

Kaip suprasti ar esate pasiruošę įkurti įmonę, testas išsiaiškinti ar esate pasiruošęs verslui 

Corbis nuotr.

Kandidatų vertinimo testai

Kaip suprasti kandidato į darbuotojo poziciją gebėjimus, profesinių įgūdžių ir psichologiniai testai 

Rekomendacijų tikrinimas

Rekomendacijų tikrinimas

Ar galima pasitikėti rekomendacijomis, kaip patikrinti ar rekomendacija tikra 

Stebėjimo įranga darbo vietoje

Stebėjimo įranga darbo vietoje

Ar darbdavys gali (turi teisę) įtaisyti pasiklausymo ir vaizdo įrašymo įrangą darbo vietoje  

darbo sutarties šablonas

Darbo sutarties šablonas

Darbo sutartis, darbo sutarties šablonas, darbo sutarties pavyzdinė forma, terminuota darbo sutartis, darbo sutarties forma, darbo sutartis šablonas 

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Prisitaikymas prie susiformavusio kolektyvo

Kaip prisitaikyti prie susiformavusio kolektyvo, kaip įsilieti į naują kolektyvą 

Dovanos darbuotojams

Dovanos darbuotojams

Dovanų darbuotojams idėjos, ką padovanoti darbuotojui ir bendradarbiui, šventinės, proginės ir motyvacinės dovanos darbuotojui  

kaip rašyti CV

Kaip rašyti CV

Kaip parašyti gerą gyvenimo aparašymą, dažniausiai daromos klaidos rašant CV 

Kaip tapti tobulu darbuotoju

Kaip tapti tobulu darbuotoju

Kas yra tobulas darbuotojas, kokios darbinės savybės leidžia geriausiai siekti karjeros 

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas

Kaip ugdyti darbuotojų kūrybiškumą, kūrybinių sugebėjimų stiprinimas, kūrybinių sprendimų pavyzdžiai 

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Žmogiškųjų išteklių planavimas

Kaip planuoti darbuotojų skaičių, kaip įvertinti darbuotojų poreikį ir optimalų užimtumą 

Kaip paskambinti darbdaviui

Kaip paskambinti darbdaviui

Skambutis darbdaviui, ką kalbėti paskambinus potencialiam darbdaviui 

CV šablonas

CV šablonai

Cv forma, cv pavyzdys, cv pavyzdžiai, gyvenimo aprašymas, cv šablonas, cv rašymas, paprastas cv pavyzdys, idealus cv pavyzdys 

CV pavyzdys

CV pavyzdys

Gyvenimo aprašymo pavyzdys, kaip parašyti patrauklų CV, geriausias gyvenimo aprašymas, tipinis CV šablonas  

Temą atitinkančios įmonės kataloge:

Miklusėnai


Kompanijų produkcija
Personalo atrankos kompanijos.

Personalo poreikio planavimas. Personalo paieška ir atran...

Personalo procesų valdymas
Personalo procesų valdymas

Personalo valdymo ir apskaitos proceso modulis